Czas wygenerowania treści 2020-10-28 21:08:25

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 65 z dnia 4 lipca 2007

Nr uchwałyW sprawie
1176/65/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej wyrażenia zgody na podpisanie przez Marszałka Województwa Śląskiego Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2008
1177/65/III/2007 zaopiniowania projektu Planów Aglomeracji „Leboszowice” i „Żernica opracowanego przez Gminę Pilchowice.
1178/65/III/2007 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe poprzez regulację cieku Łękawka w miejscowości Grzawa, Bestwinka Kaniowska, Dankowice w km 0+000-1+300
1179/65/III/2007 zawarcia Porozumienia z Gminą Łękawica
1180/65/III/2007 zawarcia Porozumienia z Gminą Knurów
1181/65/III/2007 zawarcia Umowy z Gminą Kroczyce
1182/65/III/2007 rozłożenia na raty zapłaty na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach należności pieniężnej wynikającej z kary nałożonej przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego na PHP „TEX-BIS” Grzegorz Cieślarski z siedzibą ............................................................, z tytułu przekroczenia dopuszczalnego nacisku osi pojazdu w ruchu po drodze wojewódzkiej
1183/65/III/2007 zawarcia Porozumienia z Gminą Knurów
1184/65/III/2007 zawarcia Porozumienia z Gminą Pietrowice Wielkie
1185/65/III/2007 zawarcia Porozumienia z Miastem Pszów
1186/65/III/2007 zawarcia Porozumienia z Gminą Konopiska
1187/65/III/2007 zawarcia Porozumienia pomiędzy Miastem Ruda Śląska, Województwem Śląskim, Spółką Grandmaster Sp. z o.o. i Drogową Trasą Średnicową S.A. dotyczącego przebudowy stacji transformatorowej ST CH 6.
1188/65/III/2007 rozłożenia na raty zapłaty na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach należności pieniężnej wynikającej z kary nałożonej przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego na przedsiębiorstwo „Omnus” S.C. Sygut Artur, Pieszkalski Roman z siedzibą ...................................................................., z tytułu przekroczenia dopuszczalnego nacisku osi pojazdu w ruchu po drodze wojewódzkiej
1189/65/III/2007 zawarcia Aneksu nr 3 do Umowy dotacji dla zadania p.n.: Remont odtworzeniowy wraz z przebudową i modernizacją budynku zabytkowego przy Alei NMP 24 w Częstochowie
1190/65/III/2007 oceny wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim rzeki Warta – nr 2.
1192/65/III/2007 powołania komisji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia w 2007r.
1193/65/III/2007 Zmiany uchwały nr 944/56/III/2007 z dnia 5.06.2007 roku w sprawie zawarcia umów dotacji z samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie
1194/65/III/2007 zawarcia z Teatrem Śląskim w Katowicach umowy w sprawie udzielenia w 2007 roku dotacji celowej na zakupy inwestycyjne
1195/65/III/2007 odmowy wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Zespół Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży w Katowicach umowy najmu pomieszczenia na okres 3 lat
1196/65/III/2007 wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej umowy dzierżawy lokali użytkowych na okres 3 lat
1197/65/III/2007 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
1198/65/III/2007 powołania komisji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami w 2007 r.
1199/65/III/2007 zbycia samochodu służbowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1200/65/III/2007 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
1201/65/III/2007 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1202/65/III/2007 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1203/65/III/2007 zawarcia umów zleceń z ekspertami z listy Ministra Edukacji Narodowej
1204/65/III/2007 zmiany uchwały nr 1175/64/III/2007 z dnia 29.06.2007 w sprawie ustalenia składników wynagrodzenia dla Pana Tadeusza Ramsa dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr E. Cyrana w Lublińcu
1205/65/III/2007 zawarcia umowy dotacji ze Szpitalem Chorób Płuc w Siewierzu
1206/65/III/2007 określenia warunków spłaty zaległości pieniężnej stanowiącej część należności z tytułu zajęcia pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 948 pod Mini Bar „Pod Kotwicą” przy ul. Żywieckiej 231 w Międzybrodziu Bialskim


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713