Czas wygenerowania treści 2020-04-09 03:58:12

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 410 z dnia 12 października 2006

Nr uchwałyW sprawie
2077/410/II/2006 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach
2078/410/II/2006 zatwierdzenia zmian statutu Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej
2079/410/II/2006 wszczęcia procedury związanej z zamiarem powołania Pani Ewy Moroń na stanowisko zastępcy dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach d/s Centrum Scenografii Polskiej na okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
2080/410/II/2006 wszczęcia procedury związanej z zamiarem powołania Pana Janusza Gawrona na stanowisko zastępcy dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach na okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
2081/410/II/2006 Przyjęcia listy wniosków o jednorazowa dotację inwestycyjną oraz listy o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR
2082/410/II/2006 likwidacji składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego
2083/410/II/2006 ikwidacji składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego
2084/410/II/2006 przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. prof. dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.
2085/410/II/2006 wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie na rzecz Województwa Śląskiego nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Sosnowcu, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 10 i 11.
2086/410/II/2006 rozstrzygnięcia III edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w terminie od 1 paĽdziernika do 15 grudnia 2006 roku
2087/410/II/2006 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 13/KT/2006 z dnia 23 marca 2006r. z Gminą Myszków
2088/410/II/2006 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 48/KT/2006 z dnia 4 kwietnia 2006r. z Gminą Kłobuck
2089/410/II/2006 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 79/KT/2006 z dnia 5 lipca 2006r. z Gminą Kłobuck
2090/410/II/2006 zawarcia umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Lubomia w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej, przeznaczonej na wykonanie bieżącej konserwacji cieku Pleśnica (Lubomka)
2091/410/II/2006 zawarcia umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Częstochowa w sprawie współpracy przy realizacji zadania p.n. „Konserwacja i utrzymanie cieków wodnych na terenie miasta”
2092/410/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na odbudowę drogi powiatowej S 4481 Porąbka – Kozubnik
2093/410/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
2094/410/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
2095/410/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wpjewody Śląskiego PN-N-0911/530/R/06, stwierdzające nieważność Uchwały Nr II/51/18/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie: przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego S.P.Z.O.Z. w Bielsku-Białej poprzez zakończenie działalności Rejonowej Przychodni Lekarskiej Chybie
2096/410/II/2006 upoważnienia dwóch członków Zarządu Województwa Śląskiego do ustanowienia zabezpieczenia do umowy na dofinansowanie realizacji projektu pomocy technicznej Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy
2097/410/II/2006 nadania statutu Zakładom Naprawczym Sprzętu Medycznego w Bytomiu
2098/410/II/2006 zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie
2099/410/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu poprzez likwidację: 1)Gabinetu Stomatologicznego, 2)Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, 3)Oddziału dla Osób z Zaburzeniami Nerwicowymi
2100/410/II/2006 odmowy przyznania nagrody rocznej za 2005 rok Panu Szczepanowi Bołdysowi dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. Prof. Józefa Gasińskiego w Tychach
2101/410/II/2006 zatwierdzenia rozliczenia po zakończeniu i przekazaniu do użytku zadania inwestycyjnego pn.: ,,Poprawa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Bytomia”.
2102/410/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej zmiany uchwały własnej nr II/45/21/2006 z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
2103/410/II/2006 zaakceptowania propozycji zwiększenia kosztu realizacji przyłącza energetycznego oraz kontenerowej stacji transformatorowej wraz z dwoma transformatorami i wyposażeniem dla budynku biurowego w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23.
2104/410/II/2006 zaakceptowania III transzy robót dodatkowych na realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego w Katowicach ul. Dąbrowskiego 23 dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego”.
2105/410/II/2006 udzielenia pełnomocnictw szczególnych Panu Maciejowi Surowcowi i Panu Dariuszowi Kałużyńskiemu oraz Pani Małgorzacie Narloch do reprezentowania Województwa Śląskiego w posiedzeniach odwoławczych Zespołu Arbitrów w Urzędzie Zamówień Publicznych w dniu 28.04.2006 r.
2106/410/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej zmiany uchwały własnej nr II/48/7/2006 z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713