Czas wygenerowania treści 2020-10-22 19:47:23

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 31 z dnia 8 marca 2007

Nr uchwałyW sprawie
292/31/III/2007 wyrażenia zgody na przyjęcie przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach, w formie darowizny, składników majątku ruchomego niezbędnych do realizacji Projektu pn. „Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniu”
293/31/III/2007 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
294/31/III/2007 wyrażenia zgody Śląskiemu Zarządowi Nieruchomości w Katowicach na rozbiórkę dwóch budynków chlewni położonych w Górkach Wielkich oraz Bystrej
295/31/III/2007 wyrażenia zgody na zawarcie przez Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie umowy najmu
296/31/III/2007 powołania Komisji otwartego konkursu ofert w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w 2007 roku
297/31/III/2007 zmiany umowy nr 1679/ZD/2006 z dnia 2 paĽdziernika 2006 roku zawartej między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Województwem Śląskim
298/31/III/2007 zawarcia umowy dotacji z „Repty” Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach
299/31/III/2007 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu
300/31/III/2007 zawarcia umowy z Powiatem Bieruńsko - Lędzińskim
301/31/III/2007 udzielenia zgody dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu na uruchomienie procedury przetargowej oraz wydatkowanie środków finansowych na wykonanie remontu i modernizacji w placówce
302/31/III/2007 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2006 rok.
303/31/III/2007 wyrażenia zgody na poddzierżawę części hotelowej i gastronomicznej pawilonu sportowo - hotelowego Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie
304/31/III/2007 zaopiniowania projektu “Planu Gospodarki Odpadami Gminy Przystajń”
305/31/III/2007 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla Instytucji Filmowej „SILESIA - FILM” w Katowicach w zakresie zadania inwestycyjnego, finansowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego
306/31/III/2007 zatwierdzenie „Preliminarza rzeczowo – finansowego na budowę Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice – Gliwice w roku 2007 aktualizacja nr 1 – marzec 2007” w zakresie dla Miasta Katowice
307/31/III/2007 udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Popczykowi Radcy Prawnemu (Kt-7) w Kancelarii Prawniczej „Iustus” s.c. w Katowicach.
310/31/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka SA w Chorzowie
311/31/III/2007 wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej zmniejszenia kary umownej nałożonej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na Firmę Wielobranżową „ZEBRA 2” z tytułu niedochowania terminów umownych
312/31/III/2007 przyjęcia Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach za 2006 r.
313/31/III/2007 przyjęcia Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku – Białej za 2006 r.
314/31/III/2007 przyjęcia Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie za 2006 r.
315/31/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie zmiany uchwały własnej Nr II/48/15/2006 z dnia 22 maja 2006r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego Województwa Śląskiego
316/31/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od cen samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących własność Województwa Śląskiego, w sytuacji jednoczesnej sprzedaży wszystkich mieszkań w budynku
317/31/III/2007 Podpisania przez Zarząd Województwa Śląskiego aneksu do Umowy o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) w zakresie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
318/31/III/2007 Zmiany uchwały nr 1965/406/II/2006 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28.09.2006 roku w sprawie dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie w zakresie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713