Czas wygenerowania treści 2020-10-29 15:31:04

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 78 z dnia 16 sierpnia 2007

Nr uchwałyW sprawie
1452/78/III/2007 zawarcia Aneksu nr 5/07 do Porozumienia Nr 2/KT/2007 z dnia 18.01.2007 r. o szczegółowych warunkach wykonania w 2007 r. Porozumienia z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej, z Miastem Ruda Śląska
1453/78/III/2007 zawarcia Porozumienia z Miastem Jastrzębie Zdrój
1454/78/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA w Katowicach
1455/78/III/2007 zaopiniowania Projektu aktualizacji planu aglomeracji Węgierska Górka opracowanego przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu
1456/78/III/2007 zaopiniowania Projektu aktualizacji planu aglomeracji Żywiec opracowanego przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu
1457/78/III/2007 zaopiniowania projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Zebrzydowice”.
1458/78/III/2007 1. Zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w KuĽni Raciborskiej w zakresie zadania inwestycyjnego, finansowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego. 2. Udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w KuĽni Raciborskiej.
1459/78/III/2007 Przyjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przystąpienia Województwa Śląskiego do sieci współpracy IQ-Net Phase 4 i pokrycia kosztów uczestnictwa
1460/78/III/2007 zawarcia umów pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Dąbrowa Górnicza w sprawie udzielenia przez Gminę dotacji celowej, przeznaczonej na wykonanie bieżącej konserwacji cieków: Babia Ława, Trzebyczka, Pogoria, Bobrek
1461/78/III/2007 zawarcia Aneksu nr 2 do Umowy nr 1418/OR/2005 z dnia 29.09.2005 r. zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Konsorcjum „Budox - awbud” dotyczącej zaprojektowania i wykonania przebudowy i rozbudowy budynku biurowego, przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach, z póĽniejszymi zmianami ujętymi w zawartym Aneksie Nr 1 z dnia 31.07.2006 r. oraz w Porozumieniu z dnia 13.03.2007 r. w sprawie kontynuowania robót budowlanych.
1464/78/III/2007 wszczęcia procedury związanej z zamiarem powołania Pana Janusza Gawrona na stanowisko zastępcy dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach na okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
1465/78/III/2007 wszczęcia procedury związanej z zamiarem powołania Ewy Moroń na stanowisko zastępcy dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach d/s Centrum Scenografii Polskiej na okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
1466/78/III/2007 zawarcia z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie Aneksu nr 1 do umowy nr 775/KL/2007 z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia w 2007 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej na zakupy inwestycyjne
1467/78/III/2007 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2007 roku (dla ofert złożonych w terminie od dnia 14 kwietnia do dnia 18 czerwca 2007 roku).
1468/78/III/2007 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej w 2007 roku (dla ofert złożonych w terminie od dnia 14 kwietnia do dnia 18 czerwca 2007 roku)
1469/78/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku o udzieleniu pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne w zakresie obiektów sportowych
1470/78/III/2007 Zmiany uchwały nr 944/56/III/2007 z dnia 5.06.2007 roku w sprawie zawarcia umów dotacji z samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie
1471/78/III/2007 zatrudnienia Dyrektora Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli
1472/78/III/2007 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
1473/78/III/2007 zawarcia umowy o udzielenie Gminie Mstów pomocy finansowej celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku kataklizmu spowodowanego przez trąbę powietrzną.
1474/78/III/2007 zawarcia umowy o udzielenie Gminie Kłomnice pomocy finansowej celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku kataklizmu spowodowanego przez trąbę powietrzną.
1475/78/III/2007 zawarcia umowy o udzielenie Gminie Rędziny pomocy finansowej celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku kataklizmu spowodowanego przez trąbę powietrzną.
1476/78/III/2007 wyrażenia zgody na likwidację symulatora SIMVIEW 3000 przez Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach.
1477/78/III/2007 Upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na lata 2008 – 2010 na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
1478/78/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. “Szpital Śląski w Cieszynie – rozbudowa i modernizacja, dział diagnostyczno - zabiegowy”
1496/78/III/2007 Umorzenia należności za lata 2003-2004 wraz z odsetkami z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji stanowiące dochód Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713