Czas wygenerowania treści 2020-10-22 19:56:40

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 124 z dnia 27 grudnia 2007

Nr uchwałyW sprawie
2433/124/III/2007 wyrażenia zgody Zespołowi Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu na wydzierżawienie gruntu na terenie nieruchomości przy ul. Zegadłowicza 1 w Sosnowcu
2434/124/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi
2435/124/III/2007 oceny wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim KuĽnica Warężyńska – nr 1.
2436/124/III/2007 Udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – Panu Mirosławowi Ruszkiewiczowi do przygotowania i opracowania wraz z partnerami społecznymi Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2008.
2437/124/III/2007 Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – Panu Przemysławowi Koperskiemu do przygotowania i opracowania wraz z partnerami społecznymi Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2008
2438/124/III/2007 zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.
2439/124/III/2007 atwierdzenia zmian statutu Państwowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Międzybrodziu Bialskim.
2440/124/III/2007 zawarcia aneksów do umów dotacji z samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie
2441/124/III/2007 zawarcie umowy pożyczki z Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego SA w Katowicach na kwotę 300.000 zł.
2442/124/III/2007 zawarcia z „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o. Porozumienia w sprawie wprowadzenia nowych ofert taryfowych na obszarze aglomeracji śląskiej.
2443/124/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa Górnośląskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów S.A. w Katowicach,
2444/124/III/2007 Podpisania Porozumienia w sprawie dofinansowania Działania 10.1 Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki
2445/124/III/2007 wprowadzenia zmian do uchwały nr 1774/96/III/2007 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28.09.2007r. w sprawie Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
2446/124/III/2007 Instrukcji postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania jej nienależnie lub w nadmiernej wysokości
2447/124/III/2007 ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Województwa Śląskiego w poszczególnych miesiącach I kwartału 2008 roku
2448/124/III/2007 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
2449/124/III/2007 Przyjęcia indykatywnej wielkości środków przewidzianych dla działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013., dla których konkursy rozpoczynają się w dniu 28 grudnia 2007 r.
2450/124/III/2007 zmiany Uchwały nr 1088/61/III/2007 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. w zakresie ZPORR Działanie 3.3. – Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe
2451/124/III/2007 Przyjęcia Procedury naboru kandydatów na ekspertów do Komisji Oceny Projektów - dotyczy ekspertów z naboru otwartego (asesorów) oraz ekspertów spośród pracowników resortowych UM WSL
2452/124/III/2007 Przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursów o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
2453/124/III/2007 przyjęcia Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
2454/124/III/2007 przyjęcia Podręcznika Procedur Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
2455/124/III/2007 Przyjęcia Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji promocji
2456/124/III/2007 Przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
2457/124/III/2007 Wyrażenie zgody dla Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach na udział w konkursie na realizację projektu pt. Przygotowanie techniczne i prawne obywateli z terenu Województwa Śląskiego do korzystania z e-usług i rozwiązań SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej), który zrealizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713