Czas wygenerowania treści 2020-10-28 21:39:43

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 62 z dnia 27 czerwca 2007

Nr uchwałyW sprawie
1095/62/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka SA w Chorzowie
1096/62/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA Katowicach w dniu 27 czerwca 2007 roku.
1097/62/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA w Katowicach
1098/62/III/2007 zawarcia Aneksu nr 4 do Umowy nr 602/OR/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. dotyczącej powierzenia Górnośląskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów w Katowicach obowiązków związanych z przedłużeniem pełnienia funkcji inwestora zastępczego dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23”.
1099/62/III/2007 zawarcia Aneksu nr 3 do Umowy nr 2004/OR/2006 z dnia 8 listopada 2006 r. dotyczącej powierzenia wykonania zakresu związanego z zasilaniem awaryjnym sieci komputerowej w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego w Katowicach” przez P.I.W. CAMCO Sp. z o.o. w Warszawie.
1100/62/III/2007 zawarcia Aneksu nr 3 do Umowy nr 1658/OR/2006 z dnia 17 paĽdziernika 2006 r. dotyczącej dostawy i montażu opraw oświetleniowych wraz z Ľródłem światła i sprzętem przyłączeniowym, awaryjnym oraz ich instalacja w modernizowanym budynku biurowym w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23.
1101/62/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej
1102/62/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie.
1103/62/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach
1104/62/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
1105/62/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie
1106/62/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi panny w Częstochowie
1107/62/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju
1108/62/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach
1109/62/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu
1110/62/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Centrum Psychiatrii w Katowicach
1111/62/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu
1112/62/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu
1113/62/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Katowicach
1114/62/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu
1115/62/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na wzmocnienie infrastruktury stworzonej na terenie województwa śląskiego w 2006 roku w ramach Rządowego Programu „Świetlica, praca i staż – socjoterapia w środowisku wiejskim”
1116/62/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Tworzenie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży”
1117/62/III/2007 zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu
1118/62/III/2007 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
1119/62/III/2007 ogłoszenia konkursu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Śląskie jest organem założycielskim, realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii
1120/62/III/2007 udzielenia rekomendacji i wyrażenia zgody Dziecięcemu Ośrodkowi Leczniczo-Rehabilitacyjnemu „Bucze” w Górkach Wielkich
1121/62/III/2007 udzielenia rekomendacji i wyrażenia zgody Zakładowi Pulmonologii w Tarnowskich Górach
1122/62/III/2007 Przyjęcia harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007 – 2011 przez Samorząd Województwa Śląskiego w 2008 r.
1123/62/III/2007 zawarcia porozumienia pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Śląskiego w sprawie zasad realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego programu szkoleniowego, dotyczącego wzmocnienia zdolności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w zakresie korzystania z Europejskiego Funduszu Społecznego.
1124/62/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach
1125/62/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Instytucji Kultury “Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej” w Katowicach
1126/62/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Biblioteki Śląskiej w Katowicach
1127/62/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Instytucji Filmowej “Silesia-Film” w Katowicach
1128/62/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Zespołu Pieśni i Tańca “Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie
1129/62/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Opery Śląskiej w Bytomiu
1130/62/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Teatru Teatru Rozrywki w Chorzowie
1131/62/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Teatru Śląskiego w Katowicach
1132/62/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej
1133/62/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Filharmoni Śląskiej w Katowicach
1134/62/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Muzeum Śląskiego w Katowicach
1135/62/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Muzeum Zamkowego w Pszczynie
1136/62/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie
1137/62/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
1138/62/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie
1139/62/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
1140/62/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Muzeum w Bielsku-Białej
1141/62/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Muzeum w Bielsku-Białej
1142/62/III/2007 zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych za 2006 rok z funduszu zapasowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku - Białej.
1143/62/III/2007 zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2006 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku - Białej.
1144/62/III/2007 zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych za 2006 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku - Białej.
1145/62/III/2007 zaopiniowania wniosku Gminy Wyry dotyczącego zmiany granicy pomiędzy Gminą Wyry i Gminą Kobiór
1146/62/III/2007 wyrażenia zgody na zakup dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach środków trwałych
1147/62/III/2007 ustalenia procedury sporządzania materiałów geodezyjnych na cele związane z drogami wojewódzkimi, których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego, wykonywanych przez Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu
1148/62/III/2007 zatwierdzenia wykazu czynności geodezyjnych do wykonania w roku 2007 przez Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu
1149/62/III/2007 zawarcia Porozumienia z Miastem Ustroń
1150/62/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na przebudowę drogi powiatowej S 2674 Wisła Czarne – Szarcula – Kubalonka
1151/62/III/2007 zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych w 2006 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.
1152/62/III/2007 zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2006 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
1153/62/III/2007 zmiany uchwały własnej nr 907/55/III/2007 z dnia 1 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego Województwa Śląskiego, zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości.
1154/62/III/2007 przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 2 w Jastrzębiu Zdroju nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.
1155/62/III/2007 wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie kopii danych cyfrowych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Lublińcu
1156/62/III/2007 dokonania podziału nieruchomości Województwa Śląskiego położonej w Lublińcu, będącej w użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu, oznaczonej jako działka nr 3134/33.
1157/62/III/2007 Wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w umowach o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.6 ZPORR „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
1158/62/III/2007 Wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie projektu w ramach działania 2.6 ZPORR „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”
1159/62/III/2007 Zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z dn. 29 czerwca 2006 r. nr 1258/380/II/2006 w sprawie przyjęcia listy rankingowej oraz listy rezerwowej w ramach konkursu nr 1/2006 Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR
1160/62/III/2007 Zmiany uchwały Nr 108/18/III/2007 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Ramowego Planu Realizacji Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa na rok 2007 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
1161/62/III/2007 Przyjęcia listy wniosków o jednorazowa dotację inwestycyjną oraz listy o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR
1162/62/III/2007 Przyjęcia listy wniosków o jednorazowa dotację inwestycyjną oraz listy o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR
1163/62/III/2007 akceptacji decyzji dotyczącej umorzenia pożyczki przydzielonej ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
1164/62/III/2007 rocznego rozliczenia za 2006 rok z wykonywania przez PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Województwie Śląskim, (realizacja Umowy Nr 592/KT/2006 z dnia 28.04.2006 r.)
1165/62/III/2007 podpisania aneksu nr 2 do umowy nr BE.4/JK/701202-11/15/17/06 z dnia 2 paĽdziernika 2006 r. zawartej z Wojewodą Śląskim na dofinansowanie środkami z budżetu państwa przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie.
1166/62/III/2007 akceptacji harmonogramu realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Województwa Śląskiego po zmianach w poszczególnych miesiącach II kwartału 2007 roku; ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Województwa Śląskiego w poszczególnych miesiącach III kwartału 2007 roku
1167/62/III/2007 zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
1168/62/III/2007 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
1169/62/III/2007 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1170/62/III/2007 rozstrzygnięcia II edycji otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży realizowane w okresie od 01 lipca 2007 roku do 15 grudnia 2007 roku.
1171/62/III/2007 odwołania Pana Czesława Kozaka ze stanowiska dyrektora Śląskiego Zarządu Nieruchomości oraz odwołania udzielonych mu pełnomocnictw
1172/62/III/2007 powierzenia Panu Tomaszowi Sękowi pełnienia obowiązków dyrektora Śląskiego Zarządu Nieruchomości, ustalenia wynagrodzenia oraz udzielenia stosownych pełnomocnictw


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713