Czas wygenerowania treści 2020-10-29 15:13:17

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 80 z dnia 17 sierpnia 2007

Nr uchwałyW sprawie
1480/80/III/2007 odwołania Pana Janusza Adamkiewicza ze stanowiska dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr. Witolda Orłowskiego w Częstochowie.
1481/80/III/2007 powołania dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr. Witolda Orłowskiego w Częstochowie
1482/80/III/2007 ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr. Witolda Orłowskiego w Częstochowie
1483/80/III/2007 zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji „Chełm Śląski” opracowanego przez Gminę Chełm Śląski.
1484/80/III/2007 udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
1485/80/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr S 4119 w Pszczynie
1486/80/III/2007 udzielenia Naczelnikowi Wydziału Dróg Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
1487/80/III/2007 ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Górkach Wielkich w rejonie ul. Spacerowej.
1488/80/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Przemysławowi Koperskiemu do podejmowania wszelkich czynności, a w szczególności podpisywania dokumentów oraz składania oświadczeń woli związanych z zawarciem w imieniu Województwa Śląskiego umowy najmu pomieszczeń przeznaczonych na nową siedzibę Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
1489/80/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi ds. Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Mieczysławowi Płanecie do podejmowania wszelkich czynności, a w szczególności podpisywania dokumentów oraz składania oświadczeń woli związanych z zawarciem w imieniu Województwa Śląskiego umowy najmu pomieszczeń przeznaczonych na nową siedzibę Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
1490/80/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Mirosławowi Ruszkiewiczowi do podejmowania wszelkich czynności, a w szczególności podpisywania dokumentów oraz składania oświadczeń woli związanych z zawarciem w imieniu Województwa Śląskiego umowy najmu pomieszczeń przeznaczonych na nową siedzibę Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
1491/80/III/2007 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Dąbrowie Górniczej przy Alei Zwycięstwa 2
1492/80/III/2007 wyceny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Rybniku przy ul. 3-go Maja 18
1493/80/III/2007 dokonania podziału nieruchomości Województwa Śląskiego położonej w Bystrej, oznaczonej jako działka nr 400/29 oraz dokonania wznowienia granic działek nr 400/34, 400/35, 400/36, 400/37 i 46/10
1494/80/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny 26/100 udziału Województwa Śląskiego w prawie własności nieruchomości położonych w Wodzisławiu Śląskim, na rzecz Gminy Wodzisław Śląski
1495/80/III/2007 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki realizowane w okresie 15.09.2007 roku do 15.12 2007 roku.
1497/80/III/2007 wystąpienia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z wnioskiem o dofinansowanie zadania
1498/80/III/2007 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2007 roku zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii
1499/80/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu, ul. Żeromskiego 7
1500/80/III/2007 przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych za I półrocze 2007 roku samodzielnych publicznych zakładów opiekli zdrowotnej
1501/80/III/2007 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej zmiany uchwały Nr I/15/7/99 z dnia 28 grudnia 1999 w sprawie przekształcenia Kolumny Transportu Sanitarnego w Katowicach, Kolumny Transportu Sanitarnego w Tychach, Kolumny Transportu Sanitarnego w Tarnowskich Górach, Kolumny Transportu Sanitarnego w Zabrzu i Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
1502/80/III/2007 przyznania dotacji na dofinansowanie kosztów utworzenia zakładu aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1503/80/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na rok 2008 na udzielenie dotacji na działalność bieżącą Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
1504/80/III/2007 powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. dr Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
1505/80/III/2007 powierzenia stanowiska dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach
1506/80/III/2007 powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie
1507/80/III/2007 powierzenia stanowiska dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej
1508/80/III/2007 zmiany Uchwały nr 1062/60/III/2007 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19.06.2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie
1509/80/III/2007 zmiany Uchwały nr 1063/60/III/2007 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19.06.2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie
1510/80/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Miastu Tychy z przeznaczeniem na wykonanie drogi pożarowej do budynku przy ulicy Wojska Polskiego 8 w Tychach, stanowiącego siedzibę Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych
1511/80/III/2007 zawarcia z Miastem Tychy umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2007 roku na wykonanie drogi pożarowej do budynku przy ulicy Wojska Polskiego 8 w Tychach, stanowiącego siedzibę Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Tychach
1512/80/III/2007 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
1513/80/III/2007 Podpisania przez Zarząd Województwa Śląskiego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) w zakresie Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
1514/80/III/2007 darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Górkach Wielkich, na rzecz Gminy Brenna
1515/80/III/2007 1. zatwierdzenia Aktualizacji programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla zadania p.n.: „Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej - Rewitalizacja Kompleksu Pałacowo - Parkowego w Koszęcinie”, 2. zawarcia aneksu wprowadzającego wnioskowane zmiany do umowy Nr 148/IW2007 z dnia 07.03.2007 r. związanej z przekazaniem przez Samorząd Województwa Śląskiego dotacji na w/w zadanie w roku 2007.
1516/80/III/2007 1. Zatwierdzenia Aktualizacji programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla zadania p.n.: „Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej - II etap 2. Zawarcia Aneksu do Umowy Nr 149/IW2007 z dnia 07.03.2007 r. związanej z przekazaniem przez Samorząd Województwa Śląskiego dotacji na rok 2007.
1517/80/III/2007 przyznania dotacji inwestycyjnej ramach II etapu „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
1518/80/III/2007 Wyznaczenia Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia (Instytucji Wdrażającej) dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
1519/80/III/2007 zakupu i montażu instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach przeznaczonych na siedzibę jednostki organizacyjnej pn. Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach
1520/80/III/2007 Podpisania przez Zarząd Województwa Śląskiego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) w zakresie Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
1521/80/III/2007 Zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 17 lipca 2007 r. Nr 1281/69/III/2007 w sprawie przyjęcia listy wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną oraz listy o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR
1522/80/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych S 1024 i S 1028 w miejscowości Skrzydłów i S 1060 w miejscowości Konin
1523/80/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały własnej Nr II/40/10/2005 z dnia 17 paĽdziernika 2005r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Województwa Śląskiego w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
1524/80/III/2007 zatwierdzenia aktualizacji Częściowego Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie” finansowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego
1525/80/III/2007 zaakceptowania Protokołu konieczności, w części dotyczącej zakupu kosiarki wrzecionowej, która jest niezbędna do pielęgnacji i eksploatacji nawierzchni trawiastej płyty boiska piłkarskiego wzmocnionego fiberturfem, tj. boiska treningowego zrealizowanego w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.
1526/80/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej zmiany uchwały Nr I/15/7/99 z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie przekształcenia Kolumny Transportu Sanitarnego w Katowicach, Kolumny Transportu Sanitarnego w Tychach, Kolumny Transportu Sanitarnego w Tarnowskich Górach, Kolumny Transportu Sanitarnego w Zabrzu i Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.
1527/80/III/2007 zmiany projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach poprzez likwidację Zakładu Medycyny Nuklearnej
1528/80/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713