Czas wygenerowania treści 2020-04-02 08:08:51

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 418 z dnia 9 listopada 2006

Nr uchwałyW sprawie
2321/418/II/2006 zawarcia umowy z Gminą Chełm Śląski
2322/418/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą Chełm Śląski
2323/418/II/2006 zawarcia Aneksu nr 3/2006 Porozumienia nr 7/KT/2006 z dnia 14.02.2006 r. o szczegółowych warunkach wykonania w 2006 roku POROZUMIENIA z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej, z Miastem Ruda Śląska.
2324/418/II/2006 pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach ”Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
2325/418/II/2006 akceptacji decyzji dotyczącej umorzenia pożyczki przydzielonej ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach ”Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
2326/418/II/2006 zawarcia Aneksu nr 4/06 do Porozumienia nr IN/8/06 (9/KT/2006) zawartego dnia 02.03.2006 r. z Miastem Katowice.
2327/418/II/2006 zawarcia umów sprzedaży „1055”, „1056”, „1668”, „2174” i „2386” z GZE S.A. z siedzibą w Gliwicach, dotyczących sprzedaży elementów sieci i urządzeń przyłączy wykonanych w ramach budowy DTŚ na terenie miasta Katowice
2328/418/II/2006 zawarcia umowy z Powiatem Bielskim
2329/418/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą Kobiór
2330/418/II/2006 zawarcia umowy z Gminą Kobiór
2331/418/II/2006 przyjęcia ogłoszenia oraz regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie
2332/418/II/2006 udzielenia zgody dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na wykonanie prac remontowych w siedzibie ośrodka
2333/418/II/2006 zawarcia aneksu Nr 2 do umowy nr EDP/000017/14/D, zawartej w dniu 01.06.2006 r. pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląsk a Województwem Śląskim, o dofinansowanie w ramach programu „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”
2334/418/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA w Katowicach
2335/418/II/2006 zatwierdzenia aktualnej wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie” w ramach I -go, II - go, III – go i IV - go Przedsięwzięcia.
2336/418/II/2006 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
2337/418/II/2006 zawarcia umowy dotacyjnej z Wojewódzkim Ośrodkiem Lecznictwa Odwykowego i Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Gorzycach
2338/418/II/2006 zawarcia umowy dotacyjnej z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Psychiatrycznym w Toszku
2339/418/II/2006 zawarcia umowy dotacyjnej z Ośrodkiem Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach
2340/418/II/2006 zawarcia umowy dotacyjnej z Centrum Psychiatrii w Katowicach
2341/418/II/2006 zawarcia umowy dotacyjnej z Gminą Żarki
2342/418/II/2006 zawarcia umowy dotacyjnej z Gminą Bojszowy
2343/418/II/2006 zawarcia umowy dotacyjnej z Gminą Łękawicą
2344/418/II/2006 zawarcia aneksu do umowy dotacji nr 960/ZD/2006
2345/418/II/2006 zawarcia aneksu do umowy dotacji nr 2194/ZD/2005
2346/418/II/2006 zawarcia umów pożyczek z samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713