Czas wygenerowania treści 2020-10-22 23:50:34

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 60 z dnia 19 czerwca 2007

Nr uchwałyW sprawie
999/60/III/2007 zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych za 2006 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie.
1000/60/III/2007 zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2006 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie.
1001/60/III/2007 zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2006 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie.
1002/60/III/2007 zatwierdzenia ostatecznej propozycji podziału zysku netto za 2006 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie.
1003/60/III/2007 zawarcia Umowy z Gminą KuĽnia Raciborska
1004/60/III/2007 zawarcia Umowy z Gminą KuĽnia Raciborska
1005/60/III/2007 zawarcia Umowy z Powiatem Tarnogórskim
1006/60/III/2007 zawarcia Porozumienia z Gminą Krzyżanowice
1007/60/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 19/KT/2007 z Miastem Żywiec
1008/60/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy 385/KT/2007 z Miastem Żywiec
1009/60/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy nr 576/KT/2007 z Gminą Jeleśnia
1010/60/III/2007 zawarcia Umowy z Gminą Knurów
1011/60/III/2007 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnego obejścia Miasta Żywca”.
1012/60/III/2007 zawarcia Porozumienia z Gminą Dąbrowa Zielona
1013/60/III/2007 zawarcia Porozumienia z Miastem Kalety
1014/60/III/2007 zawarcia Porozumienia z Gminą Istebna
1015/60/III/2007 zawarcia Porozumienia z Gminą Konopiska
1016/60/III/2007 zawarcia Porozumienia z Gminą Miasteczko Śląskie
1017/60/III/2007 zawarcia Porozumienia z Miastem Żywiec
1018/60/III/2007 zawarcia Umowy z Gminą Konopiska
1019/60/III/2007 zawarcia Umowy z Miastem Pszów
1020/60/III/2007 zawarcia Umowy z Gminą Pietrowice Wielkie
1021/60/III/2007 zawarcia Aneksu nr 3/07 do Porozumienia Nr 2/KT/2007 z dnia 18.01.2007 r. o szczegółowych warunkach wykonania w 2007 r. Porozumienia z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej, z Miastem Ruda Śląska.
1022/60/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1/07 do Porozumienia Nr 5/KT/2007 z dnia 26.02.2007 r. o szczegółowych warunkach wykonania w 2007 r. Porozumienia z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej, z Miastem Zabrze.
1023/60/III/2007 zawarcia Umowy z Gminą Knurów
1024/60/III/2007 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przewidzianą do zajęcia pod budowę „Północnej obwodnicy Pszczyny”
1025/60/III/2007 zaopiniowania pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulicy Fredry w Lędzinach
1026/60/III/2007 zaopiniowania zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ulicy Zawiszy Czarnego w Lędzinach
1027/60/III/2007 zawarcia Porozumienia z Miastem Katowice na współfinansowanie ze środków niewygasających z roku 2006 zadania pn. „Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Dąbrowa Górnicza” etap Modernizacja węzła drogowego Al. RoĽdzieńskiego – ul. Murckowska – ul. Bagienna w Katowicach, II etap, realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 – 2006
1028/60/III/2007 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 w zakresie zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego, dotyczącego budowy Nowego Gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach.
1029/60/III/2007 zatwierdzenia zaktualizowanego Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie zakresie zadania remontowego w kwocie 350.000,00 zł, ze środków budżetu Województwa Śląskiego.
1030/60/III/2007 zatwierdzenia aktualizacji Częściowego Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie” finansowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego
1031/60/III/2007 wyceny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Jeleniej Górze.
1032/60/III/2007 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Górkach Wielkich.
