Czas wygenerowania treści 2020-04-09 03:13:04

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 419 z dnia 14 listopada 2006

Nr uchwałyW sprawie
2347/419/II/2006 darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Tychach, na rzecz Gminy Miasta Tychy
2348/419/II/2006 upoważnienia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania i podpisania, w imieniu Województwa Śląskiego, protokołów zdawczo-odbiorczych nieruchomości.
2349/419/II/2006 wyrażenia zgody na zakup dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach środka trwałego
2350/419/II/2006 zawarcia umowy z Państwem Danuta i Bogdan Szendera dotyczącej szczegółowych warunków przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 933 w miejscowości Ćwiklice.
2351/419/II/2006 zawarcia umowy z „PLUS DISCOUNT Sp. z o.o.” dotyczącej szczegółowych warunków przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 z ulicą Mickiewicza w miejscowości Rydułtowy
2352/419/II/2006 zawarcia umowy z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowo – Usługowym „Komart” Sp. z o.o. dotyczącej szczegółowych warunków przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 924 w miejscowości Czerwionka.
2353/419/II/2006 zawarcia umowy z „SCHIEVER POLSKA Sp. z o.o.” dotyczącej szczegółowych warunków przebudowy drogi wojewódzkiej nr 935 wraz z budową ronda w Raciborzu
2354/419/II/2006 odstąpienia od badania rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego, Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu
2355/419/II/2006 zatwierdzenia Zaktualizowanego programu rzeczowo - finansowego dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie w zakresie remontów i zakupów inwestycyjnych na 2006r.
2356/419/II/2006 Dokonania przez Zarząd Województwa Śląskiego zmiany uchwały nr 1965/406/II/2006 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28.09.2006 roku w sprawie dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie w zakresie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
2357/419/II/2006 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej
2358/419/II/2006 wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego przez Szpital Psychiatryczny w Toszku
2359/419/II/2006 postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
2360/419/II/2006 powołania Rady Programowej w III Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych wchodzącym w skład Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu
2361/419/II/2006 powołania Rady Programowej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Gliwicach
2362/419/II/2006 powołania Rady Programowej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Zabrzu
2363/419/II/2006 powołania Rady Programowej w I Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych wchodzącym w skład Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu
2364/419/II/2006 powołania Rady Programowej w II Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych wchodzącym w skład Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu
2365/419/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Panu Grzegorzowi Mitkiewiczowi dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w KuĽni Raciborskiej
2366/419/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Pani Weronice Skawiańczyk dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie
2367/419/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Stule dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie
2368/419/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jarosławowi Bonczkowi dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu
2369/419/II/2006 zawarcia z Miastem Poręba umowy o współpracy przy realizacji zadania na promocję regionu i województwa śląskiego poprzez prezentację tradycji kulinarnych podczas I Światowych Targów Książki Kulinarnej we Wrocławiu w dniach 17-19 listopada 2006 roku i udzielnie dofinansowania zadania w kwocie 5.000,00 zł
2370/419/II/2006 Rozdysponowania środków , które nie zostaną wykorzystane do końca bieżącego roku przez Gminy uwzględniane w planie rzeczowym wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2006.
2371/419/II/2006 zawarcia Aneksu Nr 1 do Porozumienia Nr 131/KT/2006 z dnia 16 paĽdziernika 2006r. dotyczącego powierzenia Powiatowi Częstochowskiemu realizacji w 2006r. zadań na drogach wojewódzkich
2372/419/II/2006 zawarcia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 3743/DSK/JST z dnia 10 lipca 2006r. w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 195.000 zł na realizację programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa, wykonywanego przez wojewódzką instytucję kultury.
2373/419/II/2006 wyrażenia zgody na zawarcie, przez Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, umowy ze Śląską Akademią Medyczną w Katowicach dotyczącej udostępnienia Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oddziałów Centrum na wykonywanie zadań dydaktycznych
2374/419/II/2006 wyrażenia zgody na zawarcie, przez Szpital Specjalistyczny w Chorzowie umowy ze Śląską Akademią Medyczną w Katowicach dotyczącej udostępnienia Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oddziałów szpitalnych na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
2375/419/II/2006 zawarcia aneksu do umowy pożyczki nr 619/ZD/2006 z 5.05.2006 roku z Wojewódzkim Szpitalem Neuropsychiatrycznym im. dr Emila Cyrana w Lublińcu
2376/419/II/2006 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
2377/419/II/2006 Przyjęcia listy wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną w ramach Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR
2378/419/II/2006 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.
2379/419/II/2006 Przyznania dotacji inwestycyjnej ramach II etapu „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713