Czas wygenerowania treści 2020-10-28 21:25:49

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2007


Posiedzenie nr 104 z dnia 22 października 2007

Nr uchwałyW sprawie
1903/104/III/2007 zawarcia umowy z Gminą Toszek dotyczącej udzielenia pomocy finansowej
1904/104/III/2007 zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 958/ROPS/2007
1905/104/III/2007 zaopiniowania wniosku o czasowe zawieszenie pracy Oddziału Urologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. Witolda Orłowskiego w Częstochowie.
1906/104/III/2007 przyznania nagrody rocznej Panu Tadeuszowi Urbanowi dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu.
1907/104/III/2007 odmowy przyznania nagrody rocznej za 2006 rok Panu Markowi Sawickiemu dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach.
1908/104/III/2007 zawarcia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie Aneksu Nr 1 do umowy nr EDP/000027/14/D z dnia 19.07.2007 r. o dofinansowanie projektów w ramach programu pn. „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”
1909/104/III/2007 zatwierdzenia honorarium dla Pana Tadeusza Serafina dyrektora naczelnego i artystycznego Opery Śląskiej w Bytomiu za opracowanie muzyczne opery W. Glucka „Orfeusz i Eurydyka” w Operze Śląskiej w Bytomiu.
1910/104/III/2007 odstąpienia od odwołania dokonanej przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Częstochowie, na rzecz Gminy Miasto Częstochowa
1911/104/III/2007 odstąpienia od odwołania dokonanej przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Górkach Wielkich, na rzecz Gminy Brenna
1912/104/III/2007 udzielenia pełnomocnictwa Panu Piotrowi Pachółowi pełniącemu obowiązki Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach.
1913/104/III/2007 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju umowy dzierżawy lokalu użytkowego
1914/104/III/2007 wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie kopii danych cyfrowych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Rybniku
1915/104/III/2007 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy nieruchomości z Górnośląskim Parkiem Etnograficznym w Chorzowie
1916/104/III/2007 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w okresie od 03.12.2007 roku do 14.12 2007 roku
1917/104/III/2007 rozstrzygnięcia III edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w terminie od 15 września do 15 grudnia 2007 roku
1918/104/III/2007 oceny wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim rzeki Pogoria – nr 1.
1919/104/III/2007 zawarcia umów pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Radlin w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na wykonanie bieżącej konserwacji cieku Niedobczyckiego oraz cieku „E”.
1920/104/III/2007 zawarcia umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn Serwis internetowy “Przyroda województwa śląskiego”
1921/104/III/2007 1. Zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla zadania p.n.: „Remont klatek schodowych w hotelu pracowniczym”, 2. Zawarcia umowy związanej z przekazaniem w roku 2007 przez Samorząd Województwa Śląskiego dotacji na w/w zadanie.
1922/104/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 15/KT/2007 z Powiatem Raciborskim
1923/104/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 10/KT/2007 z Gminą Zebrzydowice
1924/104/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 28/KT/2007 z Gminą Wyry
1925/104/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 Porozumienia nr 9/KT/2007 z Miastem Ustroń
1926/104/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 12/KT/2007 z Miastem i Gminą Ogrodzieniec
1927/104/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 88/KT/2007 z Gminą Kroczyce
1928/104/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 86/KT/2007 z dnia 13.08.2007 r. z Miastem i Gminą Sośnicowice
1929/104/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia 77/KT/2007 z Gminą Pilica
1930/104/III/2007 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia nr 84/KT/2007 Powiatem Raciborskim
1931/104/III/2007 zawarcia aneksu do umowy sprzedaży „1054”
1932/104/III/2007 zawarcia aneksu do umowy sprzedaży „1669”
1933/104/III/2007 zawarcia aneksu do umowy sprzedaży „1676”
1934/104/III/2007 zawarcia aneksu do umowy sprzedaży „1674”
1935/104/III/2007 zawarcia aneksu do umowy sprzedaży „1667”
1936/104/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 44/KT/2007 z Gminą Kłobuck
1937/104/III/2007 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia nr 20/KT/2007 z Gminą Poraj
1938/104/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 Porozumienia nr 43/KT/2007 z Gminą Kłobuck
1939/104/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy nr 491/KT/2007 z Miastem i Gminą Żarki
1940/104/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 Porozumienia nr 59/KT/2007 z Miastem i Gminą Żarki
1941/104/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 Umowy 753/KT/2007 z Gminą Kłobuck
1942/104/III/2007 zawarcia Aneksu nr 2 do Umowy nr 359/KT/2007 z Gminą Poraj
1943/104/III/2007 zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy nr 904/KT/2007 z Miastem i Gminą Żarki
1944/104/III/2007 zawarcia Umowy z Gminą WoĽniki
1945/104/III/2007 zawarcia Porozumienia z Gminą WoĽniki
1946/104/III/2007 nabycia nieruchomości zajętej pod obwodnicę Ustronia w ciągu DW 941
1947/104/III/2007 nabycia nieruchomości zajętej pod obwodnicę Ustronia w ciągu DW 941
1948/104/III/2007 nabycia nieruchomości zajętej pod obwodnicę Ustronia w ciągu DW 941
1949/104/III/2007 zawarcia Porozumienia z Miastem Ustroń
1950/104/III/2007 wydania opinii
1951/104/III/2007 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach w zakresie zadania inwestycyjnego, finansowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego
1952/104/III/2007 wprowadzenia zmian do uchwały nr 1047/60//III/2007 dotyczącej upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa.
1953/104/III/2007 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
1954/104/III/2007 Przyjęcia listy wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną oraz listy o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR 2004-2006
1955/104/III/2007 ustalenia liczby i wysokości Nagród Marszałka Województwa Śląskiego: artystycznej, dla młodych twórców oraz za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury w roku 2007 oraz zatwierdzenia składów komisji tych Nagród.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713