Czas wygenerowania treści 2020-10-22 19:34:19

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 107 z dnia 29 października 2007

Nr uchwałyW sprawie
1988/107/III/2007 wyrażenia zgody SP ZOZ Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 4 w Bytomiu na rozbiórkę nieużytkowanego budynku kostnicy z 1905 roku
1989/107/III/2007 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Grzybowie przy ulicy Nadmorskiej 63.
1990/107/III/2007 awarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe poprzez regulację cieku Łękawka w miejscowości Grzawa, Bestwinka Kaniowska, Dankowice w km 0+000-1+300.
1991/107/III/2007 zawarcia umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Pawłowice w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na wykonanie bieżącej konserwacji cieku Bzianka
1992/107/III/2007 wyrażenia zgody na rozpoczęcie prac związanych z budową autostrady A 1 na nieruchomości stanowiącej pas drogowy DW 932 w Świerklanach
1993/107/III/2007 zawarcia Aneksu nr 4 do Umowy nr Z/2.24/I/1.1.1/14/04/U/17/05 z dnia 12 kwietnia 2005 r., z Wojewodą Śląskim w sprawie dofinansowania Projektu (701200-17): „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” - odcinki R1. R2 w Rudzie Śląskiej”.
1994/107/III/2007 określenia standardów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego, w sezonie zimowym 2007/2008
1995/107/III/2007 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci środków finansowych przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
1996/107/III/2007 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Neuropsychiatrycznym im. dr Emila Cyrana w Lublińcu
1997/107/III/2007 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Neuropsychiatrycznym im. dr Emila Cyrana w Lublińcu
1998/107/III/2007 przyznania nagrody rocznej za 2006 rok Panu Markowi Moszczakowi dyrektorowi Państwowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Międzybrodziu Bialskim.
1999/107/III/2007 zawarcia z Teatrem Rozrywki w Chorzowie umowy w sprawie udzielenia w 2007 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej na zakupy inwestycyjne
2000/107/III/2007 Zatwierdzenia Aktualizacji Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w KuĽni Raciborskiej w zakresie zadania inwestycyjnego, finansowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego.
2001/107/III/2007 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Opatów
2002/107/III/2007 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008
2003/107/III/2007 Wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji projektu w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) w zakresie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
2004/107/III/2007 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
2005/107/III/2007 Podpisania przez Zarząd Województwa Śląskiego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) w zakresie Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713