Czas wygenerowania treści 2020-10-29 14:48:31

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 55 z dnia 1 czerwca 2007

Nr uchwałyW sprawie
857/55/III/2007 powierzenia Panu Tomaszowi Zejerowi obowiązków dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku
858/55/III/2007 ustalenia składników wynagrodzenia dla Pana Tomasz Zejera Pełniącego obowiązki dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku
859/55/III/2007 Zmiany przedstawiciela-delegata Województwa Śląskiego na Walne Zgromadzenie Związku Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie-Mokrem poprzez odwołanie Pana Wiesława Marasa oraz wyznaczenie na jego miejsce Pana Jarosława Kołodziejczyka.
860/55/III/2007 zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 597/356/II/2006 z dnia 6.04.2006r. w sprawie nadania numeracji dróg powiatowych
861/55/III/2007 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zaliczenia ulicy Częstochowskiej oraz odcinka ulicy Wrocławskiej (od ul. Strzody do ul. Kłodnickiej) w Gliwicach do kategorii dróg wojewódzkich
862/55/III/2007 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zaliczenia ulicy Słowackiego (od ul. Nowy Świat do ul. Ciupków) oraz odcinka ulicy Jagiellońskiej (od ul. Częstochowskiej do ul. Dworcowej) w Gliwicach do kategorii dróg wojewódzkich
863/55/III/2007 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie pozbawienia ulicy J. Śliwki oraz odcinka ulicy Nowy Świat (od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej) w Gliwicach kategorii drogi wojewódzkiej
864/55/III/2007 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie pozbawienia ulic: Wyspiańskiego, Styczyńskiego i odcinka ulicy Daszyńskiego (od ul. Kościuszki do ul. Słowackiego) w Gliwicach kategorii drogi wojewódzkiej
865/55/III/2007 zawarcia umowy z Miastem Bieruń
866/55/III/2007 zawarcia Umowy z Gminą Nędza
867/55/III/2007 przyjęcia Regulaminu Premiowania Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
868/55/III/2007 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Konopiska
869/55/III/2007 zmiany Uchwały Nr 1577/281/II/2005 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25.07.2005 roku w sprawie Instrukcji postępowania przy sprawdzaniu wykorzystania dotacji z budżetu
870/55/III/2007 stwierdzenia zgodności ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 projektu utworzenia na terenie województwa śląskiego czterech Regionalnych Parków Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej tj. w Zabrzu, gminie Radziechowy-Wieprz, Dąbrowie Górniczej (Tucznawa) i gminie Poczesna
871/55/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej sposobu ustalania wynagrodzeń pracowników jednostki budżetowej Województwa Śląskiego pod nazwą Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach
872/55/III/2007 przyjęcia projektu uchwały- Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Górkach Wielkich, na rzecz Gminy Brenna.
873/55/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od cen samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych w Bystrej przy ul. Fałata 4 A-B i 6, stanowiących własność Województwa Śląskiego, w sytuacji jednoczesnej sprzedaży wszystkich mieszkań w tych budynkach
874/55/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa Panu Piotrowi Pachółowi pełniącemu obowiązki Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach.
875/55/III/2007 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między spoleczeństwami realizowanych od 21 lipca 2007r
876/55/III/2007 wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
877/55/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim
878/55/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu
879/55/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
880/55/III/2007 Powierzenia Panu Krzysztofowi Rewersowi obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu.
881/55/III/2007 ustalenia składników wynagrodzenia dla Pana Krzysztofa Rewersa pełniącego obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu.
882/55/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku
883/55/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkich Zakładów Ortopedycznych w Bytomiu.
884/55/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu
885/55/III/2007 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Centrum Pediatrii “Kubalonka” w Istebnej
886/55/III/2007 wyznaczenia lekarza do wydawania opinii w sprawie wyboru zakładu opiekuńczo – leczniczego lub pielęgnacyjno – opiekuńczego dla osób kierowanych do tego typu zakładów.
887/55/III/2007 zatwierdzenia zmian statutu Centrum Psychiatrii w Katowicach
888/55/III/2007 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr W. Orłowskiego w Częstochowie
889/55/III/2007 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2007 roku (dla ofert złożonych w terminie od dnia 10 marca do 13 kwietnia 2007 roku).
890/55/III/2007 zmiany treści Studium Wykonalności projektu SEKAP – System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej z dnia 20 czerwca 2005r.
891/55/III/2007 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
892/55/III/2007 w sprawie porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Funduszu Górnośląskiego S A w Katowicach
893/55/III/2007 w sprawie porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Katowicach
894/55/III/2007 w sprawie porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im gen. J. Ziętka SA w Chorzowie
895/55/III/2007 zawarcia z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie umowy w sprawie udzielenia w 2007 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej na zakupy inwestycyjne
896/55/III/2007 zawarcia z Biblioteką Śląską w Katowicach umowy w sprawie udzielenia w 2007 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej na zakupy inwestycyjne
