Czas wygenerowania treści 2020-10-22 20:04:58

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 91 z dnia 18 września 2007

Nr uchwałyW sprawie
1690/91/III/2007 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku dot. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Województwa Śląskiego akcji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA z siedzibą w Katowicach
1691/91/III/2007 przyjęcia darowizny nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy CzeladĽ, położonej w Czeladzi, z przeznaczeniem na cele oświatowe.
1692/91/III/2007 dokonania podziału nieruchomości Województwa Śląskiego położonej w Istebnej - Kubalonce, oznaczonej jako działka nr 6617/7.
1693/91/III/2007 udzielenia zgody na utworzenie stanowiska zastępcy kierownika szkolenia praktycznego we wchodzącej w skład Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego Szkole Policealnej Województwa Śląskiego dla Dorosłych w Sosnowcu.
1694/91/III/2007 zawarcia umowy z Gminą Pszczyna dotyczącej udzielenia z budżetu Województwa w 2007r. pomocy finansowej Gminie Pszczyna na opracowanie dokumentacji projektowej.
1695/91/III/2007 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
1696/91/III/2007 podpisania aneksu do umowy NR 1965/ZD/2005 z dnia 5 grudnia 2005r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i Miastem i Gminą Łazy
1697/91/III/2007 zawarcia umowy z Powiatem Bieruńsko - Lędzińskim dotyczącej udzielenia pomocy finansowej
1698/91/III/2007 zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 831/ROPS/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku
1699/91/III/2007 zawarcia aneksu do umowy dotacji nr 862/ZD/2006 z Beskidzkim Zespołem Leczniczo-Rehabilitacyjnym w Jaworzu
1700/91/III/2007 wyrażenia zgody na zbycie środków trwałych przez Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej
1701/91/III/2007 zawarcia umów dotacji z samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie
1702/91/III/2007 zawarcia Porozumienia z Powiatem Myszkowskim
1703/91/III/2007 zawarcia Porozumienia z Powiatem Myszkowskim
1704/91/III/2007 zawarcia porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach oraz z Miastem Racibórz
1705/91/III/2007 zaopiniowania pozbawienia dróg powiatowych w Gminie Czechowice – Dziedzice, kategorii dróg powiatowych
1706/91/III/2007 zawarcia Porozumienia z Powiatem Żywieckim
1707/91/III/2007 zawarcia Porozumienia z Powiatem Żywieckim
1708/91/III/2007 przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
1709/91/III/2007 Zaakceptowanie warunków zawartych w ofercie na opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej wpływu obciążenia wiatrem i śniegiem na konstrukcję zadaszenia widowni Stadionu Śląskiego wg projektu budowlanego zadaszenia widowni Stadionu Śląskiego w Chorzowie autorstwa Zakładu Projektowania i Wdrożeń TB z Katowic
1710/91/III/2007 wyrażenie zgody na zlecenie bezpośrednio przez inwestora tj Województwo Śląskie Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowo - Handlowemu „OLMARK” Stanisław Olesiak z Mysłowic wykonania: pochylni z kostki brukowej oraz 40 szt. płyt dociążających lampy oświetleniowe dla zadania p.n.: “Zagospodarowanie wschodniego przedpola Stadionu Śląskiego na zaproponowanych w Protokole z negocjacji warunkach oraz podpisanie z w/w wykonawcą umowy dotyczącej realizacji robót j.w.
1711/91/III/2007 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Górkach Wielkich.
1712/91/III/2007 zmiany uchwały własnej nr 1399/85/II/2003 z dnia 7 paĽdziernika 2003r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania oraz wynajmowania majątku trwałego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zmienionej uchwałą nr 1235/66/III/2007 z dnia 10 lipca 2007r.
1713/91/III/2007 uchylenia uchwały z dnia 17.07.2007 r. nr 1294/69/III/2007 w sprawie wyceny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Piekarach Śląskich.
1714/91/III/2007 powołania Rady Muzeum Śląskiego w Katowicach
1715/91/III/2007 oddania w najem nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Katowicach.
1716/91/III/2007 zaopiniowania pozbawienia dróg na terenie Powiatu Żywieckiego kategorii dróg powiatowych
1717/91/III/2007 zaopiniowania zaliczenia dróg na terenie Powiatu Żywieckiego do kategorii dróg powiatowych
1718/91/III/2007 zaopiniowania zaliczenia odcinka ul. Bielskiej w Cieszynie do kategorii dróg powiatowych
1719/91/III/2007 zaopiniowania pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic: Dojazdowej, Chrobrego, Ks. Tomanka, Tysiąclecia, Limanowskiego, Plac Słowackiego w Cieszynie.
1720/91/III/2007 Wyznaczenia Instytucji (Beneficjenta systemowego) w projektach systemowych w ramach Działań 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej, 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji oraz 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713