Czas wygenerowania treści 2020-10-29 14:32:08

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 48 z dnia 4 maja 2007

Nr uchwałyW sprawie
691/48/III/2007 przyjęcia autopoprawki do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 687/46/III/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. dotyczącej przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2007 rok.
692/48/III/2007 przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2009 i po roku 2009 (załącznik Nr 15 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/3/2/2007 z dnia 29.01.2007 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok).
693/48/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
694/48/III/2007 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zaopiniowania projektu Rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
695/48/III/2007 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zaopiniowania projektu Rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
696/48/III/2007 zaopiniowania projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla miasta Mikołów na lata 2004-2015, Aktualizacja 01”
697/48/III/2007 wydania opinii
698/48/III/2007 zawarcia Umowy z Gminą Zebrzydowice
699/48/III/2007 zagospodarowania składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego
700/48/III/2007 zagospodarowania składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego
701/48/III/2007 Rozłożenia opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji stanowiącej dochód Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 2 809,63 zł za rok 2007.
702/48/III/2007 Przyjęcia planu rzeczowego wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2007.
703/48/III/2007 wyceny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Ustroniu przy ul. Wiślańskiej.
704/48/III/2007 wyrażenia zgody na wynajem przez Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” 3 pomieszczeń znajdujących się w budynku kotłowni na terenie Stadionu Śl.
705/48/III/2007 ustalenia czynszu i wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy lokalu użytkowego Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego w Bytomiu.
706/48/III/2007 Zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim i Polską Agencją Prasową przy realizacji projektu Internetowego Serwisu Informacji Samorządowej.
707/48/III/2007 zawarcia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowy dotacji w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania pod nazwą „Organizacja ekologicznych konkursów w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku w 2007 roku”
708/48/III/2007 ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w okresie od 01.07.2007 roku do 15.12.2007 roku.
709/48/III/2007 Powołania Komisji otwartego konkursu ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego po stronie polskiej organizację wyjazdu młodzieży Województwa Śląskiego na spotkanie Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego odbywającego się w Północnej Nadrenii - Westfalii w lipcu 2007 roku
710/48/III/2007 zmiany uchwały nr 133/20/III/2007 w sprawie powołania komisji, do której zadań należy ocenianie w roku 2007 wniosków o przyznanie zasiłków pieniężnych w ramach pomocy zdrowotnej oraz określenia trybu pracy tej komisji
711/48/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
712/48/III/2007 udzielenia zgody dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach na rozpoczęcie procedury przetargowej i wydatkowanie środków finansowych na wykonanie remontu w placówce
713/48/III/2007 zatwierdzenia zmian statutu Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu
714/48/III/2007 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
715/48/III/2007 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
716/48/III/2007 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia w 2007 roku
717/48/III/2007 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
718/48/III/2007 wyrażenia zgody na zbycie środków trwałych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
719/48/III/2007 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
720/48/III/2007 przyjęcia ogłoszenia oraz regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach
721/48/III/2007 przyjęcia listy wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną oraz listy o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713