Czas wygenerowania treści 2020-10-22 23:12:38

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 27 z dnia 22 lutego 2007

Nr uchwałyW sprawie
211/27/III/2007 zawarcia umów dotacji z samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie
212/27/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przyjęcia Zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, korzystających z opieki zdrowotnej
213/27/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Malinie, p.o. dyrektora Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im. Matki Teresy z Kalkuty w Czeladzi przy ulicy Tuwima 14a.
214/27/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku
215/27/III/2007 powołania Komisji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji na rok 2007
216/27/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej likwidacji Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im. Matki Teresy z Kalkuty w Czeladzi.
217/27/III/2007 Przyjmuje się projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczący zmian w planie finansowym Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok.
218/27/III/2007 wyrażenia zgody na wejście na teren nieruchomości położonej w Bytomiu, będącej we władaniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu
219/27/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży w Katowicach poprzez utworzenie w jego strukturach Poradni Pediatrycznej Szczepień dla Dzieci Wysokiego Ryzyka
220/27/III/2007 zawarcia umowy w sprawie refundacji kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
221/27/III/2007 Ustalenia kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych Województwa Śląskiego wg „Kryteriów podziału kwot Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych Województwa Śląskiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań”.
222/27/III/2007 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
223/27/III/2007 zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji KuĽnia Raciborska
224/27/III/2007 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
225/27/III/2007 lokaty wolnych środków budżetowych w 2007 roku.
226/27/III/2007 1. Zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu w zakresie zadania inwestycyjnego na kwotę 50.000.00 zł, ze środków budżetu Województwa Śląskiego. 2. Udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713