Czas wygenerowania treści 2020-10-22 20:09:54

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 46 z dnia 19 czerwca 2007

Nr uchwałyW sprawie
644/46/III/2007 zawarcia Aneksu nr 2/07 do Porozumienia Nr 2/KT/2007 z dnia 18.01.2007 r. o szczegółowych warunkach wykonania w 2007 r. Porozumienia z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej, z Miastem Ruda Śląska.
645/46/III/2007 zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2006 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku - Białej.
646/46/III/2007 zatwierdzenia ostatecznej propozycji podziału zysku netto za 2006 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku - Białej.
647/46/III/2007 zawarcia Aneksu nr 2 do Umowy o dofinansowanie Projektu „Remont drogi wojewódzkiej nr 789 na odcinku Sośnica — Gniazdów” nr 701200 - 219
648/46/III/2007 zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji dla terenu miasta Koniecpola
649/46/III/2007 zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji „Ożarowice” współtworzonej przez obszary Gmin: Ożarowice, Mierzęcice i Miasteczko Śląskie
650/46/III/2007 przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych do II edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej
651/46/III/2007 ogłoszenie konkursu na stypendium Województwa Śląskiego dla uczniów i studentów w roku 2007.
652/46/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa Wicemarszałkowi Województwa Śląskiego, Panu Grzegorzowi Szpyrce do zwalniania w całości lub w części rodziców dzieci przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, prowadzonych przez Województwo Śląskie, z opłat za posiłki w stołówkach tych ośrodków, równych wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie
653/46/III/2007 Powołania komisji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Woj. Śląskiego w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego w 2007 roku.
654/46/III/2007 Zmiany składu rady Programowej Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach.
655/46/III/2007 Podjęcia decyzji o dofinansowaniu przedsięwzięć zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury w okresie od 10 lutego 2007 r. do 6 kwietnia 2007 r.
656/46/III/2007 zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego na rok 2007 dla Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach w zakresie zakupów inwestycyjnych oraz zawarcia umowy związanej z przekazaniem ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji na ten cel.
657/46/III/2007 przyjęcia zasad udzielania pożyczek zakładom opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie
658/46/III/2007 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
659/46/III/2007 likwidacji składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego będących we władaniu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
660/46/III/2007 przyjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2007 oraz Sprawozdania z realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2006
661/46/III/2007 powołania składu osobowego Komisji Konkursu do wyboru najlepszego cyklu szkoleniowo – aktywizującego dla liderów wiejskich w ramach „Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego” na lata 2006-2010
662/46/III/2007 oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej
663/46/III/2007 wyrażenia zgody na zawarcie przez Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach umowy najmu lokali użytkowych na okres 3 lat
664/46/III/2007 wyrażenia zgody na zawarcie przez Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczne-Rehabilitacyjny umowy dzierżawy lokali użytkowych na czas nieoznaczony.
665/46/III/2007 uchylenia uchwały własnej Zarządu Województwa Śląskiego nr 592/43/111/2007 z dnia 17.04.2007 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Pana Krzysztofa Zagórskiego pełniącego obowiązki Dyrektora Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu
666/46/III/2007 zmiany uchwały własnej nr 471/37/III/2007 z dnia 28.03.2007 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Tychy w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup dwóch defibrylatorów na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i monitorów do stacjonarnego monitorowania pacjentów w Oddziale Kardiologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach
667/46/III/2007 odwołania Pana Henryka Kromołowskiego ze stanowiska dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
668/46/III/2007 powierzenia Panu Zbigniewowi Strzelczakowi obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
669/46/III/2007 ustalenia składników wynagrodzenia dla Pana Zbigniewa Strzelczaka, pełniącego obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
670/46/III/2007 Wystąpienia z wnioskiem do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku
671/46/III/2007 Wystąpienia z wnioskiem do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu
672/46/III/2007 powołania Pana Krzysztofa Hornika na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie
673/46/III/2007 ustalenia składników wynagrodzenia dla Pana Krzysztofa Hornika, dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie
674/46/III/2007 odwołania Pana Bohdana Kozaka ze stanowiska dyrektora Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój Ośrodka Reumatologiczno – Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach
675/46/III/2007 powierzenia obowiązków dyrektora Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój Ośrodka Reumatologiczno Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach Zdroju
676/46/III/2007 ustalenia składników wynagrodzenia dla Pana Macieja Gracy, pełniącego obowiązki dyrektora Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach-Zdroju
677/46/III/2007 odwołania Pana Bogusława Chromika ze stanowiska dyrektora Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Jaworzu
678/46/III/2007 powierzenia Pani Grażynie Habdas obowiązków dyrektora Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu
679/46/III/2007 ustalenia składników wynagrodzenia dla Pani Grażyny Habdas, pełniącej obowiązki dyrektora Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu
680/46/III/2007 wystąpienia z wnioskiem do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
681/46/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany w planie finansowym na 2007 rok rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.
682/46/III/2007 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
683/46/III/2007 upoważnienia Dyrektora Generalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do pełnienia obowiązków Administratora Danych Osobowych
684/46/III/2007 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
685/46/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2009 i po roku 2009
686/46/III/2007 zawarcia umowy pomiędzy Województwem Śląskim, a przedsiębiorstwem budowlanym KOMPLEKS w Jastrzębiu - Zdroju - Wykonawcą robót budowlano - montażowych na zadaniu pn.: „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju”.
687/46/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego.
1046/46/III/2007 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713