897/55/III/2007 zawarcia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego porozumienia w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 12.000 zł na realizację zadania wykonywanego przez Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach w ramach programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa.
898/55/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
899/55/III/2007 powołania Pana Jana Jurkiewicza na stanowisko dyrektora Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
900/55/III/2007 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
901/55/III/2007 zawarcia umowy z Gminą Miejską Łaziska Górne
902/55/III/2007 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
903/55/III/2007 wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
904/55/III/2007 wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu
905/55/III/2007 wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno – Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach - Zdroju
906/55/III/2007 powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów składanych w ramach drugiej edycji „Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi”
907/55/III/2007 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego Województwa Śląskiego, zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości
908/55/III/2007 ogłoszenia przetargu na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych położonych w Bystrej przy ul. Fałata 6/10 i przy ul. Fałata 4B/14 w budynkach stanowiących własność Województwa Śląskiego, wraz z ustanowieniem odrębnej własności tych lokali.
909/55/III/2007 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych położonych w Bystrej przy ul. Fałata 6/10 i przy ul. Fałata 4B/14 w budynkach stanowiących własność Województwa Śląskiego, wraz z ustanowieniem odrębnej własności tych lokali.
910/55/III/2007 przeznaczenia do oddania w najem 7 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych w Górkach Wielkich przy ul. Bielskiej 54, w Istebnej 833, w Bielsku-Białej przy ul. Stalowej 33, a także w Bystrej przy ul. Szczyrkowskiej 75 i przy ul. Fałata 2G, stanowiących własność Województwa Śląskiego, w trybie przetargu
911/55/III/2007 powołania Regionalnego Zespołu Kwalifikacyjnego oraz zatwierdzenia regulaminu prac Zespołu
912/55/III/2007 zmiany uchwały własnej nr 1637/187/II/2004 z dnia 23.09.2004 r. dotyczącej przyjęcia regulaminu Nagrody im. Karola Miarki, powołania Komisji proponującej kandydatów do Nagrody oraz ustalenia liczby i wysokości Nagród w roku 2004.
913/55/III/2007 podpisania aneksu nr 1 do umowy nr BE.4/JK/701202-11/15/15/06 z dnia 2 paĽdziernika 2006 r. zawartej z Wojewodą Śląskim na dofinansowanie środkami z budżetu państwa zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju.
914/55/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy nr 465/IW/2007 z dnia 27.04.2007 r. pomiędzy Muzeum Śląskim w Katowicach, a Województwem Śląskim.
915/55/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy nr 278/IW/2007 z dnia 27.03.2007 r. pomiędzy Muzeum Zamkowym w Pszczynie, a Województwem Śląskim.
916/55/III/2007 wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w sprawie wynajmu oraz zabudowy sal w celu zorganizowania XVI Krajowej Wystawy Rolniczej towarzyszącej Ogólnopolskim Dożynkom Jasnogórskim.
917/55/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
918/55/III/2007 udzielenia zgody dyrektorowi Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi na rozpoczęcie procedury przetargowej i wydatkowanie środków finansowych na wykonanie remontu w placówce
919/55/III/2007 uchylenia uchwały własnej nr 844/53/II/2007 z dnia 24 maja 2007 roku
920/55/III/2007 - zawarcia umowy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, dotyczącej trybu dokonywania zapłaty za wykonane roboty i koszty pełnionego nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju” z środków własnych Szpitala pochodzących z pożyczki udzielonej przez Województwo Śląskie. - zawarcia aneksu do umowy nr 464/IW/2007 z 27.04.2007 r. zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a przedsiębiorstwem budowlanym KOMPLEKS w Jastrzębiu - Zdroju - Wykonawcą robót budowlano - montażowych na zadaniu p.n. „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju”.
921/55/III/2007 wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu.
922/55/III/2007 wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku.
923/55/III/2007 wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju.
924/55/III/2007 wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu
925/55/III/2007 unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu oraz uchylenia uchwały własnej Zarządu Województwa Śląskiego nr 847/53/III/2007 z dnia 24 maja 2007 roku
926/55/III/2007 zmiany uchwały własnej nr 850/53/III/2007 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24 maja 2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej.
927/55/III/2007 zmiany uchwały własnej nr 851/53/III/2007 Zarządu Województwa Śląskiegoz dnia 24 maja 2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie.
928/55/III/2007 zmiany uchwały własnej nr 852/53/III/2007 Zarządu Województwa Śląskiegoz dnia 24 maja 2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach.
929/55/III/2007 unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Cieszynie oraz uchylenia uchwały własnej Zarządu Województwa Śląskiego nr 848/53/III/2007 z dnia 24 maja 2007 roku
930/55/III/2007 unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zabrzu
931/55/III/2007 unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach oraz uchylenia uchwały własnej Zarządu Województwa Śląskiego nr 849/53/III/2007 z dnia 24 maja 2007 roku


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713