Czas wygenerowania treści 2020-10-22 23:01:33

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 28 z dnia 27 lutego 2007

Nr uchwałyW sprawie
227/28/III/2007 wyrażenia zgody na likwidację gospodarstwa pomocniczego pn. Zakład Obsługi Stadionu Śląskiego w Chorzowie
228/28/III/2007 przyjęcia Regulaminu Premiowania Dyrektora Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu
229/28/III/2007 przyjęcia Regulaminu Premiowania Dyrektora Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie
230/28/III/2007 przyjęcia Regulaminu Premiowania Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
231/28/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Funduszu Górnośląskiego SA w Katowicach
232/28/III/2007 przyjęcia planu rzeczowo – finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich. 2007/02.
233/28/III/2007 zatwierdzenia planu pracy Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska na 2007 r., w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały
234/28/III/2007 ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w roku 2007
235/28/III/2007 zatwierdzenia Propozycji podziału zysku netto, określonego wstępnie na podstawie sprawozdania finansowego za 2006 r., na części przeznaczone na inwestycje oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
236/28/III/2007 zatwierdzenia Propozycji podziału zysku netto, określonego wstępnie na podstawie sprawozdania finansowego za 2006 r., na części przeznaczone na inwestycje oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
237/28/III/2007 zatwierdzenia Propozycji podziału zysku netto, określonego wstępnie na podstawie sprawozdania finansowego za 2006 r., na części przeznaczone na inwestycje oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku - Białej
238/28/III/2007 powołania Pana Lecha Szarańca na stanowisko dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach.
239/28/III/2007 powierzenia stanowiska dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku - Białej
240/28/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku - Białej
241/28/III/2007 powołania Rady Programowej w Kolegium Nauczycielskim w Gliwicach
242/28/III/2007 zawarcia z Akademią Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Aneksu Nr 4 do umowy dotacji dotyczącej przekazania przez Województwo Śląskie dotacji na działalność bieżącą Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
243/28/III/2007 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Zakład Pulmonologii w Tarnowskich Górach
244/28/III/2007 zawarcia umowy dotacji z Państwowym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
245/28/III/2007 zawarcia aneksu nr 1 do umowy pożyczki nr 685/ZD/2006 z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
246/28/III/2007 zawarcia aneksu nr 1 do umowy pożyczki nr 2129/ZD/2005 z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
247/28/III/2007 zawarcia aneksu nr 1 do umowy pożyczki nr 378/ZD/2006 z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
248/28/III/2007 zawarcia aneksu nr 1 do umowy pożyczki nr 1431/ZD/2006 z Państwowym Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym w Międzybrodziu Bialskim
249/28/III/2007 zawarcia aneksu nr 1 do umowy pożyczki nr 451/ZD/2006 z Państwowym Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym w Międzybrodziu Bialskim
250/28/III/2007 wystąpienia do Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie z wnioskiem o przedstawienie opinii
251/28/III/2007 zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach - Bystrej
252/28/III/2007 zawarcia umowy z Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
253/28/III/2007 zawarcia umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach
254/28/III/2007 zmiany Uchwały nr 113/18/III/2007 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 30.01.2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie
255/28/III/2007 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
256/28/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
257/28/III/2007 przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w okresie od 12 stycznia 2007 do 12 lutego 2007 r.
258/28/III/2007 Dokonania przez Zarząd Województwa Śląskiego zmiany uchwały nr 1965/406/II/2006 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28.09.2006 roku w sprawie dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie w zakresie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
259/28/III/2007 Podpisania przez Zarząd Województwa Śląskiego aneksów do Umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) w zakresie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
260/28/III/2007 Przyjęcia listy wniosków o jednorazowa dotację inwestycyjną oraz listy o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR
261/28/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA w Katowicach
262/28/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA Katowicach w dniu 2 marca 2007 roku.
263/28/III/2007 przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 14 usytuowanego w budynku położonym w Bystrej przy ul. Fałata 4B, stanowiącym własność Województwa Śląskiego, wraz z ustanowieniem odrębnej własności tego lokalu.
264/28/III/2007 zmiany uchwały własnej Nr 2152/412/II/2006 z dnia 19.10.2006r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 33 samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych w Bystrej przy ul. Fałata 4 A-B i 6, stanowiących własność Województwa Śląskiego, wraz z ustanowieniem odrębnych własności tych lokali
265/28/III/2007 ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży lokali w pierwszym przetargu


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713