Czas wygenerowania treści 2020-10-29 14:39:47

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 119 z dnia 7 grudnia 2007

Nr uchwałyW sprawie
2219/119/III/2007 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przewidzianą do zajęcia pod inwestycję drogową pn. „Przebudowa DW 792 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem jezdni od skrzyżowania Kroczyce do skrzyżowania Lgota”
2220/119/III/2007 zatwierdzenia „Preliminarza rzeczowo-finansowego na budowę Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice- Gliwice w roku 2007” aktualizacja listopad 2007 r. w zakresie dla Miasta Zabrze.
2221/119/III/2007 zatwierdzenia „Preliminarza rzeczowo-finansowego na budowę Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice- Gliwice w roku 2007” aktualizacja listopad 2007 r. w zakresie dla Miasta Gliwice.
2222/119/III/2007 zatwierdzenia „Preliminarza rzeczowo-finansowego na budowę Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice- Gliwice w roku 2007” aktualizacja listopad 2007 r. w zakresie dla Miasta Ruda Śląska.
2223/119/III/2007 zatwierdzenia „Preliminarza rzeczowo-finansowego na budowę Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice- Gliwice w roku 2007 ” aktualizacja listopad 2007 r. w zakresie dla Miasta Katowice.
2224/119/III/2007 zatwierdzenia Korekty Rocznego Planu Finansowego na 2007 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
2225/119/III/2007 zaopiniowania Skorygowanego szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2007 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach – wersja grudzień 2007 r.
2226/119/III/2007 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Miasteczko Śląskie
2227/119/III/2007 zatwierdzenia Aktualizacji programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla inwestycji pn. „Budowa przyszkolnego, piłkarskiego boiska ze sztuczną trawą przy Zespole Szkół w Kaczycach”, dofinansowanej ze środków budżetu Województwa Śląskiego.
2228/119/III/2007 zatwierdzenia Aktualizacji Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla inwestycji pn. „Budowa boiska piłkarskiego przy Gimnazjum nr 2 w Lublińcu ul. Droniowicka”, dofinansowanej ze środków budżetu Województwa Śląskiego.
2229/119/III/2007 zatwierdzenia rozliczenia I transzy dotacji na zadanie pn. „Zabrze - Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen Królowa Luiza - etap II dokumentacja techniczna”
2230/119/III/2007 zawarcia umowy objęcia przez Województwo Śląskie 410.000 akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka SA w Chorzowie
2231/119/III/2007 odwołania Pana Tadeusza Taranka ze stanowiska Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
2232/119/III/2007 odwołania Pana Tadeusza Kusia ze stanowiska Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku Białej
2233/119/III/2007 powierzenia Panu Ryszardowi Wachowicz pełnienia obowiązków Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
2234/119/III/2007 ustalenia wynagrodzenia dla Pana Ryszarda Wachowicza pełniącego obowiązki Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
2235/119/III/2007 powierzenia Panu Antoniemu Derek pełnienia obowiązków Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku Białej
2236/119/III/2007 ustalenia wynagrodzenia dla Pana Antoniego Derek pełniącego obowiązki Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku Białej
2237/119/III/2007 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
2238/119/III/2007 podpisania aneksu do Umowy nr 1548/RR/2007 z dnia 21.09.2007 r. określającej wzajemne prawa i obowiązki wynikające z wykorzystania dotacji udzielonej na podstawie umowy dotacji nr 485/FE/2004 z dnia 27.05.2004 r.
2239/119/III/2007 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury w 2008 r.
2240/119/III/2007 zatwierdzenia Aktualizacji Programu rzeczowo – finansowego na rok 2007 dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w zakresie remontów i inwestycji finansowanych ze środków budżetu Województwa Śląskiego
2241/119/III/2007 zawarcia z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu umowy w sprawie udzielenia w 2007 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej na zakupy inwestycyjne
2242/119/III/2007 udzielenia przez Województwo Śląskie pożyczki Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Katowicach
2243/119/III/2007 oceny wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim zbiornika Rybnik nr 2.
2244/119/III/2007 Rozdysponowania środków , które nie zostaną wykorzystane do końca bieżącego roku przez Gminy uwzględniane w planie rzeczowym wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2007.
2245/119/III/2007 darowizny 26/100 udziału Województwa Śląskiego w prawie własności nieruchomości położonych w Wodzisławiu Śląskim, na rzecz Gminy Wodzisław Śląski
2246/119/III/2007 przyjęcia nowego składu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
2247/119/III/2007 przeznaczenia do sprzedaży 20 samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 47, stanowiącym własność Województwa Śląskiego, wraz z ustanowieniem odrębnych własności tych lokali
2248/119/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
2249/119/III/2007 udostępniania wojewódzkich baz danych krajowego systemu informacji o terenie z prawem do ich rozpowszechniania
2250/119/III/2007 Zmiana Uchwały nr 983/58/III/2007 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12.06.2007 w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy do udzielenia nieoprocentowanej pożyczki Lokalnym Grupom Działania (LGD) oraz wskazania dwóch członków zarządu do podpisania umowy.
2251/119/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku w przedmiocie wyrażenia zgody na obniżenie przez Zarząd bonifikaty od ceny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Rybniku przy ul. 3-go Maja 18.
2252/119/III/2007 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
2253/119/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego.
2254/119/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają w budżecie własnym Województwa Śląskiego z upływem roku budżetowego 2007 oraz określenia ostatecznego terminu ich realizacji w 2008 roku.
