Czas wygenerowania treści 2020-04-09 01:58:17

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 6 z dnia 19 grudnia 2006

Nr uchwałyW sprawie
96/6/III/2006 wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego przez Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu
97/6/III/2006 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
98/6/III/2006 wyrażenia zgody na zbycie środków trwałych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
99/6/III/2006 powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Rybniku
100/6/III/2006 Udzielenia pełnomocnictwa Helenie Sowie p.o. Dyrektora Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im. Dr Feliksa Białego w Rybniku
101/6/III/2006 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizn w postaci aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emilia Cyrana w Lublińcu
102/6/III/2006 zatwierdzenia Aktualizacji Programu rzeczowo - finansowego na rok 2006 dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie” finansowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 - 2006 (opracowanie z dnia 15.12.2006 r.)
103/6/III/2006 udzielenia pełnomocnictw szczególnych do reprezentowania Województwa Śląskiego w posiedzeniu odwoławczym przed Zespołem Arbitrów w Urzędzie Zamówień Publicznych w dniu 21.12.2006 roku dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zadaszenie widowni Stadionu Śląskiego w Chorzowie wraz z przebudową - modernizacją wieży dyspozytorskiej i jej otoczenia”.
104/6/III/2006 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa publicznego w okresie od 20.02.2007 roku do 15.12 2007 roku.
105/6/III/2006 ogłoszenia I edycji otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w okresie od 20.02.2007 roku do 30.06.2007 roku.
106/6/III/2006 W sprawie zmiany uchwały Zarządu z dn. 9 listopada 2004r. Nr 2021/199/2004 dotyczącej przyjęcia Regulaminu Komisji Oceny Projektów w ramach działań 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, 2.5 Promocja przedsiębiorczości , 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy oraz 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 oraz powołania członków Komisji Oceny Projektów dla w/w działań
107/6/III/2006 Zawarcia aneksów do umów podpisanych z Beneficjentami w ramach działania 2.6 ZPORR
108/6/III/2006 zatwierdzenia planu kontroli na 2007 rok.
109/6/III/2006 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
110/6/III/2006 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 128/KT/2006 z Gminą i Miastem Koziegłowy
111/6/III/2006 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 124/KT/2006 z Gminą Sośnicowice
112/6/III/2006 w sprawie oceny wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim rzeki Soła – nr 1.
113/6/III/2006 uchylenia pełnomocnictw w zakresie spraw będących przedmiotem działalności wojewódzkiej jednostki organizacyjnej pn. Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach
114/6/III/2006 udzielenia pełnomocnictwa w zakresie spraw będących przedmiotem działalności wojewódzkiej jednostki organizacyjnej pn. Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach
115/6/III/2006 pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
116/6/III/2006 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
117/6/III/2006 Dokonania przez Zarząd Województwa Śląskiego zmiany uchwały nr 1965/406/II/2006 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28.09.2006 roku w sprawie dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie w zakresie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
118/6/III/2006 Przyjęcia listy wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną w ramach Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR
119/6/III/2006 zmiany Uchwały nr 2462/308/II/2005 z dnia 27.10.2006 r. w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przewidzianą do zajęcia pod budowę „Północnej obwodnicy Pszczyny”
120/6/III/2006 zmiany Uchwały nr 2463/308/II/2005 z dnia 27.10.2005 r. w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przewidzianą do zajęcia pod budowę „Północnej obwodnicy Pszczyny”
121/6/III/2006 przyjęcia projektu Sejmiku Województwa dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im dr. Emila Cyrana w Lublińcu poprzez utworzenie w jego strukturach Poradnii Diabetologicznej


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713