Czas wygenerowania treści 2020-04-09 03:19:06

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 409 z dnia 10 października 2006

Nr uchwałyW sprawie
2052/409/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Żywcu w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu poprzez likwidację Poradni Opieki Paliatywnej i Walki z Bólem w Żywcu, ul. Żeromskiego 7
2053/409/II/2006 przyznania dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych
2054/409/II/2006 przyznania dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych
2055/409/II/2006 odstąpienia od badania rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
2056/409/II/2006 odwołania Pani Haliny Jasek ze stanowiska dyrektora Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im. Dr Feliksa Białego w Rybniku
2057/409/II/2006 przyznania Nagrody im. Karola Miarki w roku 2006.
2058/409/II/2006 wszczęcia procedury związanej z zamiarem powołania Pana Jacka Owczarka na stanowisko dyrektora Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach na okres pięciu lat, polegającej na zebraniu wymaganych opinii.
2059/409/II/2006 zawarcia umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Radlin w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej, przeznaczonej na wykonanie bieżącej konserwacji cieków: Niedobczyckiego, „A” i „E”
2060/409/II/2006 realizacji Umowy nr 1138/KT/2006 na dostawę 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych zawartej w dniu 27.07.2006 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Stadler Bussnang AG ze Szwajcarii
2061/409/II/2006 zmiany uchwały nr 1563/281/2001 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 08.10.2001 r. w sprawie ustalenia klas dróg wojewódzkich, których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego
2062/409/II/2006 organizacji podróży studyjnej dla dziennikarzy, specjalistów ds. turystyki, administratorów i właścicieli atrakcji turystycznych w dniu 19 paĽdziernika 2006, w związku z otwarciem “Szlaku Zabytków Techniki” oraz organizacji podróży studyjnych dla touroperatorów i specjalistów promocji turystycznej z Walonii (Belgia) w dniu 25 paĽdziernika 2006 r.
2063/409/II/2006 przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.
2064/409/II/2006 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod realizację inwestycji „Północnego obejścia Miasta Żywca”.
2065/409/II/2006 przyjęcia darowizny nieruchomości położonych na terenie miasta Żywiec stanowiących własność Skarbu Państwa
2066/409/II/2006 przyjęcia darowizny nieruchomości położonej na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój stanowiącej własność Skarbu Państwa
2067/409/II/2006 przyjęcia darowizny nieruchomości położonej na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój
2068/409/II/2006 zatwierdzenia końcowego Rozliczenia zadania inwestycyjnego pn.: „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku”, realizowanego przez Miasto Rybnik, współfinansowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.
2070/409/II/2006 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
2071/409/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Bielsku-Białej.
2072/409/II/2006 powołania komisji konkursowej oraz przyjęcia regulaminu prac komisji konkursowej
2073/409/II/2006 przyznania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie zwanych „Nagrodami Marszałka Województwa Śląskiego” .
2074/409/II/2006 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach
2075/409/II/2006 udzielenia na czas nieobecności w pracy Pani Katarzyny Konieczny dyrektora Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Panu Jarosławowi Krzemińskiemu pracownikowi Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach pełnomocnictwa do podejmowania, w ramach zwykłego zarządu, wszelkich czynności w zakresie spraw będących przedmiotem statutowej działalności wymienionej wyżej jednostki organizacyjnej oraz do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych a także do zawarcia umów o udzielenie zamówień publicznych dotyczących projektu System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP).
2076/409/II/2006 upoważnienia Pani Katarzyny Konieczny, dyrektora Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach do występowania w imieniu Województwa Śląskiego przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, Zespołem Arbitrów oraz sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym we wszystkich sprawach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego projektu System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP).


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713