Czas wygenerowania treści 2020-10-29 06:06:33

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 90 z dnia 12 września 2007

Nr uchwałyW sprawie
1646/90/III/2007 wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa w sprawie nieodpłatnego przekazania Województwu Śląskiemu akcji Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw SA w Katowicach
1647/90/III/2007 Udzielenia pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Ruszkiewiczowi Widedyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach do podejmowania wszelkich czynności umożliwiających wykonywanie zadań należących do kompetencji Samorządu Województwa Śląskiego, a realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.
1648/90/III/2007 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
1649/90/III/2007 Wyrażenia zgody na dodanie w umowach dofinansowania projektów w ramach działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” i 2.6 ZPORR „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer Wiedzy” zapisów dotyczących powierzenia Beneficjentom przetwarzania danych osobowych Beneficjentów Ostatecznych biorących udział w realizowanych projektach.
1650/90/III/2007 powołania Komisji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
1651/90/III/2007 organizacji i obsługi stoisk regionalnych na zagranicznych targach turystycznych w 2007 roku.
1652/90/III/2007 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa publicznego realizowane w okresie od 24 września 2007 roku do 15 grudnia 2007 roku
1653/90/III/2007 zawarcia z Filharmonią Śląską w Katowicach umowy w sprawie udzielenia w 2007 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej na zakupy inwestycyjne
1654/90/III/2007 powołania komisji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury w 2007 r.
1655/90/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa Panu Grzegorzowi WlaĽlakowi dyrektorowi Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zabrzu
1656/90/III/2007 przystąpienia do wyceny nieruchomości zabudowanej położonej w Gliwicach przy ul. Hutniczej 9
1657/90/III/2007 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach umowy najmu lokali użytkowych na okres 3 lat
1658/90/III/2007 dokonania podziału nieruchomości Województwa Śląskiego położonej w Częstochowie przy ul. Bialskiej, oznaczonej jako działki nr 31 i 55.
1659/90/III/2007 wyznaczenia osób do grupy roboczej ds. przygotowania wariantów wydzielenia ZOO ze struktur Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka SA w Chorzowie
1660/90/III/2007 zawarcia porozumienia z Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka SA w Chorzowie w sprawie powołania grupy roboczej ds. przygotowania wariantów wydzielenia ZOO ze Spółki
1661/90/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Rudzkiej Agencji Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
1662/90/III/2007 zawarcia porozumienia z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym SA dotyczącym wypracowania wspólnego stanowiska w zakresie zagospodarowania strefy okołolotniskowej przy Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach.
1663/90/III/2007 powołania grupy roboczej ds. realizacji założeń Planu Generalnego Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach
1664/90/III/2007 przyjęcia ,,Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – OWCA plus”
1665/90/III/2007 powołania komisji konkursowej oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursowej
1666/90/III/2007 awarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach
1667/90/III/2007 zmiany uchwały dotyczącej powołania Pana Kajetana Gorniga na stanowisko dyrektora Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach.
1668/90/III/2007 zmiany uchwały dotyczącej powołania Pana Kajetana Gorniga na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży w Katowicach.
1669/90/III/2007 zmiany uchwały dotyczącej powołania Pana Kajetana Gorniga na stanowisko dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Katowicach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
1670/90/III/2007 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
1671/90/III/2007 wyrażenia zgody na zbycie środków trwałych przez Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
1672/90/III/2007 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu
1673/90/III/2007 zaopiniowania pozbawienia drogi powiatowej S 5052 w miejscowości Lubomia i Ligota Tworkowska, kategorii dróg powiatowych
1674/90/III/2007 wydania opinii
1675/90/III/2007 wydania opinii
1676/90/III/2007 zawarcia umowy z Powiatem Częstochowskim
1677/90/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mstów na modernizację drogi gminnej w miejscowości Krasice
1678/90/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 66/KT/2007 z Gminą Knurów
1679/90/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 49/KT/2007 z Gminą Pawłowice
1680/90/III/2007 zaopiniowania zaliczenia drogi gminnej nr 08049 w miejscowości Olsztyn i Kusięta do kategorii dróg powiatowych
1681/90/III/2007 podjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwały dotyczącej ustalenia procedury sprawdzania przewoĽników, wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, ubiegających się o dopłaty oraz otrzymujących dopłaty do tych przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich.
1682/90/III/2007 zawarcia Porozumienia z Miastem Wodzisław Śląski
1683/90/III/2007 zatwierdzenia końcowego Rozliczenia zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa kolektora ściekowego od komory k188 do ulicy Radlińskiej w Wodzisławiu Śląskim”
1684/90/III/2007 zaakceptowania wniosków składanych przez Samorząd Województwa Śląskiego za pośrednictwem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do Komisji Europejskiej, w celu notyfikacji pomocy dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: GTL S.A. Katowice - Pyrzowice
1685/90/III/2007 zawarcia Aneksu nr 3 do Umowy nr 1418/OR/2005 z dnia 29.09.2005 r. zawartej pomiędzy Województwem Śląskim, a Konsorcjum „Budox - awbud” dotyczącej zaprojektowania i wykonania przebudowy i rozbudowy budynku biurowego, przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach, z póĽniejszymi zmianami
1686/90/III/2007 lokaty wolnych środków budżetowych w 2007 roku.
1687/90/III/2007 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
1688/90/III/2007 zawarcia umów pożyczek z samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie
1689/90/III/2007 zawarcia umowy z Powiatem Cieszyńskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713