Czas wygenerowania treści 2020-10-29 15:17:57

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 44 z dnia 19 kwietnia 2007

Nr uchwałyW sprawie
598/44/III/2007 art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1590 z póĽn. zm.) oraz art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz.U. 2007r. Nr 14 poz. 89)
599/44/III/2007 zmiany składu Rady Programowej Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie
600/44/III/2007 zmiany składu Rady Programowej Biblioteki Śląskiej w Katowicach
601/44/III/2007 zmiany składu Rady Programowej Biblioteki Śląskiej w Katowicach
602/44/III/2007 zmiany składu Rady Programowej Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach
603/44/III/2007 zmiany uchwały nr 215/27/III/2007 z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie powołania Komisji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji na rok 2007
604/44/III/2007 wprowadzenia zmiany w Regulaminie premiowania dyrektorów i zastępców dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Śląskie.
605/44/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu
606/44/III/2007 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu
607/44/III/2007 zaopiniowania projektu “Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kruszyna”
608/44/III/2007 wydania opinii
609/44/III/2007 zbycia samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
610/44/III/2007 Zmiany uchwały Zarządu Województwa z dnia 3 kwietnia 2007 r. Nr 508/39/III/2007 w sprawie akceptacji listy wniosków o jednorazowa dotację inwestycyjną oraz listy o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR
611/44/III/2007 podpisania aneksu nr 1 do umowy nr BE.4/JK/701202-11/15/17/06 z dnia 2 paĽdziernika 2006 r. zawartej z Wojewodą Śląskim na dofinansowanie środkami z budżetu państwa przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.
612/44/III/2007 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
613/44/III/2007 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
614/44/III/2007 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
615/44/III/2007 przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w okresie od 13 lutego 2007 do 30 marca 2007 r.
616/44/III/2007 wystąpienia z wnioskiem do Rady Społecznej Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno – Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach - Zdroju
617/44/III/2007 Wystąpienia z wnioskiem do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
618/44/III/2007 wystąpienia z wnioskiem do Rady Społecznej Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713