Czas wygenerowania treści 2020-10-22 19:08:32

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 68 z dnia 12 lipca 2007

Nr uchwałyW sprawie
1246/68/III/2007 wystąpienia do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr. Witolda Orłowskiego w Częstochowie z wnioskiem o przedstawienie opinii.
1247/68/III/2007 wystąpienia Rady Miasta Częstochowy o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.
1248/68/III/2007 akceptacji decyzji dotyczącej umorzenia pożyczki przydzielonej ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
1249/68/III/2007 upoważnienia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami do reprezentowania Województwa Śląskiego przy podpisaniu protokołów zdawczo-odbiorczego nieruchomości położonych w Lublińcu
1250/68/III/2007 zawarcia umowy dotacji z Ośrodkiem Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach
1251/68/III/2007 Powołania Pana Zbigniewa Strzelczaka na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
1252/68/III/2007 ustalenia składników wynagrodzenia dla Pana Zbigniewa Strzelczaka dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
1253/68/III/2007 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.
1254/68/III/2007 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach
1255/68/III/2007 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu
1256/68/III/2007 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zabrzu
1257/68/III/2007 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Cieszynie
1258/68/III/2007 udzielenia zgody dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu na uruchomienie procedury przetargowej oraz wydatkowanie środków finansowych na wykonanie remontu i modernizacji w placówce
1259/68/III/2007 zawarcia porozumienia z Dolnośląską Szkołą Wyższą Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu dotyczącego opieki naukowo – dydaktycznej nad Kolegium Nauczycielskim w Gliwicach
1260/68/III/2007 wszczęcia procedury związanej z zamiarem powołania Krystyny Szaraniec na stanowisko dyrektora Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach na czas określony tj. od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
1261/68/III/2007 powołania Pana Tadeusza Bradeckiego na stanowisko zastępcy dyrektora – dyrektora artystycznego Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.
1262/68/III/2007 darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Górkach Wielkich, na rzecz Gminy Brenna
1263/68/III/2007 lokaty wolnych środków budżetowych w 2007 roku.
1264/68/III/2007 nabycia nieruchomości przewidzianej pod budowę chodnika w ciągu DW 938
1265/68/III/2007 nabycia nieruchomości przewidzianej pod budowę chodnika w ciągu DW 938
1266/68/III/2007 nabycia nieruchomości przewidzianej pod budowę chodnika w ciągu DW 938
1267/68/III/2007 nabycia nieruchomości przewidzianej pod budowę chodnika w ciągu DW 938
1268/68/III/2007 nabycia nieruchomości przewidzianej pod budowę chodnika w ciągu DW 938
1269/68/III/2007 zawarcia umowy dotyczącej pełnienia nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym p.n.: „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju” z Biurem Projektów ARCHIMED Teresa Strzyż 31 - 019 Kraków, ul. Mazowiecka 21
1270/68/III/2007 aktualizacji rozszerzonego programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla zadania p.n.: „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju” realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 - 2006 z uwzględnieniem poza kontraktowych Ľródeł finansowania.
1271/68/III/2007 określenia warunków spłaty zaległości pieniężnej stanowiącej część należności z tytułu zajęcia pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 948 pod Zakład Handlowy „EWA” Export – Import Wiesław Rodak , ul. Boczna 2 w Czernichowie
1272/68/III/2007 zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
1273/68/III/2007 zmiany Uchwały Nr 1166/62/III/2007 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27 czerwca 2007 roku
1274/68/III/2007 powołania pre-Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
1275/68/III/2007 Powołania Pana Bolesława Gębarskiego na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku.
1276/68/III/2007 ustalenia składników wynagrodzenia dla Pana Bolesława Gębarskiego dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku.
1277/68/III/2007 powołania Pana Norberta Prudla na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
1278/68/III/2007 ustalenia składników wynagrodzenia dla Pana Norberta Prudla - dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713