Czas wygenerowania treści 2020-10-22 20:08:07

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 73 z dnia 31 lipca 2007

Nr uchwałyW sprawie
1358/73/III/2007 zgody na współużytkowanie ze Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach pomieszczeń w budynku położnym w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23 i zainstalowanie w tych pomieszczeniach dodatkowej infrastruktury oraz zwiększenie planu finansowego jednostki na 2007 rok
1359/73/III/2007 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka SA w Chorzowie
1361/73/III/2007 zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Transportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w województwach dolnośląskim, kujawsko – pomorskim, mazowieckim, pomorskim, śląskim, zachodniopomorskim
1362/73/III/2007 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Lubliniec
1363/73/III/2007 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1364/73/III/2007 zawarcia umów zleceń z ekspertami z listy Ministra Edukacji Narodowej
1365/73/III/2007 powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację w 2007 roku zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii
1366/73/III/2007 oceny wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim rzeki Pilica nr 1.
1367/73/III/2007 lokaty wolnych środków budżetowych w 2007 roku.
1368/73/III/2007 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
1369/73/III/2007 zaakceptowania propozycji zwiększenia kwoty przewidzianej na zakończenie realizacji posadzek poliuretanowych w pasażach komunikacyjnych w segmencie centralnym Stadionu Śląskiego w Chorzowie w ramach Programu rzeczowo - finansowego na 2007 rok dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie”, finansowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego.
1370/73/III/2007 zaakceptowania warunków zawartych w ofercie na wykonanie opracowania p.n.: „Analiza obecnego stanu i możliwości dalszych prac modernizacyjnych Stadionu Śląskiego w Chorzowie” oraz wyrażenie zgody na podpisanie umowy dotyczącej wykonania w/w opracowania.
1371/73/III/2007 zatwierdzenia Zaktualizowanego Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla Teatru Rozrywki w Chorzowie w zakresie zadań inwestycyjnych, finansowanych ze środków budżetu Województwa Śląskiego oraz zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy nr 322/IW/2007 z dnia 29 marca 2007 roku.
1372/73/III/2007 wprowadzania zmiany uchwały nr 64/17/III/2007 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25.01.2007 roku w sprawie zamiany nieruchomości w celu nabycia nieruchomości przewidzianych do zajęcia pod budowę „Północnego obejścia Miasta Żywca”
1373/73/III/2007 zaopiniowania skorygowanego Szczegółowego planu Wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2007 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
1374/73/III/2007 Przyjęcia listy wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną oraz listy o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR
1400/73/III/2007 zawarcia ugody dotyczącej wypłaty należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości zajętej pod obwodnicę Ustronia


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713