Czas wygenerowania treści 2020-10-28 20:51:20

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 118 z dnia 4 grudnia 2007

Nr uchwałyW sprawie
2187/118/III/2007 zawarcia z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach Aneksu Nr 1 do umowy dotacji dotyczącej przekazania przez Województwo Śląskie dotacji na działalność bieżącą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
2188/118/III/2007 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
2189/118/III/2007 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
2190/118/III/2007 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
2191/118/III/2007 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
2192/118/III/2007 zawarcia umów zleceń z ekspertami z listy Ministra Edukacji Narodowej
2193/118/III/2007 w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 1588/ZD/2007
2194/118/III/2007 wyrażenia zgody na przyjęcie przez Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku-Białej, w formie darowizny, składników majątku ruchomego niezbędnych do realizacji projektu pn. „Podejście Skoncentrowane na Rozwiązania”
2195/118/III/2007 likwidacji składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego
2196/118/III/2007 zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi S 3210 – ulica Częstochowska i ulica Warszawska w Koziegłowach,
2197/118/III/2007 zawarcia Porozumienia w sprawie realizacji Projektu Budowa Drogowej Trasy Średnicowej – odcinki Z1 i Z2 w Zabrzu.
2199/118/III/2007 wydania opinii
2200/118/III/2007 nabycie nieruchomości przewidzianej pod poszerzenie ul. Tarnogórskiej w związku z przebudową skrzyżowania DW 908 z DP 08693 w Kaletach – Miotku
2201/118/III/2007 zawarcia Porozumienia z Gminą Siewierz
2202/118/III/2007 zmiany Uchwały nr 607/142/II/2004 z dnia 27.04.2004 r. (zmienionej Uchwałami: nr 1692/189/II/2004 z dnia 30.09.2004 r. oraz nr 1043/374/II/2006 z dnia 6.06.2006 r.) dotyczącej powołania komisji stałej do spraw rokowań związanych z nabywaniem nieruchomości pod nowobudowane lub modernizowane drogi wojewódzkie, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego
2203/118/III/2007 zawarcia Aneksu do Porozumienia nr 85/KT/2007 z Powiatem Raciborskim
2204/118/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 76/KT/2007 z Gminą Pilica
2205/118/III/2007 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia nr 19/KT/2007 z Miastem Żywiec
2206/118/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 54/KT/2007 z Gminą Dąbrowa Zielona
2207/118/III/2007 powołania Grupy Roboczej ds. Informacji i Promocji Funduszy Europejskich w latach 2007-2013 w Województwie Śląskim
2208/118/III/2007 W sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z dn. 25 września 2007r. Nr 1757/94/III/2007dotyczącej zatwierdzenia składu Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Województwa Śląskiego
2209/118/III/2007 w sprawie zmiany uchwały Zarządu z dn. 9 listopada 2004r. Nr 2021/199/2004 dotyczącej przyjęcia Regulaminu Komisji Oceny Projektów w ramach działań 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, 2.5 Promocja przedsiębiorczości , 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy oraz 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 oraz powołania członków Komisji Oceny Projektów dla w/w działań
2210/118/III/2007 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
2211/118/III/2007 zmiany planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2007
2212/118/III/2007 podpisania aneksu nr 1 do umowy nr 1750/IW/2007 zawartej z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym Spółka Akcyjna o dofinansowanie w roku 2007 projektu pn. Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: GTL S.A. MPL Katowice - Pyrzowice
2213/118/III/2007 akceptacji rozszerzonego zakresu prac projektowych w ramach zatwierdzonej Aktualizacji programu rzeczowo - finansowego na rok 2007, dla projektu pn. Zabrze-Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen - “Królowa Luiza etap II”, realizowanego przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
2214/118/III/2007 zaakceptowania Protokołu konieczności i zawarcia Aneksu do Umowy, dotyczącego pełnienia dodatkowego zakresu nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. “Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju”.
2215/118/III/2007 zawarcia Umowy dotyczącej wykonania robót dodatkowych na zadaniu pn. “Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju”, z Przedsiębiorstwem Budowlanym KOMPLEKS Krzysztof Króliczek i wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju.
2216/118/III/2007 Przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie określenia „Kryteriów podziału kwot Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych Województwa Śląskiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań”
2217/118/III/2007 porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S A w Katowicach
2218/118/III/2007 udzielenia Panu Jerzemu Motłochowi — p.o. Dyrektora Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach pełnomocnictwa do podejmowania w ramach zwykłego zarządu wszelkich czynności w zakresie spraw będących przedmiotem statutowej działalności jednostki


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713