Czas wygenerowania treści 2020-10-22 23:00:57

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 20 z dnia 6 lutego 2007

Nr uchwałyW sprawie
122/20/III/2007 zawarcia aneksu do umowy dzierżawy z Górnośląskim Parkiem Etnograficznym w Chorzowie
123/20/III/2007 zawarcia aneksu do umowy dzierżawy z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury i Sportu „ Stadion Śląski”
124/20/III/2007 zawarcia aneksu do umowy dzierżawy z Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka SA w Chorzowie
125/20/III/2007 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki realizowane w okresie 01.04.2007 roku do 15.12 2007 roku.
126/20/III/2007 zawarcia umowy ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie na opracowanie ,,Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – OWCA plus”
127/20/III/2007 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla Filharmonii Śląskiej w Katowicach w zakresie zadań, finansowanych ze środków budżetu Województwa Śląskiego oraz zawarcia umowy dotacji na przedmiotowe zadania.
128/20/III/2007 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu w zakresie zadań remontowych w kwocie 234.670,00 zł, ze środków budżetu Województwa Śląskiego
129/20/III/2007 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu w zakresie zadań remontowych w kwocie 234.670,00 zł, ze środków budżetu Województwa Śląskiego
130/20/III/2007 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla Muzeum Śląskiego w Katowicach zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych finansowanych ze środków budżetu Województwa Śląskiego
131/20/III/2007 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie w zakresie zadania remontowego w kwocie 350.000,00 zł, finansowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego
132/20/III/2007 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku - Białej w zakresie zadania remontowego, finansowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego
133/20/III/2007 powołania komisji, do której zadań należy ocenianie w roku 2007 wniosków o przyznanie zasiłków pieniężnych w ramach pomocy zdrowotnej oraz określenia trybu pracy tej komisji.
134/20/III/2007 akceptacji „Rocznego programu prac Biura Planowania Przestrzennego w Bielsku – Białej na rok 2007”
135/20/III/2007 wyrażenia zgody na zbycie i likwidację składników majątku trwałego Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
136/20/III/2007 częściowego zwolnienia Państwa Agnieszki i Szymona Koniecznych z odpłatności za wyżywienie córki Patrycji Koniecznej przebywającej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie
137/20/III/2007 całkowitego zwolnienia Pani Wiesławy Krupińskiej z odpłatności za wyżywienie córki Joanny Grońskiej przebywającej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
138/20/III/2007 całkowitego zwolnienia Pani Wiesławy Krupińskiej z odpłatności za wyżywienie córki Joanny Grońskiej przebywającej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
139/20/III/2007 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
140/20/III/2007 ustalenia liczby, wysokości, czasu trwania stypendiów w dziedzinie kultury w 2007 roku.
141/20/III/2007 powołania składu Komisji Stypendialnej w dziedzinie kultury
142/20/III/2007 zatwierdzenia zmian statutu Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Kamieniec-Zbrosławice
143/20/III/2007 Przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały własnej nr II/43/4/2006 z dnia 16 stycznia 2006 roku dotyczącej “Zasad i trybu postępowania w sprawach związanych z wydatkowaniem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w województwie śląskim”.
144/20/III/2007 Zawarcia umowy określającej wzajemne prawa i obowiązki wynikające z wykorzystania dotacji udzielonej na podstawie umowy dotacji nr 1133/PG/2004 z dnia 30.08.2004 r.
145/20/III/2007 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2007 roku
146/20/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa w zakresie spraw będących przedmiotem działalności wojewódzkiej jednostki organizacyjnej pn. Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713