Czas wygenerowania treści 2020-10-22 23:22:13

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 53 z dnia 24 maja 2007

Nr uchwałyW sprawie
786/53/III/2007 upoważnienia do udziału w pracach komisji konkursowej na stanowisko Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego w Państwowym Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Międzybrodziu Bialskim.
787/53/III/2007 zatwierdzenia zmian statutu Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach
788/53/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci im. Dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju
789/53/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach - Bystrej
790/53/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Beskidzkiego Zespołu Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu
791/53/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu
792/53/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
793/53/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Kamieniec – Zbrosławice w Kamieńcu
794/53/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Śląskiego Szpitala Reumatologiczno - Rehabilitacyjnego im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu
795/53/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Dr Emila Cyrana w Lublińcu
796/53/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach
797/53/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach
798/53/III/2007 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej
799/53/III/2007 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej
800/53/III/2007 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emilana Cyrana w Lublińcu
801/53/III/2007 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. prof. dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie
802/53/III/2007 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach
803/53/III/2007 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 1 im. Prof. Józefa Gasińskiego w Tychach
804/53/III/2007 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
805/53/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich poprzez utworzenie w jego strukturach Pracowni hodowli komórek i tkanek in vitro z bankiem tkanek.
806/53/III/2007 powołania komisji konkursowej oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursowej
807/53/III/2007 Podjęcie decyzji o dofinansowaniu przedsięwzięć zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego w 2007 r.
808/53/III/2007 zawarcia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego porozumienia w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 50.000 zł na realizację zadania wykonywanego przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w ramach programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa.
809/53/III/2007 zawarcia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego porozumienia w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 100.000 zł na realizację zadania wykonywanego przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu w ramach programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa.
810/53/III/2007 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
811/53/III/2007 zawarcia umów zleceń z ekspertami z listy Ministra Edukacji Narodowej
812/53/III/2007 powierzenia wykonania zadania publicznego polegającego na organizacji po stronie polskiej wyjazdu młodzieży Województwa Śląskiego na spotkanie Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego, odbywającego się w Północnej Nadrenii - Westfalii w lipcu 2007 roku
813/53/III/2007 przyznania zasiłku pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie
814/53/III/2007 wyceny nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Katowicach przy ul. Żeliwnej.
815/53/III/2007 sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Górkach Wielkich.
816/53/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Zagórskiemu pełniącemu obowiązki Dyrektora Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu.
817/53/III/2007 organizacji podróży studyjnej dla dziennikarzy i przedstawicieli Międzynarodowego Portu Lotniczego w Belfaście (Irlandia)
818/53/III/2007 przyznania dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia zgłoszonego do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz działalności wspierającej działania na rzecz Odnowy Wsi w Województwie Śląskim, na finansowanie cyklu szkoleniowo – aktywizującego dla liderów wiejskich w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010
819/53/III/2007 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 i podpisania umowy dotacji dla projektu pn. Zabrze-Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen - “Królowa Luiza etap II” realizowanego przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
820/53/III/2007 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 i podpisania umowy dotacji dla projektu pn. Zabrze-Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen - “Królowa Luiza etap I” realizowanego przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
821/53/III/2007 udziału w tworzeniu Śląskiego Klastra Wodnego
822/53/III/2007 darowizny składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego na rzecz Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupy Beskidzkiej w Szczyrku
823/53/III/2007 przekazania składników mienia Województwa Śląskiego będących we władaniu Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im. Matki Teresy z Kalkuty w Czeladzi na rzecz Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego Nr 1 w Katowicach
824/53/III/2007 zmiany uchwały własnej nr 165/10/III/2006 z dnia 29.12.2006 roku w sprawie pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
825/53/III/2007 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
826/53/III/2007 Przyjęcia listy wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną oraz listy o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR
827/53/III/2007 Odmowy wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji projektu w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) w zakresie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.
828/53/III/2007 Wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w realizowanych projektach w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) w zakresie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.
829/53/III/2007 Zmiany uchwały nr 1965/406/II/2006 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28.09.2006 roku w sprawie dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie w zakresie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
830/53/III/2007 lokaty wolnych środków budżetowych w 2007 roku.
831/53/III/2007 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
832/53/III/2007 zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
833/53/III/2007 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej w 2007 roku (dla ofert złożonych w terminie od dnia 8 lutego do dnia 12 marca 2007 roku)
834/53/III/2007 w sprawie przyznania dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych
835/53/III/2007 odwołania Pana Jerzego Kasprzaka ze stanowiska dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
836/53/III/2007 odwołania Pana Dariusza Kaczmarka ze stanowiska dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu
837/53/III/2007 odwołania Pana Romana Gnota ze stanowiska dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku
838/53/III/2007 powierzenia Panu Markowi Paluchowi obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu
839/53/III/2007 ustalenia składników wynagrodzenia dla Pana Marka Palucha pełniącego obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr E. Cyrana w Lublińcu
840/53/III/2007 powierzenia Pani Urszuli Kurlenko – Kolasińskiej obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
841/53/III/2007 ustalenia składników wynagrodzenia dla Pani Urszuli Kurlenko – Kolasińskiej pełniącej obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
842/53/III/2007 odwołanie Małgorzaty Chrzan - Gałkowskiej ze stanowiska dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu
843/53/III/2007 ustanowienia koordynatora Wojewódzkiego Sztabu Organizacyjnego EURO 2012
844/53/III/2007 zawarcia aneksu nr 3 do umowy pożyczki nr 1068/ZD/2005 z 17.08.2005 roku z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
845/53/III/2007 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej.
846/53/III/2007 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Rybniku.
847/53/III/2007 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu.
848/53/III/2007 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Cieszynie.
849/53/III/2007 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach.
850/53/III/2007 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej.
851/53/III/2007 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie.
852/53/III/2007 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713