2255/119/III/2007 1/ przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przystąpienia Województwa Śląskiego do realizacji projektu „Innowacyjny Trójkąt Weimarski” w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej – INTERREG IV C oraz upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na lata 2008-2011 na realizację projektu „Innowacyjny Trójkąt Weimarski” w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej – INTERREG IV C. 2/ przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie upoważnienia Pana Janusza Moszyńskiego, Marszałka Województwa Śląskiego do jednoosobowego podpisania „Deklaracji współfinansowania dla Partnerów z Krajów Członkowskich i Norwegii wnioskujących o fundusze INTERREG IVC (EFRR/fundusze norweskie)” (Co-financing Statement for Partners from Member States and Norway applying for INTERREG IVC funding (ERDF/Norwegian funding)) w celu realizacji projektu „Innowacyjny Trójkąt Weimarski” w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej – INTERREG IV C.
2256/119/III/2007 Przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały własnej nr III/3/2/2007 z dnia 29 stycznia 2007 roku dotyczącej budżetu Województwa Śląskiego na rok 2007 w zakresie przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z póĽniejszymi zmianami.
2257/119/III/2007 ustalenia jednorazowej nagrody pieniężnej za III kwartał 2007 roku dla Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
2258/119/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie przy ul. Zjednoczenia 10 poprzez likwidację Poradni Dermatologicznej.
2259/119/III/2007 w sprawie zawarcia Aneksu do umowy dotacji nr 1027/ZD/2007
2260/119/III/2007 zmiany uchwały Nr 1958/105/III/2007 z dnia 23.10.2007 roku w sprawie upoważnienia do udziału w pracach komisji konkursowej na stanowisko Ordynatora Oddziału Ratunkowego z Centralną Izbą Przyjęć Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
2261/119/III/2007 zawarcia z Gminą Pszczyna aneksu nr 1 do umowy nr 1619/KL/2007 z dnia 18 września 2007 r. dotyczącej udzielenia z budżetu Województwa w 2007 roku pomocy finansowej Gminie Pszczyna na opracowanie dokumentacji projektowej.
2262/119/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej uchylenia uchwały Nr III/12/18/2007 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. Prof. Józefa Gasińskiego w Tychach poprzez likwidację Zakładu Medycyny Nuklearnej.
2263/119/III/2007 zmiany uchwały nr 950/56/III/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r.
2264/119/III/2007 zmiany projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. poprzez likwidację Działu Rehabilitacji i Poradni Rehabilitacyjnej.
2265/119/III/2007 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przystąpienia Województwa Śląskiego do realizacji projektu „STARLAMP”(Strategic area and land management policy) w latach 2008-2010 realizowanego w ramach programu INTERREG IVC oraz upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na lata 2008-2010 na realizację projektu „STARLAMP” realizowanego w ramach programu INTERREG IVC oraz przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie upoważnienia Pana Janusza Moszyńskiego, Marszałka Województwa Śląskiego do jednoosobowego podpisania Deklaracji współfinansowania dla Partnerów z Krajów Członkowskich i Norwegii wnioskujących o fundusze INTERREG IVC (EFRR/fundusze norweskie) - Co-financing Statement for Partners from Member States and Norway applying for INTERREG IVC funding (ERDF/Norwegian funding) w celu realizacji projektu „STARLAMP” realizowanego w ramach programu INTERREG IVC
2266/119/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego.
2267/119/III/2007 zawarcia aneksu do umowy dotacji nr 1627/ZD/2007
2268/119/III/2007 Podpisania przez Zarząd Województwa Śląskiego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) w zakresie Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
2269/119/III/2007 powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie
2270/119/III/2007 powołania Rady Społecznej Państwowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Międzybrodziu Bialskim
2271/119/III/2007 owołania Rady Społecznej Wojewódzkiej Specjalistycznej Poradni Stomatologicznej w Katowicach
2272/119/III/2007 powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Sosnowcu
2273/119/III/2007 powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
2274/119/III/2007 powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
2276/119/III/2007 powołania Rady Społecznej Śląskiego Szpitala Reumatologiczno – Rehabilitacyjnego im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu
2277/119/III/2007 powołania Rady Społecznej Górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci im. dr A. Szebesty w Rabce - Zdroju
2278/119/III/2007 powołania Rady Społecznej „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach
2279/119/III/2007 powołania Rady Społecznej Zakładu Pulmonologii w Tarnowskich Górach
2280/119/III/2007 powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gorzycach
2281/119/III/2007 powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu – Zdroju
2282/119/III/2007 powołania Rady Społecznej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach - SPZOZ
2283/119/III/2007 powołania Rady Społecznej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SPZOZ w Bielsku - Białej
2284/119/III/2007 powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie
2285/119/III/2007 powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
2286/119/III/2007 powołania Rady Społecznej Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
2287/119/III/2007 powołania Rady Społecznej Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu
2288/119/III/2007 powołania Rady Społecznej Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
2289/119/III/2007 powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
2290/119/III/2007 powołania Rady Społecznej Ośrodka Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu
2291/119/III/2007 powołania Rady Społecznej Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach
2292/119/III/2007 powołania Rady Społecznej Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu
2293/119/III/2007 powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu
2294/119/III/2007 powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach
2295/119/III/2007 powołania Rady Społecznej Szpitala Chorób Wewnętrznych „Hutniczy“ w Częstochowie
2296/119/III/2007 powołania Rady Społecznej Szpitala – Centrum Psychiatrii w Katowicach
2297/119/III/2007 powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu
2298/119/III/2007 powołania Rady Społecznej Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno – Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach - Zdroju
2299/119/III/2007 powołania Rady Społecznej Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci Kamieniec – Zbrosławice w Kamieńcu - Zbrosławicach
2300/119/III/2007 powołania Rady Społecznej Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - SPZOZ
2301/119/III/2007 powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku
2302/119/III/2007 powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713