Czas wygenerowania treści 2020-10-22 19:48:19

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 39 z dnia 3 kwietnia 2007

Nr uchwałyW sprawie
501/39/III/2007 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
502/39/III/2007 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
503/39/III/2007 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 1 im. Prof. Józefa Gasińskiego w Tychach
504/39/III/2007 zatwierdzenia zmian statutu Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - spzoz
505/39/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
506/39/III/2007 podpisania przez Zarząd Województwa Śląskiego aneksu do Umowy o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 - Promocja Przedsiębiorczości) w zakresie Działania 2.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" w ramach ZPORR 2004-2006
507/39/III/2007 zmiany uchwały nr 1965/406/II/2006 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28.09.2006 r. w sprawie dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie w zakresie Działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ZPORR 2004-2006
508/39/III/2007 Przyjęcia listy wniosków o jednorazowa dotację inwestycyjną oraz listy o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR
509/39/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach
510/39/III/2007 wyrażenia zgody na zawarcie, przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, aneksu do umowy ze Śląską Akademią Medyczną w Katowicach dotyczącej udostępnienia Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Oddziału Urologii na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
511/39/III/2007 powołania Rady Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
512/39/III/2007 powołania Rady Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie
513/39/III/2007 powołania Rady Muzeum w Bielsku-Białej
514/39/III/2007 powołania Rady Muzeum Zamkowego w Pszczynie
515/39/III/2007 powołania Rady Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
516/39/III/2007 zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego na rok 2007 dla Instytucji Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach w zakresie zakupów inwestycyjnych oraz zawarcia umowy związanej z przekazaniem ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji na ten cel.
517/39/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Lublińcu, na rzecz Gminy Lubliniec.
518/39/III/2007 udzielenia zgody dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach na rozpoczęcie procedury przetargowej i wydatkowanie środków finansowych na zakup inwestycyjny
519/39/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Malinie, p.o. dyrektora Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Czeladzi przy ulicy Tuwima 14a
520/39/III/2007 zmiany uchwały nr 2498/422/II/2006 z dnia 23.11.2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środków trwałych przez Wojewódzkiego Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
521/39/III/2007 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
522/39/III/2007 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
523/39/III/2007 1. Zatwierdzenia programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla Muzeum Zamkowego w Pszczynie w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych, finansowanych ze środków budżetu Województwa Śląskiego. 2. Zawarcia Umowy związanej z przekazaniem Muzeum Zamkowemu w Pszczynie dotacji na rok 2007 z budżetu Województwa Śląskiego na zadania inwestycyjne i remontowe ujęte w w/w programie rzeczowo - finansowym.
524/39/III/2007 wyrażenia zgody na zawarcie przez Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach umowy najmu pomieszczenia na okres 3 lat
525/39/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie umowy dzierżawy nieruchomości na czas określony.
526/39/III/2007 przeznaczenia do oddania w najem lokalu mieszkalnego nr 6 znajdującego się w budynku położonym w Katowicach przy ul. Kościuszki 3, stanowiącym własność Województwa Śląskiego
527/39/III/2007 Wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Telewizją TVN 24 na zakup czasu antenowego w celu emisji programu „na żywo” pn. Wyjazdowa Prognoza Pogody z województwa śląskiego na antenie stacji TVN 24 i TVN Meteo
528/39/III/2007 przystąpienia do organizacji konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” i przyjęcia regulaminu konkursu w roku 2007.
529/39/III/2007 oceny wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim zbiornika Porąbka na rzece Soła – nr 3.
530/39/III/2007 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz działalności wspierającej działania na rzecz Odnowy Wsi w Województwie Śląskim, na finansowanie cyklu szkoleniowo – aktywizującego dla liderów wiejskich w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010 oraz przyjęcia treści ogłoszenia
531/39/III/2007 zawarcia Aneksu nr 2 do Umowy nr 1658/OR/2006 z dnia 17 paĽdziernika 2006 r. dotyczącej dostawy i montażu opraw oświetleniowych wraz z Ľródłem światła i sprzętem przyłączeniowym, awaryjnym oraz ich instalacja w modernizowanym budynku biurowym w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23.
532/39/III/2007 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku dotyczącej objęcia przez Województwo Śląskie 880 akcji Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Katowicach za kwotę 880.000,00 zł
533/39/III/2007 przyjęcia treści wzoru umowy na wsparcie wykonywania prac związanych z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór Instytucji Pośredniczącej drugiego stopnia w zarządzaniu Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w zakresie działań dla małych i średnich przedsiębiorstw
534/39/III/2007 Podpisania przez Zarząd Województwa Śląskiego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) w zakresie Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
535/39/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713