Czas wygenerowania treści 2020-10-22 19:55:47

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 74 z dnia 31 lipca 2007

Nr uchwałyW sprawie
1375/74/III/2007 Odstąpienia Zarządu Województwa Śląskiego od podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr Z/2.24/II/2.2/48/06 złożonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) w zakresie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.
1376/74/III/2007 zmiany Uchwały Nr 1089/64/III/07 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21.06.2007 r. w zakresie Działania 1.3 ZPORR - Regionalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 1.3.1 - Regionalna infrastruktura edukacyjna
1377/74/III/2007 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
1378/74/III/2007 udzielenie poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej S.P.Z.O.Z Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach
1379/74/III/2007 zawarcia umowy dotacji z Obwodem Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach
1380/74/III/2007 wydania oświadczenia w związku z wnioskiem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
1381/74/III/2007 zawarcia umowy ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie na opracowanie ,,Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – OWCA plus”
1382/74/III/2007 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe poprzez odbudowę koryta cieku Wapienica wraz z nadbudową obwałowań w km 0+000-1+200”.
1383/74/III/2007 Zmiany uchwały nr 702/48/III/2007 z dnia 4.05.07r w sprawie przyjęcia planu rzeczowego wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2007.
1384/74/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa Górnośląskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów S.A. w Katowicach do podjęcia działań związanych z realizacją układu pomiarowego i zasilania tymczasowego rozdzielni głównej NN wraz z dokonaniem niezbędnych uzgodnień z GZE VATTENFALL w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego w Katowicach”
1385/74/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 18/KT/2006 z Miastem Kalety
1386/74/III/2007 zawarcia umowy z Powiatem Cieszyńskim
1387/74/III/2007 zawarcia Porozumienia z Gmina Kroczyce
1388/74/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1/07 do Porozumienia Nr 8/KT/2007 z dnia 16.03.2007 r. o szczegółowych warunkach wykonania w 2007 r. Porozumienia z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej, z Miastem Gliwice
1389/74/III/2007 zawarcia Porozumienia z Miastem i Gminą Sośnicowice
1390/74/III/2007 zawarcia Porozumienia z Gminą KuĽnia Raciborska
1391/74/III/2007 zawarcia Porozumienia z Gminą Pilica
1392/74/III/2007 zawarcia Porozumienia z Gminą Pilica
1393/74/III/2007 zawarcia Porozumienia z Miastem i Gminą Sośnicowice
1394/74/III/2007 zawarcia Porozumienia z Gminą KuĽnia Raciborska
1395/74/III/2007 zawarcia Porozumienia z Powiatem Raciborskim
1396/74/III/2007 zawarcia Porozumienia z Gminą Rudnik
1397/74/III/2007 zawarcia Porozumienia z Gminą Mstów
1398/74/III/2007 zawarcia Porozumienia z Powiatem Raciborskim
1399/74/III/2007 nabycia nieruchomości zajętej pod obwodnicę Ustronia
1401/74/III/2007 zawarcia Porozumienia z Miastem Żywiec
1402/74/III/2007 zawarcia Porozumienia z Miastem Żywiec
1403/74/III/2007 zaopiniowania projektu „Planu Gospodarki Odpadami Miasta Kalety na lata 2007-2010 z perspektywą do roku 2015”
1404/74/III/2007 zaopiniowania Projektu planu aglomeracji RUDA KOZIELSKA opracowanego przez Urząd Miejski w KuĽni Raciborskiej
1405/74/III/2007 zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji dla Miasta Wojkowice opracowanego przez Urząd Miasta Wojkowice.
1406/74/III/2007 zaopiniowania Projektu Planu Aglomeracji Lyski opracowanego przez Urząd Gminy Lyski
1407/74/III/2007 zaopiniowania projektów Planów Aglomeracji „Poczesna”, „Huta Stara B” i „Słowik” opracowanych przez Gminę Poczesna
1408/74/III/2007 zatwierdzenia zmian Regulaminu Organizacyjnego Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach
1409/74/III/2007 ustalenia wysokości wynagrodzenia dla dyrektora wojewódzkiej jednostki budżetowej Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach.
1410/74/III/2007 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713