Czas wygenerowania treści 2020-10-22 22:02:11

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 51 z dnia 15 maja 2007

Nr uchwałyW sprawie
753/51/III/2007 podpisania Aneksu nr 9/IW/2007 do umowy Nr 6/94 z dnia 10.09.1994 roku zawartej pomiędzy Województwem Śląskim jako inwestorem bezpośrednim, a Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna w Katowicach, jako inwestorem zastępczym inwestycji pn.: „Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.
754/51/III/2007 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Opatów
755/51/III/2007 przyjęcia skorygowanego planu rzeczowo – finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich 2007/05
756/51/III/2007 przyjęcia kryteriów oceny wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów składanych w ramach drugiej edycji „Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi”
757/51/III/2007 wyceny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Dąbrowie Górniczej przy Alei Zwycięstwa 2
758/51/III/2007 wyceny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Jastrzębiu Zdroju.
759/51/III/2007 ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Górkach Wielkich.
760/51/III/2007 wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej umowy dzierżawy lokali użytkowych na okres 3 lat.
761/51/III/2007 udzielenia bonifikat od cen 36 samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonych w Bystrej przy ul. Fałata 2 D-E i 2F, w Skoczowie przy ul. Krzywej 3A, w Bielsku-Białej przy ul. Botanicznej 7, w Zawierciu przy ul. Jaskrowej 6, w Bieruniu przy ul. Bojszowskiej 28, stanowiących własność Województwa Śląskiego oraz zatwierdzenia cen sprzedaży tych lokali po zastosowaniu bonifikat
762/51/III/2007 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2007 roku zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii
763/51/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Dziecięcego Ośrodka Leczniczo Rehabilitacyjnego “Bucze” w Górkach Wielkich
764/51/III/2007 przyjecia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr E, cyrana w Lublińcu poprzez utworzenie w strukturach szpitala oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych
765/51/III/2007 udzielenia zgody dyrektorowi Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu na rozpoczęcie procedury przetargowej i wydatkowanie środków finansowych na wykonanie remontu w placówce
766/51/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku - Białej
767/51/III/2007 wyrażenia zgody na utworzenie w roku szkolnym 2007/2008 trzech grup słuchaczy w systemie dziennym i dwóch grup słuchaczy w systemie zaocznym kształcących się w zawodzie pracownik socjalny w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku-Białej
768/51/III/2007 wyrażenia zgody na utworzenie w roku szkolnym 2007/2008 dwóch grup słuchaczy w systemie dziennym i dwóch grup słuchaczy w systemie zaocznym kształcących się w zawodzie pracownik socjalny w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi.
769/51/III/2007 upoważnienia dyrektora Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego Nr 2 w Katowicach do powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu z przygotowania zawodowego.
771/51/III/2007 akceptacji karty wzorów podpisów osób upoważnionych do zatwierdzania do wypłaty zleceń płatności i poświadczania wydatków w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
772/51/III/2007 podpisania aneksu nr 1 do umowy nr BE.4/JK/701202-11/15/19/06 z dnia 2 paĽdziernika 2006 r. zawartej z Wojewodą Śląskim na dofinansowanie środkami z budżetu państwa przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. Drogowa Trasa Średnicowa Katowice - Dąbrowa Górnicza etap Modernizacja węzła drogowego Al. RoĽdzieńskiego - ul. Murckowska - ul. Bagienna w Katowicach, II etap.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713