Czas wygenerowania treści 2020-10-29 14:49:15

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 153 z dnia 1 czerwca 2004

Nr uchwałyW sprawie
817/153/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci im. dr Adama Szebesty w Rabce
818/153/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Ośrodka Diabetologicznego Dzieci i Młodzieży w Gliwicach
819/153/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach
820/153/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
821/153/II/2004 zatwierdzenia zmian statutu Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach - SPZOZ.
822/153/II/2004 zatwierdzenia zmian statutu Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej.
825/153/II/2004 odwołania pełnomocnictwa dzielonego Panu Ryszardowi Jakubowskiemu Dyrektorowi Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach do podejmowania w ramach zwykłego zarządu wszelkich czynności w zakresie spraw będących przedmiotem statutowej działalności jednostki.
827/153/II/2004 zaopiniowania projektu “ Planu Gospodarki Odpadami Gminy Wilamowice”
828/153/II/2004 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Wyry.
829/153/II/2004 zawarcia Porozumienia w sprawie realizacji Projektu Budowa Drogowej Trasy Średnicowej – odcinki R1 i R2 w Rudzie Śląskiej.
832/153/II/2004 udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - Panu Zenonowi Marczukowi, do podpisania aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego.
833/153/II/2004 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju umowy dzierżawy pomieszczenia na okres 3 lat, z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych
834/153/II/2004 wyrażenia zgody na utworzenie ścieżki przyrodniczej na nieruchomości położonej w Górkach Wielkich „Bucze”
835/153/II/2004 podziału nieruchomości Województwa Śląskiego położonych w Siewierzu, oznaczonych jako działki nr 3527 i 3540.
836/153/II/2004 zawarcia aneksu nr 1 do Porozumienia nr 523/TW/2002 z dnia 16.05.2002 roku o współpracy w zakresie realizacji programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie śląskim
837/153/II/2004 wyrażenia zgody na zagospodarowanie środków trwałych we władaniu Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach zbędnych dla prowadzonej działalności statutowej jednostki
839/153/II/2004 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA w Katowicach
840/153/II/2004 wyrażenia zgody na zagospodarowanie składników majątku trwałego we władaniu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
841/153/II/2004 wyrażenia zgody na zbycie składnika majątku trwałego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku
842/153/II/2004 odwołania pełnomocnictwa udzielonego Panu Jerzemu Łęgowikowi Dyrektorowi Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Częstochowie do podejmowania w ramach zwykłego zarządu wszelkich czynności w zakresie spraw będących przedmiotem statutowej działalności wymienionego zakładu.
843/153/II/2004 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2004 rok.
844/153/II/2004 lokaty wolnych środków budżetowych w 2004 roku.
845/153/II/2004 wystąpienia z wnioskiem do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu o opinię w sprawie odwołania dyrektora Zakładu.
846/153/II/2004 wystąpienia z wnioskiem do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu o opinię w sprawie odwołania dyrektora Zakładu.
848/153/II/2004 zwolnienia ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia Pani Danuty Korniak dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713