Czas wygenerowania treści 2020-10-22 19:06:01

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 122 z dnia 21 grudnia 2007

Nr uchwałyW sprawie
2352/122/III/2007 Zmiany załącznika do Uchwały 2143/114/III/2007 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie „Przyjęcia Planu Działania na lata 2007-2008 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”
2353/122/III/2007 zatwierdzenia planu kontroli na 2008 rok.
2354/122/III/2007 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2355/122/III/2007 umorzenia należności zlikwidowanego zakładu budżetowego Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski” od firmy NOVUM FINANSOWO-EKONOMICZNE „RZEMIOSŁO-LEASING” SP. Z O. O. na kwotę 27.941,92 zł.
2356/122/III/2007 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św Barbary w Sosnowcu.
2357/122/III/2007 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św Barbary w Sosnowcu.
2358/122/III/2007 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św Barbary w Sosnowcu.
2359/122/III/2007 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. prof. Witolda Orłowskiego w Częstochowie
2360/122/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa przedstawicielowi Województwa Śląskiego do reprezentowania Województwa jako udziałowca Rudzkiej Agencji Rozwoju ,,Inwestor'' sp z o.o. podczas NZW w dniu 21.12.2007
2361/122/III/2007 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia nr 13/KT/2007 z Gminą Popów
2362/122/III/2007 zawarcia Aneksu nr 2 do Umowy nr 335/KT/2007 z Gminą Popów
2363/122/III/2007 zmiany uchwały nr 950/56/III/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r.
2364/122/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 90/KT/2007 z Gminą KuĽnia Raciborska
2365/122/III/2007 wydania opinii
2366/122/III/2007 nieodpłatnego przejęcia na stan mienia Województwa Śląskiego składników majątku ruchomego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach w postaci wyposażenia technicznego obiektów zwracanych przez jednostkę do wojewódzkiego zasobu nieruchomości
2367/122/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu poprzez utworzenie w jego strukturach Poradni Kardiologii Dziecięcej, Poradni Wad Postawy i Poradni Chorób Metabolicznych.
2368/122/III/2007 zatwierdzenia honorarium dla Pana Dariusza Miłkowskiego dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru Rozrywki w Chorzowie za scenariusz i reżyserię koncertu sylwestrowego pt. „Przeżyj to sam!” na scenie Teatru Rozrywki.
2369/122/III/2007 odwołania pełnomocnictwa udzielonego Panu Leszkowi Galińskiemu — Dyrektorowi Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach do podejmowania w ramach zwykłego zarządu wszelkich czynności w zakresie spraw będących przedmiotem statutowej działalności jednostki
2370/122/III/2007 udzielenia Pani Joannie Ślusarczyk — p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach pełnomocnictwa do podejmowania w ramach zwykłego zarządu wszelkich czynności w zakresie spraw będących przedmiotem statutowej działalności jednostki
2371/122/III/2007 umorzenia należności zlikwidowanego zakładu budżetowego Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski” od dłużnika: Alicja Dębska ul. Klimczoka 176, 43-360 Bystra na kwotę 7.232,90zł.
2372/122/III/2007 : wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Telewizją TVN w celu emisji prognozy pogody dla narciarzy realizowanej „na żywo” bezpośrednio z ośrodka narciarskiego w Korbielowie
2373/122/III/2007 przeznaczenia do oddania w najem lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku nr 35 przy ul. Stalowej 35 w Bielsku-Białej, stanowiącego własność Województwa Śląskiego, w trybie przetargu
2374/122/III/2007 zawarcia Umowy o współpracy w sprawie włączenia Aktywnej Sieci Geodezyjnej ASG-PL do „Wielofunkcyjnego systemu pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS” oraz podpisania „Protokołu Zakończenia” porozumienia nr 5/2004 z dnia 23 września 2004
2375/122/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego wyrażenia zgody na zawarcie przez Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu umów najmu lokali użytkowych na czas oznaczony 4 lat.
2376/122/III/2007 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
2377/122/III/2007 przyznania zasiłku pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie
2378/122/III/2007 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
2379/122/III/2007 upoważnienia Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie do reprezentowania Województwa Śląskiego i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego nieruchomości położonych w Radzionkowie
2380/122/III/2007 rozstrzygnięcia konkursu ofert na wyłonienie bezpośredniego organizatora i wsparcie projektu pn. „XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych w 2008 roku” realizowane w okresie od 17.12.2007 roku do 25.02.2008 roku.
2381/122/III/2007 - wyrażenia zgody na cofnięcie wypowiedzenia umowy nr 6/94 z dnia 10.09.1994 r. (z póĽniejszymi zmianami) z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów S.A. w Katowicach dotyczącej pełnienia obowiązków inwestora zastępczego dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie”. - uchylenia uchwały własnej nr 562/40/III/2007 z dnia 5.04.2007 r.
2382/122/III/2007 zawarcia Aneksu nr 3 do Umowy dotacji nr 90/IW/2007 z dnia 23.02.2007 r. udzielonej przez Samorząd Województwa Śląskiego na zadanie remontowe pn. „Całkowite posadowienie stodoły ośmiobocznej z Grzawy i spichlerza – piwnicy z Brennej”, realizowane przez Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie
2383/122/III/2007 powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju
2384/122/III/2007 powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach
2385/122/III/2007 powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim
2386/122/III/2007 powołania Rady Społecznej Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
2387/122/III/2007 zmiany w składzie Rady Społecznej Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu
2388/122/III/2007 powołania Rady Społecznej Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej
2389/122/III/2007 powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkich Zakładów Ortopedycznych w Bytomiu
2390/122/III/2007 zawarcia Aneksu do Porozumienia nr 123/KT/2007 z Powiatem Lublinieckim


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713