Czas wygenerowania treści 2020-10-22 23:11:27

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 36 z dnia 22 marca 2007

Nr uchwałyW sprawie
381/36/III/2007 zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
382/36/III/2007 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
383/36/III/2007 wyrażenia zgody na likwidację składnika majątku trwałego Okręgowego Szpitala Kolejowego - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Katowicach
384/36/III/2007 Podpisania przez Zarząd Województwa Śląskiego aneksów do umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) w zakresie Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
385/36/III/2007 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
386/36/III/2007 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
387/36/III/2007 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu
388/36/III/2007 wyrażenia zgody na odpłatne zbycie środka trwałego przez Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
389/36/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu poprzez utworzenie, w strukturach Szpitala, Pracowni USG, neurosonologii i nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej
390/36/III/2007 przyznania dotacji podmiotowej Wojewódzkiemu Ośrodkowi Lecznictwa Odwykowego i Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu z siedzibą w Gorzycach na realizację zadań ustawowych przewidzianych dla wojewódzkich ośrodków terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w wysokości 45 237,00 zł oraz zawarcia umowy dotacyjnej z wyżej wymienionym podmiotem.
391/36/III/2007 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia nr 13/KT/2006 Gminą Myszków
392/36/III/2007 zawarcia Porozumienia z Gminą Kłobuck
393/36/III/2007 zawarcia Umowy z Gminą Kłobuck
394/36/III/2007 zawarcia Umowy z Gminą Mykanów
395/36/III/2007 zawarcia Umowy z Powiatem Częstochowskim
396/36/III/2007 zawarcia Umowy z Gminą Kłobuck
397/36/III/2007 zawarcia Porozumienia z Gminą Kłobuck
398/36/III/2007 zawarcia Porozumienia z Gminą Wyry
399/36/III/2007 zawarcia Umowy z Gminą Wyry
400/36/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy nr 1855/KT/2006 Gminą Zebrzydowice
401/36/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy nr 1856/KT/2006 Gminą Zebrzydowice
402/36/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 149/KT/2006 Gminą Zebrzydowice
403/36/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 150/KT/2006 Gminą Zebrzydowice
404/36/III/2007 zawarcia Umowy z Gminą Mykanów
405/36/III/2007 zawarcia Porozumienia z Gminą Mykanów
406/36/III/2007 zawarcia Umowy z Miastem Pszczyna
407/36/III/2007 przyjęcia darowizny nieruchomości położonej na terenie miasta Żywiec stanowiącej własność Skarbu Państwa
408/36/III/2007 przyjęcia darowizny nieruchomości położonej na terenie miasta Żywiec stanowiącej własność Skarbu Państwa
409/36/III/2007 zawarcia Umowy z Gminą Suszec
410/36/III/2007 zawarcia Aneksu nr 2 do Umowy nr 1696/KT/2006 z Miastem Wisła
411/36/III/2007 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia nr 144/KT/2006 Miastem Wisła
412/36/III/2007 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia nr 129/KT/2006 Miastem Wisła
413/36/III/2007 zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Transportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w województwach dolnośląskim, kujawsko – pomorskim, mazowieckim, pomorskim, śląskim, zachodniopomorskim
414/36/III/2007 zawarcia umów sprzedaży „1054”, „1674”, „1676”, „1667” i „1669” z GZE S.A. z siedzibą w Gliwicach, dotyczących sprzedaży elementów sieci i urządzeń przyłączy wykonanych w ramach budowy DTŚ na terenie miasta Katowice
415/36/III/2007 zawarcia Umowy z Gminą Popów
416/36/III/2007 zawarcia Porozumienia z Gminą Popów
417/36/III/2007 zawarcia Umowy z Gminą Poraj
418/36/III/2007 zawarcia Porozumienia z Gminą Poraj
419/36/III/2007 zawarcia Umowy z Miastem Knurów
420/36/III/2007 zawarcia Porozumienia z Miastem Knurów
421/36/III/2007 zawarcia Umowy z Gminą Jeleśnia
422/36/III/2007 zawarcia Porozumienia z Gminą Jeleśnia
423/36/III/2007 zawarcia Umowy z Gminą Nędza
424/36/III/2007 zawarcia Porozumienia z Gminą Nędza
425/36/III/2007 zawarcia Umowy z Gminą Pawłowice
426/36/III/2007 zawarcia Porozumienia z Gminą Pawłowice
427/36/III/2007 zawarcia Umowy z Gminą MiedĽna
428/36/III/2007 zawarcia Porozumienia z Gminą MiedĽna ,
429/36/III/2007 zawarcia Porozumienia z Miastem Żywiec
430/36/III/2007 zawarcia Umowy z Miastem Żywiec
431/36/III/2007 zawarcia Umowy z Gminą Kłobuck
432/36/III/2007 zawarcia Porozumienia z Gminą Kłobuck
433/36/III/2007 zawarcia Umowy z Gminą Kłobuck
434/36/III/2007 zawarcia Porozumienia z Gminą Kłobuck
435/36/III/2007 zawarcia Umowy z Miastem i Gminą Żarki
436/36/III/2007 zawarcia Porozumienia z Miastem i Gminą Żarki
437/36/III/2007 zawarcia Umowy z Miastem i Gminą Żarki
438/36/III/2007 zawarcia Porozumienia z Miastem i Gminą Żarki
439/36/III/2007 zatwierdzenia zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz podpisania aneksu do Porozumienia nr 70/IW/2006 zawartego z Miastem Katowice na realizację zadania pn.: Drogowa Trasa Średnicowa Katowice - Dąbrowa Górnicza, etap Modernizacja węzła drogowego Al. RoĽdzieńskiego - ul. Murckowska - ul. Bagienna w Katowicach, II etap, współfinansowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 - 2006
440/36/III/2007 1.Zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla kontynuacji Projektu pn.: „Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie” realizowanego przez Muzeum Zamkowe w Pszczynie, współfinansowanego w ramach ZPORR, obejmującego wkład własny ze środków budżetu Województwa Śląskiego. 2.Zawarcia umowy związanej z przekazaniem przez Samorząd Województwa Śląskiego dotacji na 2007 r. stanowiącej wkład własny do ZPORR na ww. zadanie.
441/36/III/2007 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach w zakresie zadań remontowych, finansowanych ze środków budżetu Województwa Śląskiego
442/36/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Centrum Projektów Regionalnych – Inwestor SA w Katowicach
443/36/III/2007 w sprawie zatwierdzenia „Wytycznych do projektowania Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej”.
444/36/III/2007 rozstrzygnięcia I edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w terminie od 1 kwietnia do 15 grudnia 2007 roku
445/36/III/2007 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie umowy najmu pomieszczeń na okres 3 lat.
446/36/III/2007 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie opracowania „Założeń do projektu scalenia gruntów oraz Studium środowiskowego wraz z ceną wpływu projektu na środowisko”.
447/36/III/2007 przystąpienia do wyceny nieruchomości zabudowanej położonej w Bielsku-Białej przy ul. Młodzieżowej 7
448/36/III/2007 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713