Czas wygenerowania treści 2020-10-22 20:44:26

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 61 z dnia 21 czerwca 2007

Nr uchwałyW sprawie
1067/61/III/2007 wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie na poddzierżawę firmie Mega-S Dorota Marzec z Zabrza powierzchni 30 m2 gruntu przed budynkiem pawilonu sportowo-hotelowego, na czas do 31.10.2008 r.
1068/61/III/2007 zmiany uchwały własnej nr 454/37/III/2007 z dnia 28 marca 2007 roku dotyczącej przyjęcia zakresu rzeczowego planu robót remontowych w roku 2007 na nieruchomościach zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości
1069/61/III/2007 rozstrzygnięcia II edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w terminie od 1 czerwca do 15 grudnia 2007 roku
1070/61/III/2007 zawarcia Umowy z Gminą Strumień
1071/61/III/2007 wystąpienia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie zadania pn. „Aktualizacja serwisu ekologicznego na stronie internetowej Przyroda województwa śląskiego ” w ramach konkursu Cykliczne upowszechnianie zasad zrównoważonego rozwoju poprzez media w 2008 r.
1072/61/III/2007 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego
1073/61/III/2007 aktualizacji składu Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego
1074/61/III/2007 udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których Województwo Śląskie jest organem założycielskim i które są zakładami lecznictwa odwykowego lub mają w swojej strukturze takie zakłady
1075/61/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach
1076/61/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Wojewódzkiego Cetrum Pediatrii ,,Kubalonka” w Istebnej
1077/61/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Obwodu Lecznictwa Kolejowego – s.p.z.o.z. w Bielsku Białej
1078/61/III/2007 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej
1079/61/III/2007 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
1080/61/III/2007 zawarcia umowy dotacji ze Szpitalem Chorób Płuc w Orzeszu
1081/61/III/2007 zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia dotyczącego opieki naukowo - dydaktycznej nad Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu
1082/61/III/2007 zawarcia porozumienia z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie dotyczącego opieki naukowo - dydaktycznej nad Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej
1083/61/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu
1084/61/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
1085/61/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu
1086/61/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
1087/61/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa Panu Dyrektorowi Biura Planowania Przestrzennego w Bielsku-Białej do wykonywania czynności likwidacji podległego Biura
1088/61/III/2007 dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie ZPORR Działanie 3.3 - Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe
1089/61/III/2007 dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie ZPORR Działanie 1.3 - Regionalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 1.3.1 - Regionalna infrastruktura edukacyjna
1090/61/III/2007 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
1091/61/III/2007 lokaty wolnych środków budżetowych w 2007 roku.
1092/61/III/2007 powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Rybniku
1093/61/III/2007 zmiany Uchwały nr 1063/60/III/2007 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19.06.2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie
1094/61/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2009 i po roku 2009 (załącznik Nr 15 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/3/2/2007 z dnia 29.01.2007 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok).


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713