Czas wygenerowania treści 2020-10-22 20:11:34

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 37 z dnia 28 marca 2007

Nr uchwałyW sprawie
449/37/III/2007 Udzielenia pełnomocnictwa dla Mirosława Ruszkiewicza Wicedyrektora ds Rynku Pracy WUP oraz dla Mieczysława Płanety – Wicedyrektora ds Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego do podejmowania wszelkich czynności związanych z przystąpieniem do tegorocznej edycji Programu “Leonardo da Vinci”.
450/37/III/2007 zgody na odpłatne zbycie w trybie przetargu nieograniczonego składnika majątku trwałego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny
451/37/III/2007 akceptacji harmonogramu realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Województwa Śląskiego po zmianach w poszczególnych miesiącach I kwartału 2007 roku ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Województwa Śląskiego w poszczególnych miesiącach II kwartału 2007 roku
452/37/III/2007 lokaty wolnych środków budżetowych w 2007 roku.
453/37/III/2007 wyrażenia zgody na zawarcie przez Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie umów poddzierżawy
454/37/III/2007 przyjęcia zakresu rzeczowego planu robót remontowych w roku 2007 na nieruchomościach zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości
455/37/III/2007 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego po stronie polskiej organizację wyjazdu młodzieży Województwa Śląskiego na spotkanie Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego, odbywającego się w Północnej Nadrenii - Westfalii w lipcu 2007 roku
456/37/III/2007 częściowego zwolnienia Pana Pawła Koziel z odpłatności za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
457/37/III/2007 całkowitego zwolnienia Pani Barbary Nowak z odpłatności za wyżywienie syna Krzysztofa Nowaka przebywającego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
458/37/III/2007 całkowitego zwolnienia Państwa Magdaleny i Jerzego Aftyka z odpłatności za wyżywienie syna Adama Aftyka przebywającego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie
459/37/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku - Białej
460/37/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych administracji i obsługi jednostek działających w zakresie oświaty oraz wartości jednego punktu.
461/37/III/2007 zawarcia z Miastem Częstochowa umowy o współfinansowanie prac termomodernizacyjnych budynku przy Al. Jana Pawła II Nr 126/130 w Częstochowie
462/37/III/2007 wydania opinii
463/37/III/2007 przyjęcia skorygowanego planu rzeczowo – finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich 2007/05
464/37/III/2007 zawarcia umowy regulującej przekazywanie dopłat do biletów ustawowo ulgowych z przewoĽnikiem: P.P.H.U. „UNI-METAL” Joanna Gołda z siedzibą w Koniecpolu, przy ul. Różanej 6/1 realizującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie
465/37/III/2007 zaopiniowania Szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych na rok 2007 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku - Białej.
466/37/III/2007 zaopiniowania Szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2007 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku - Białej.
467/37/III/2007 zaopiniowania Szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2007 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie.
468/37/III/2007 zaopiniowania Szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2007 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie.
469/37/III/2007 powołania Pana Piotra Wybrańca na stanowisko dyrektora Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie.
470/37/III/2007 udostępnienia fontu komputerowego Silesiana.
471/37/III/2007 zawarcia umowy z Miastem Tychy
472/37/III/2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Zakładu Pulmonologii w Tarnowskich Górach
473/37/III/2007 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
474/37/III/2007 zawarcia umowy użyczenia sprzętu komputerowego, przekazanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie.
475/37/III/2007 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu
476/37/III/2007 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
477/37/III/2007 Wystąpienia z wnioskiem do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku
478/37/III/2007 ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Katowicach S.P.Z.O.Z. Pana Kajetana Gornig
479/37/III/2007 powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej w 2007 roku
480/37/III/2007 powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2007 roku
481/37/III/2007 ogłoszenia drugiej edycji Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi
482/37/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki Lokalnym Grupom Działania, działającym w formie stowarzyszeń, związku stowarzyszeń oraz fundacji na terenie województwa śląskiego
483/37/III/2007 przekazania Staroście Powiatu Częstochowskiego opracowań pn. „Założenia do projektu scalenia gruntów oraz Studium środowiskowe wraz z oceną wpływu projektu scalenia gruntów na środowisko" dla obiektów: Łochynia gm. Mykanów, Wiercica gm. Przyrów, Chorzenice gm. Kłomnice.
484/37/III/2007 przekazania Staroście Powiatu Raciborskiego opracowania pn. „Założenia do projektu scalenia gruntów oraz Studium środowiskowe wraz z oceną wpływu projektu scalenia gruntów na środowisko" dla obiektu Cyprzanów gm. Pietrowice Wielkie.
485/37/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa Członkowi Zarządu Województwa Śląskiego do samodzielnego przekazywania na wniosek Starosty wszelkich opracowań wykonanych w zakresie „Zotożen do projektu scalenia gruntów oraz Studium środowiskowego wraz z oceną wpływu projektu na środowisko"
486/37/III/2007 zwiększenia liczby godzin edukacyjnych w Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Gliwicach.
487/37/III/2007 zwiększenia liczby godzin edukacyjnych w Szkole Policealnej Województwa Śląskiego Nr 2 w Katowicach.
488/37/III/2007 zwiększenia liczby godzin edukacyjnych w Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Rybniku.
489/37/III/2007 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
490/37/III/2007 przyjęcia Aneksu Nr 1 do Porozumienia Nr 34/EN/2004 zawartego dnia 28.12.2004 r. pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Województwem Śląskim


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713