Czas wygenerowania treści 2020-10-28 21:52:11

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 70 z dnia 19 lipca 2007

Nr uchwałyW sprawie
1298/70/III/2007 zgody na odpłatne zbycie w trybie przetargu nieograniczonego składników majątku trwałego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
1299/70/III/2007 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
1300/70/III/2007 zawarcia Aneksu nr 2/07 do Porozumienia Nr IN/11/07 (3/KT/2007) z dnia 01.02.2007 r. o szczegółowych warunkach wykonania w 2007 r. Porozumienia z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej, z Miastem Katowice
1301/70/III/2007 wydania opinii
1302/70/III/2007 zawarcia Aneksu nr 2 do Umowy nr IR/P/1/2006 z dnia 15.02.2006 r. określającej warunki przyłączenia budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach do miejskiej sieci ciepłowniczej.
1303/70/III/2007 zawarcia umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Ornontowice w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej dla zadania p.n. Odbudowa koryta cieku Ornontowickiego w km 0+780 ÷ 5+915 wraz z przebudową przepustów
1304/70/III/2007 zawarcia umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Ornontowice w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej dla zadania p.n. Odbudowa koryta cieku Ornontowickiego w km 0+780 ÷ 5+915 wraz z przebudową przepustów
1305/70/III/2007 zezwolenia na odstępstwo od zakazów ustawy o rybactwie śródlądowym.
1306/70/III/2007 lokaty wolnych środków budżetowych w 2007 roku.
1307/70/III/2007 Wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji projektu w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) w zakresie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
1308/70/III/2007 zawarcia porozumienia z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie dotyczącego opieki naukowo – dydaktycznej nad Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej
1309/70/III/2007 zawarcia porozumienia z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach dotyczącego opieki naukowo – dydaktycznej nad Zespołem Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu.
1310/70/III/2007 zawarcia porozumienia z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach dotyczącego opieki naukowo – dydaktycznej nad Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Gliwicach.
1311/70/III/2007 zawarcia porozumienia z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach dotyczącego opieki naukowo – dydaktycznej nad Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Tychach.
1312/70/III/2007 zawarcia porozumienia z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach dotyczącego opieki naukowo – dydaktycznej nad Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Cieszynie.
1313/70/III/2007 zawarcia porozumienia z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach dotyczącego opieki naukowo – dydaktycznej nad Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Zabrzu.
1314/70/III/2007 zawarcia z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach umowy dotacji dotyczącej przekazania przez Województwo Śląskie dotacji na działalność bieżącą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
1315/70/III/2007 przyznania zasiłku pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie
1316/70/III/2007 zawarcia porozumienia z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie dotyczącego opieki naukowo – dydaktycznej nad Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu
1317/70/III/2007 zawarcia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie umowy o dofinansowanie projektów w ramach programu pn. „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
1318/70/III/2007 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
1319/70/III/2007 zawarcia z Miastem Chorzów umowy w sprawie udzielenia w 2007r. samorządowi Województwa Śląskiego pomocy finansowej w wysokości 4.000,-zł.
1320/70/III/2007 oddania w użyczenie dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w Bystrej przy ul. Fałata 4B/14 i przy ul. Fałata 6/10, stanowiących własność Województwa Śląskiego, na rzecz przyszłych nabywców tych lokali
1321/70/III/2007 zmiany w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
1322/70/III/2007 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla Opery Śląskiej w Bytomiu w zakresie inwestycji i remontów oraz zawarcia Umowy związanej z dotacją ze środków budżetu Województwa Śląskiego.
1323/70/III/2007 przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami w 2007r.
1324/70/III/2007 zawarcia z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. w Katowicach umowy dotyczącej realizacji drogi pożarowej na terenie nieruchomości położonej w Pyrzowicach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713