Czas wygenerowania treści 2020-10-22 20:05:37

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 82 z dnia 21 sierpnia 2007

Nr uchwałyW sprawie
1530/82/III/2007 zaopiniowania Skorygowanego szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2007 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku - Białej.
1531/82/III/2007 wydania opinii
1532/82/III/2007 wydania opinii
1533/82/III/2007 wydania opinii
1534/82/III/2007 wydania opinii
1535/82/III/2007 wydania opinii
1536/82/III/2007 wydania opinii
1537/82/III/2007 zaopiniowania pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulicy Podleskiej w Bestwinie
1538/82/III/2007 przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2007 roku Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w: Bielsku Białej, Częstochowie i Katowicach
1539/82/III/2007 przyjęcia skorygowanego planu rzeczowo – finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich 2007/08
1540/82/III/2007 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
1541/82/III/2007 przyjęcia wzoru umowy zawieranej pomiędzy Województwem Śląskim a osobą otrzymującą stypendium
1542/82/III/2007 uchylenia uchwały nr 215/27/III/2007 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie powołania Komisji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji na rok 2007
1543/82/III/2007 zmiany uchwały nr 1205/65/III/2007 z dnia 4.07.2007 roku w sprawie zawarcia umowy dotacji ze Szpitalem Chorób Płuc w Siewierzu
1544/82/III/2007 upoważnienia dyrektorów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, do wyboru biegłych rewidentów w celu przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych za 2007 rok
1545/82/III/2007 badania rocznych sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2007 rok przez biegłych rewidentów
1546/82/III/2007 ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonych w Górkach Wielkich w rejonie ul. Harcerskiej.
1547/82/III/2007 włączenia do “Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego” dwóch dodatkowych obiektów: Porcelany Śląskiej w Katowicach i Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego “Gudio” w Zabrzu
1548/82/III/2007 zawarcia umowy ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, na realizację szkoleń w ramach wdrożenia wojewódzkiego programu upowszechnienia wśród rolników znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt
1549/82/III/2007 Udzielenia pełnomocnictwa Panu Mieczysławowi Płanecie – Wicedyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w zakresie wykonywania wszelkich czynności wynikających z pełnienia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach roli Ostatecznego Odbiorcy (Beneficjenta) dla działania 1.1 - „Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy”, schemat b) – „Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy” Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
1550/82/III/2007 Przyjęcia listy wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną oraz listy o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR 2004-2006
1551/82/III/2007 zwiększenia dotacji inwestycyjnej w ramach II etapu "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego"
1552/82/III/2007 zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
1553/82/III/2007 Zawarcia Porozumienia w sprawie realizacji na terenie Województwa Śląskiego działań związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci Europejskich Służb Zatrudnienia EURES oraz udzielenia pełnomocnictw Dyrektorowi WUP w Katowicach – Panu Przemysławowi Koperskiemu, Wicedyrektorowi WUP w Katowicach ds. Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego – Panu Mieczysławowi Płanecie oraz Wicedyrektorowi WUP w Katowicach ds. Rynku Pracy – Panu Mirosławowi Ruszkiewiczowi do wykonywania w imieniu Zarządu wszelkich czynności wynikających z zawarcia przedmiotowego Porozumienia.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713