Czas wygenerowania treści 2020-10-29 05:38:02

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 84 z dnia 28 sierpnia 2007

Nr uchwałyW sprawie
1567/84/III/2007 Podpisania przez Zarząd Województwa Śląskiego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) w zakresie Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
1568/84/III/2007 zmiany Uchwały Nr 108/6/III/2006 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19.12.2006 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2007 rok.
1569/84/III/2007 zatwierdzenia zmian statutu Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
1570/84/III/2007 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 w Sosnowcu
1571/84/III/2007 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
1572/84/III/2007 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjnemu im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu
1573/84/III/2007 zawarcia umowy z Gminą Bieruń dotyczącej udzielenia pomocy finansowej
1574/84/III/2007 umorzenia wierzytelności Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju
1575/84/III/2007 przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2007 roku, sporządzonych przez wojewódzkie instytucje kultury.
1576/84/III/2007 odwołania pełnomocnictw byłemu Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr Witolda Orłowskiego SP ZOZ w Częstochowie
1577/84/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr Witolda Orłowskiego SP ZOZ w Częstochowie
1578/84/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr Witolda Orłowskiego SP ZOZ w Częstochowie do przygotowania i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Grzybowie przy ul. Nadmorskiej 63
1579/84/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 60/KT/2007 Miastem Wisła
1580/84/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 61/KT/2007 Miastem Wisła
1581/84/III/2007 wydania opinii
1582/84/III/2007 przystąpienia do zawarcia umowy użyczenia lekkiego pojazdu szynowego do regionalnych, kolejowych przewozów osób
1583/84/III/2007 przyznania nagrody rocznej za 2006 r. Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Bielsku Białej
1584/84/III/2007 przyznania nagrody rocznej za 2006 r. Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
1585/84/III/2007 przyznania nagrody rocznej za 2006 r. Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Katowicach
1586/84/III/2007 zawarcia Porozumienia z Miastem Wodzisław Śląski
1587/84/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu na remont drogi powiatowej nr S 1408 w Międzybrodziu Żywieckim
1588/84/III/2007 zawarcia umowy regulującej zasady przekazywania dopłat do biletów ustawowo ulgowych z przewoĽnikiem: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DUMAR” s.c. Dubik Wiesław – Marszałek Józef z siedzibą w Żywcu, przy ul. Żwirowej 24, realizującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie
1589/84/III/2007 zawarcia Porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim, Miastem Katowice, MZUiM w Katowicach i Drogową Trasą Średnicową S.A. dotyczącego należytego usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi dla Drogowej Trasy Średnicowej na terenie Katowic.
1590/84/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 84/KT/2007 Powiatem Raciborskim
1591/84/III/2007 uzupełnienia składu Pre-komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
1592/84/III/2007 powierzenia zakresu zadań Instytucji Pośredniczącej II stopnia (Instytucji Wdrażającej) komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz akceptacji wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Instytucją Pośredniczącą II stopnia
1593/84/III/2007 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
1594/84/III/2007 organizacji podróży studyjnej dla specjalistów turystycznych z regionów Walonii (Belgia) i Departamentu Dolnego Renu (Francja)
1595/84/III/2007 zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla Tramwajów Śląskich S.A. w zakresie przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n.: „Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej”.
1596/84/III/2007 Powołania Komisji otwartych konkursów ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa publicznego w 2007 roku.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713