Czas wygenerowania treści 2020-10-22 19:25:40

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 94 z dnia 25 września 2007

Nr uchwałyW sprawie
1733/94/III/2007 akceptacji decyzji dotyczącej umorzenia pożyczki przydzielonej ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
1734/94/III/2007 zawarcia umowy z Spółką Tramwaje Śląskie S.A. w sprawie przekazania dotacji na realizację inwestycji p.n.: „Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej”.
1735/94/III/2007 wydania opinii
1736/94/III/2007 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Mikołów
1737/94/III/2007 nabycia nieruchomości zajętej pod obwodnicę Ustronia w ciągu DW 941
1738/94/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa Pani Julii Dziurskiej dyrektorowi Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego Nr 1 w Katowicach
1739/94/III/2007 w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 134/ZD/2007
1740/94/III/2007 w sprawie odwołania Rady Programowej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Raciborzu
1741/94/III/2007 zawarcia umowy dotacji ze Szpitalem Psychiatrycznym w Toszku
1742/94/III/2007 przyznania dotacji na dofinansowanie kosztów utworzenia zakładów aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1743/94/III/2007 powołania Komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej w 2007 roku
1744/94/III/2007 wyrażenia zgody na zawarcie przez Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony lat 3, umowy dzierżawy pomieszczenia, z przeznaczeniem na stację dializ.
1745/94/III/2007 wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Chorób Wewnętrznych – „Hutniczy” SP ZOZ w Częstochowie, w trybie bezprzetargowym, z firmą Eli Lilly w Warszawie, umowy najmu pomieszczenia na czas oznaczony lat 3, z przeznaczeniem na punkt konsultacyjny dla osób chorych na cukrzycę
1746/94/III/2007 przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.
1747/94/III/2007 darowizny 146/1000 udziału Województwa Śląskiego w prawie własności nieruchomości położonej w Świętochłowicach, na rzecz Gminy Świętochłowice
1748/94/III/2007 Przyjęcia listy wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną oraz listy o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR 2004-2006
1749/94/III/2007 zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
1750/94/III/2007 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
1751/94/III/2007 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Centrum Pediatrii ,,Kubalonka” w Istebnej
1752/94/III/2007 zawarcia z Miastem Katowice umowy w sprawie udzielenia Województwu w 2007r. dotacji celowej na częściowe pokrycie kosztów wspólnie organizowanego przedsięwzięcia realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach.
1753/94/III/2007 Wystąpienia z wnioskiem do Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach.
1754/94/III/2007 Zaakceptowanie warunków zawartych w ofercie na opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej założonej konstrukcji zadaszenia widowni Stadionu Ślaskiego wg projektu budowlanego zadaszenia widowni Stadionu Śląskiego w Chorzowie autorstwa Zakładu Projektowania i Wdrożeń TB z Katowic
1755/94/III/2007 dokonania zmian w składzie Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
1756/94/III/2007 nabycia nieruchomości zajętej pod obwodnicę Ustronia w ciągu DW 941
1757/94/III/2007 Zatwierdzenia składu Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Województwa Śląskiego
1758/94/III/2007 IV Polsko-Rosyjskiego Forum Turystyczne


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713