Czas wygenerowania treści 2020-10-22 20:42:59

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 96 z dnia 28 września 2007

Nr uchwałyW sprawie
1763/96/III/2007 zawarcia umowy z Powiatem Pszczyńskim
1764/96/III/2007 zawarcia umowy z Firmą Projektową SKALA Roman Sowiński - architekt
1765/96/III/2007 zawarcia Umowy z Gminą WoĽniki
1766/96/III/2007 zawarcia Porozumienia z Gminą WoĽniki
1767/96/III/2007 zatwierdzenia Aktualizacji Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach w zakresie zadań remontowych i inwestycyjnych, finansowanych ze środków budżetu Województwa Śląskiego.
1768/96/III/2007 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
1769/96/III/2007 wykonania opracowań pn.: „Opracowanie ekofizjograficzne do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego”
1770/96/III/2007 wyrażenia zgody na zawarcie przez Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci w Rabce, z podmiotem wyłonionym w drodze przetargu, umowy najmu pomieszczeń na okres 3 lat.
1771/96/III/2007 wyrażenia zgody na zawarcie przez SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu, w trybie bezprzetargowym, umowy dzierżawy lokali użytkowych na czas oznaczony do dnia 30.11.2007r., z podmiotem świadczącym usługi w zakresie odbioru, przechowywania i transportu zwłok.
1772/96/III/2007 wyrażenia zgody na zawarcie przez SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu umowy dzierżawy, na okres 3 lat, z podmiotem wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego, który będzie świadczył usługi w zakresie odbioru, przechowywania i transportu zwłok.
1773/96/III/2007 powołania Komisji otwartego konkursu ofert w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w 2007 roku
1774/96/III/2007 Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
1775/96/III/2007 Instrukcji postępowania przy przeprowadzaniu kontroli podatkowych
1776/96/III/2007 ZAŁˇCZNIKI do Uchwały Zarządu Nr 1776/96/III/2007 z dnia 28 września 2007 roku
1777/96/III/2007 Podpisania przez Zarząd Województwa Śląskiego umowy na wykonanie badania ewaluacyjnego p.t.: "Badanie Beneficjentów Ostatecznych w ramach Priorytetu 2 ZPORR z Firmą "ARC Rynek i Opinia" Sp. z o.o.
1778/96/III/2007 Wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji projektu w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) w zakresie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans Edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
1779/96/III/2007 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
1780/96/III/2007 lokaty wolnych środków budżetowych w 2007 roku.
1781/96/III/2007 przyjęcia projektu pisma do Ministra Transportu
1782/96/III/2007 powierzenia stanowiska dyrektora Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu
1783/96/III/2007 zmiany Uchwały nr 1063/60/III/2007 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19.06.2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie
1784/96/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa Pani Agacie Tańskiej dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu
1785/96/III/2007 zawarcia Aneksu nr 4 do Umowy nr 2004/OR/2006 z dnia 8 listopada 2006 r. dotyczącej powierzenia wykonania zakresu związanego z zasilaniem awaryjnym sieci komputerowej w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego w Katowicach” przez P.I.W. CAMCO Sp. z o.o. w Warszawie.
1786/96/III/2007 przyznania nagrody rocznej za 2006 rok Panu Andrzejowi Drybańskiemu byłemu dyrektorowi Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.
1787/96/III/2007 przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych do IV edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713