1033/60/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa do składania w imieniu Województwa Śląskiego oświadczeń woli dotyczących ustanawiania prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości Województwa Śląskiego na rzecz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których Województwo Śląskie jest organem założycielskim
1034/60/III/2007 organizacji podróży studyjnej dla fotoreporterów z Federacji Rosyjskiej
1035/60/III/2007 przystąpienia do współorganizacji i współfinansowania Wystawy Rybackiej podczas V Regionalnych Dni Rybactwa Śródlądowego i przeznaczenia na ten cel kwoty 7.000,- zł (słownie: siedem tysięcy złotych)
1036/60/III/2007 przyjęcia i zatwierdzenia listy rankingowej projektów złożonych do drugiej edycji „Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi”.
1037/60/III/2007 przystąpienia do współorganizacji i współfinansowania w 2007 roku VIII Dożynek Województwa Śląskiego w Gminie Koszęcin i przeznaczenia na ten cel kwoty 30.000,-zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)
1038/60/III/2007 dokonania podziału nieruchomości Województwa Śląskiego położonej w Katowicach przy ul. Korczaka 2, będącej w użytkowaniu Centrum Psychiatrii w Katowicach, oznaczonej jako działka nr 1094/44.
1039/60/III/2007 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej w 2007 roku (dla ofert złożonych w terminie od dnia 13 marca do dnia 13 kwietnia 2007 roku)
1040/60/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gorzycach
1041/60/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach
1042/60/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
1043/60/III/2007 zawarcia umowy dotacji ze Szpitalem Specjalistycznym w Chorzowie
1044/60/III/2007 zawarcia umowy dotacji ze Szpitalem Specjalistycznym w Chorzowie
1045/60/III/2007 zawarcia umowy dotacji ze Szpitalem Specjalistycznym w Chorzowie
1047/60/III/2007 upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa.
1048/60/III/2007 zawarcia z Teatrem Rozrywki w Chorzowie umowy w sprawie udzielenia w 2007 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej na zakupy inwestycyjne
1049/60/III/2007 zawarcia z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Bielsku-Białej umowy w sprawie udzielenia w 2007 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej na zakupy inwestycyjne
1050/60/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa Pani Renacie Stochel - Piróg dyrektorowi Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu
1051/60/III/2007 udzielenia zgody dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w KuĽni Raciborskiej na rozpoczęcie procedury przetargowej i wydatkowanie środków finansowych na dokonanie zakupu inwestycyjnego i wykonanie remontu w placówce
1052/60/III/2007 udzielenia zgody dyrektorowi Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego Nr 1 w Katowicach na uruchomienie procedury przetargowej oraz wydatkowanie środków finansowych na wykonanie remontu w placówce
1053/60/III/2007 udzielenia zgody dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na uruchomienie procedury przetargowej oraz wydatkowanie środków finansowych na wykonanie remontu w placówce
1054/60/III/2007 zawarcia z Muzeum Górnośląskim w Bytomiu umowy w sprawie udzielenia w 2007 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej na zakupy inwestycyjne
1055/60/III/2007 ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów zakładów kształcenia nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie oraz przyjęcia treści ogłoszenia
1056/60/III/2007 zatwierdzenia tekstu regulaminów konkursów na stanowisko dyrektora kolegium nauczycielskiego i nauczycielskich kolegiów języków obcych prowadzonych przez Województwo Śląskie
1057/60/III/2007 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Centrum Projektów Regionalnych – Inwestor SA w Katowicach
1058/60/III/2007 udzielenia zgody dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Metodyczno - Edukacyjnego „Metis” w Katowicach na uruchomienie procedury przetargowej oraz wydatkowanie środków finansowych na wykonanie remontu w placówce
1059/60/III/2007 przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych do III edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej
1060/60/III/2007 Podpisania przez Zarząd Województwa Śląskiego aneksów do umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) w zakresie Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
1061/60/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
1062/60/III/2007 udzielenia pełnomocnictw dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie
1063/60/III/2007 udzielenia pełnomocnictw dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie
1064/60/III/2007 zmiany w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu
1065/60/III/2007 zmiany w składzie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
1066/60/III/2007 zmiany w składzie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu - Zdroju.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713