Czas wygenerowania treści 2020-10-22 20:30:18

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 110 z dnia 9 listopada 2007

Nr uchwałyW sprawie
2053/110/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Województwa Śląskiego lub wierzytelności samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.
2054/110/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podjęcia działań zmierzających do prowadzenia wojewódzkiej instytucji kultury pn. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie przez Województwo Śląskie oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako wspólnej instytucji kultury.
2055/110/III/2007 przyjęcia nowego składu Komitetu Monitorującego Regionalny program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
2056/110/III/2007 Zmiany uchwały nr 1965/105/III/2007 z dnia 23.10.2007r. w sprawie „Przyjęcia procedury naboru asesorów akredytowanych przy Instytucji Pośredniczącej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim, Regulaminu pracy asesorów wpisanych na listę asesorów akredytowanych przy Instytucji Pośredniczącej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim oraz wstępnego harmonogramu naboru asesorów Instytucji Pośredniczącej”.
2057/110/III/2007 zawarcia Porozumienia z Powiatem Lublinieckim
2058/110/III/2007 umów regulujących zasady przekazywania dopłat do biletów ustawowo ulgowych podmiotom realizującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie
2059/110/III/2007 zawarcia z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie porozumienia dotyczącego opieki naukowo - dydaktycznej nad Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej
2060/110/III/2007 udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Pani Lucynie Ekkert
2061/110/III/2007 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr W. Orłowskiego w Częstochowie.
2062/110/III/2007 upoważnienia do udziału w pracach komisji konkursowej na stanowisko Ordynatora Oddziału Wewnętrznego z Pracownią Chemioterapii Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej.
2063/110/III/2007 podpisania aneksu do umowy NR 2137/ZD/2006 z dnia 24 listopada 2006r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i Stowarzyszeniem „Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne TEATR GRODZKI” w Bielsku - Białej
2064/110/III/2007 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
2065/110/III/2007 zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Psychiatrycznym w Toszku
2067/110/III/2007 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci aparatu do hemodializy pozaustrojowej typ HD Fresenius 5008 Online Plus przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. prof. dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie
2068/110/III/2007 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Prof. dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie
2069/110/III/2007 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Michałowickiej.
2070/110/III/2007 przystąpienia do potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności 3 samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Bieruniu przy ul. Bojszowskiej 28, stanowiącym własność Województwa Śląskiego oraz dokonanie zmian operatu w związku ze zmianą udziałów lokali w nieruchomości wspólnej
2071/110/III/2007 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w okresie od 17.12.2007 roku do 25.02 2008 roku.
2072/110/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa Panu Piotrowi Pachółowi, Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach.
2073/110/III/2007 przekazania Staroście Powiatu Zawierciańskiego opracowań pn. „Założenia do projektu scalenia gruntów oraz Studium środowiskowe wraz z oceną wpływu projektu scalenia gruntów na środowisko” dla obiektów: Niegowoniczki gm. Łazy, Wiesiółka gm. Łazy, Sławniów gm. Pilica, Wierzbica gm. Pilica.
2074/110/III/2007 przekazania Staroście Powiatu Raciborskiego opracowania pn. „Założenia do projektu scalenia gruntów oraz Studium środowiskowe wraz z oceną wpływu projektu scalenia gruntów na środowisko” dla obiektu Pietrowice Wielkie gm. Pietrowice Wielkie.
2075/110/III/2007 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2008 rok
2076/110/III/2007 zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
2077/110/III/2007 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
2078/110/III/2007 lokaty wolnych środków budżetowych w 2007 roku
2079/110/III/2007 zatwierdzenia Aktualizacji programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla inwestycji pn. „Budowa boiska z trawy syntetycznej w Ożarowicach przy ul. Szkolnej 10”, dofinansowanej ze środków budżetu Województwa Śląskiego.
2080/110/III/2007 zatwierdzenia Aktualizacji Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla Muzeum w Bielsku - Białej w zakresie zadań remontowych na łączną kwotę w wysokości 6.507.485.00 zł, finansowanych ze środków budżetu Województwa Śląskiego
2081/110/III/2007 zatwierdzenia Aktualizacji Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie w zakresie zadania remontowego na kwotę 425.000,00 zł, finansowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego.
2082/110/III/2007 zatwierdzenia końcowego Rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Remont odtworzeniowy wraz z przebudową i modernizacją budynku zabytkowego przy Alei NMP 24 w Częstochowie”
2083/110/III/2007 zawarcia z Gminą Zabrze umowy w sprawie udzielenia w 2007 roku Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w wysokości 392.019 zł
2084/110/III/2007 wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Śląskiego: - w Odznace Pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tychach. - w Logo Porozumienia Studentów Uczelni Niepublicznych Śląska.
2085/110/III/2007 przystąpienia Województwa Śląskiego do zrealizowania z miastem Wisła kampanii promocyjnej Wisły i Beskidów w wyjazdowym programie “Kawa czy herbata” na antenie stacji TVP 1 w dniu 21.12.2007 roku.
2086/110/III/2007 organizacji podróży studyjnych dla touroperatorów i dziennikarzy z Węgier oraz dla dziennikarzy i przedstawicieli Międzynarodowego Portu Lotniczego w Charleroi (Belgia).
2087/110/III/2007 zaopiniowania wniosku o czasowe zawieszenie pracy Poradni Chirurgii Stomatologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.
2088/110/III/2007 w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 821/ZD/2007
2089/110/III/2007 w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 1395/ZD/2007
2090/110/III/2007 w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 823/ZD/2007
2091/110/III/2007 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.
2092/110/III/2007 Udzielenie pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Ruszkiewiczowi Wicedyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w zakresie wykonywania wszelkich czynności wynikających z pełnienia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach funkcji Beneficjenta dla Działań 4.1, 4.2, 4.3 Priorytetu IV „Pomoc techniczna” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713