Czas wygenerowania treści 2020-10-29 14:24:09

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 123 z dnia 21 grudnia 2007

Nr uchwałyW sprawie
2391/123/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 Umowy nr 2243/KT/2007z Gminą Mstów
2392/123/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy nr 1579/KT/2007 z Powiatem Częstochowskim
2393/123/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 Porozumienia nr 83/KT/2007 z Miastem Żywiec
2394/123/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 51/KT/2007 z Miastem Żywiec
2395/123/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do umowy nr 1257/KT/2007 z Powiatem Cieszyńskim
2396/123/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 11/KT/2007 z Gminą Poczesna
2397/123/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 Umowy 752/KT/2007 z Gminą Kłobuck
2398/123/III/2007 zawarcia Aneksu nr 2 Porozumienia nr 43/KT/2007 z Gminą Kłobuck
2399/123/III/2007 zawarcia Aneksu nr 6 do Umowy Nr 592/KT/2006 o świadczenie usług publicznych przez „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o. kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Województwie Śląskim.
2400/123/III/2007 wydania opinii
2401/123/III/2007 wydania opinii
2402/123/III/2007 przystąpienia do zawarcia umowy dzierżawy lekkiego pojazdu szynowego do regionalnych, kolejowych przewozów osób
2403/123/III/2007 wydania opinii
2404/123/III/2007 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 w Sosnowcu
2405/123/III/2007 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Szpital Specjalistyczny nr 2 wBytomiu
2406/123/III/2007 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
2407/123/III/2007 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. prof. Witolda Orłowskiego w Częstochowie
2408/123/III/2007 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
2409/123/III/2007 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży pn. „Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików w 2008 roku” w okresie od 08.02.2008 roku do 15.12 2008 roku.
2410/123/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy nr 1732/ZD/2007 z dnia 23 paĽdziernika 2007 roku z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 1 w Tychach
2411/123/III/2007 przystąpienia do wyceny nieruchomości zabudowanej położonej w Sosnowcu przy ul. Zegadłowicza 1
2412/123/III/2007 ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Dąbrowie Górniczej oraz obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości.
2413/123/III/2007 przeznaczenia do oddania w najem 50 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych w Istebnej nr 684 i nr 685 oraz w Bielsku-Białej przy ul. Stalowej 33 i 35, stanowiących własność Województwa Śląskiego, w trybie przetargu
2414/123/III/2007 zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji z Wojewzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
2415/123/III/2007 zatwierdzenia protokołu konieczności uzupełnienia wymaganego osprzętu elektrycznego w budynku biurowym przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach, który uległ uszkodzeniu w trakcie realizacji modernizacji budynku.
2416/123/III/2007 podpisania aneksu nr 2 do umowy nr 1750/IW/2007 zawartej z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym Spółka Akcyjna o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: GTL S.A. MPL Katowice - Pyrzowice”.
2417/123/III/2007 zatwierdzenia zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo - finansowego dla projektu pn. „Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej”, realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2008
2418/123/III/2007 podpisania aneksu nr 1 do umowy nr 1620/IW/2007 z dnia 26 września 2007 r. zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Spółką Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna w Chorzowie na realizację w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2008 projektu pn. Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej.
2419/123/III/2007 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju.
2420/123/III/2007 Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie uchylenia uchwały nr III/9/27/2007 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2007 r.
2421/123/III/2007 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
2422/123/III/2007 zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
2423/123/III/2007 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej w 2008 roku
2424/123/III/2007 Zmiany uchwały nr 1257/168/II/2004 z dnia 26.07.2004 roku w sprawie regulaminu premiowania dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
2425/123/III/2007 Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – Panu Przemysławowi Koperskiemu do udzielania dotacji beneficjentom regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach : Działania 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Działania 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Działania 6.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, Działania 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania 9.3 – Upowszechnianie kształcenia ustawicznego
2426/123/III/2007 Przyjęcia listy wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną oraz listy o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR 2004-2006
2427/123/III/2007 Podpisania przez Zarząd Województwa Śląskiego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) w zakresie Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
2428/123/III/2007 Podpisania przez Zarząd Województwa Śląskiego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) w zakresie Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
2429/123/III/2007 udzielenia poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej S.p.z.o.z. Szpitalowi Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
2430/123/III/2007 w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 1960/ZD/2007
2431/123/III/2007 w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 2032/ZD/2007
2432/123/III/2007 zatwierdzenia zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo - finansowego dla projektu pn. „Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: GTL S.A. MPL Katowice - Pyrzowice”, realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2008


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713