Czas wygenerowania treści 2020-07-05 15:06:59

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 407 z dnia 3 października 2006

Nr uchwałyW sprawie
2000/407/II/2006 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2001/407/II/2006 pożyczki przydzielonej ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
2002/407/II/2006 zawarcia umowy objęcia przez Województwo Śląskie 700 akcji Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S A w Katowicach o łącznej wartości 700.000 zł
2003/407/II/2006 skierowania pod obrady Sejmiku Województwa Śląskiego projektu uchwały dotyczącej likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych z siedzibą przy ul. Słowackiego 55 w Raciborzu.
2004/407/II/2006 udzielenia zgody dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Metodyczno - Edukacyjnego „Metis” w Katowicach na wydatkowanie środków finansowych na wykonanie prac remontowych w siedzibie placówki
2005/407/II/2006 udzielenia zgody dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie na wydatkowanie środków finansowych na dokonanie zakupu sprzętu komputerowego i audiowizualnego
2006/407/II/2006 zawarcia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 3750/DSK/JST z dnia 7 lipca 2006r. w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 255.000 zł na realizację programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa, wykonywanego przez wojewódzką instytucję kultury.
2007/407/II/2006 wyrażenia zgody Teatrowi Rozrywki w Chorzowie na usunięcie 5 drzew znajdujących się na parceli nr 3598/189
2008/407/II/2006 upoważnienia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania i podpisania, w imieniu Województwa Śląskiego, protokołu zdawczo-odbiorczego nieruchomości położonej w Mikołowie-Mokrem
2009/407/II/2006 wyrażenia zgody na zawarcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach umowy poddzierżawy pomieszczeń na czas oznaczony.
2010/407/II/2006 określenia standardów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego, w sezonie zimowym 2006/2007
2011/407/II/2006 zgłoszenia projektów do „ Programu likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach III edycja”.
2012/407/II/2006 umorzenia pozostającej do spłaty kwoty pożyczki udzielonej Szpitalowi Kolejowemu w Wilkowicach-Bystrej, umową nr 1447/ZD/2005 z dnia 07.10.2005 roku
2013/407/II/2006 umorzenia pozostającej do spłaty kwoty pożyczki udzielonej Centrum Psychiatrii w Katowicach, umową nr 1556/ZD/2005 z dnia17.10.2005 roku
2014/407/II/2006 udzielenia zgody dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Metodyczno - Edukacyjnego „Metis” w Katowicach na wydatkowanie środków finansowych na zakup inwestycyjny
2015/407/II/2006 udzielenia zgody dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na wydatkowanie środków finansowych na remont
2016/407/II/2006 wyrażenia zgody na zabudowanie obiektami stałymi nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Czernichowie.
2017/407/II/2006 ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Województwa Śląskiego, położonej w Ustroniu
2018/407/II/2006 zawarcia Porozumienia z Powiatem Zawierciańskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu remontów dróg wojewódzkich
2019/407/II/2006 zawarcia Porozumienia z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu remontów dróg wojewódzkich
2020/407/II/2006 zawarcia Porozumienia z Powiatem Rybnickim w sprawie powierzenia zadań z zakresu remontów dróg wojewódzkich
2021/407/II/2006 zawarcia Porozumienia z Powiatem Raciborskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu remontów dróg wojewódzkich
2022/407/II/2006 zawarcia Porozumienia z Powiatem Pszczyńskimw sprawie powierzenia zadań z zakresu remontów dróg wojewódzkich
2023/407/II/2006 zawarcia Porozumienia z Powiatem Myszkowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu remontów dróg wojewódzkich
2024/407/II/2006 zawarcia Porozumienia z Powiatem Mikołowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu remontów dróg wojewódzkich
2025/407/II/2006 zawarcia Porozumienia z Powiatem Żywieckim w sprawie powierzenia zadań z zakresu remontów dróg wojewódzkich
2026/407/II/2006 zawarcia Porozumienia z Powiatem Lublinieckim w sprawie powierzenia zadań z zakresu remontów dróg wojewódzkich
2027/407/II/2006 zawarcia Porozumienia z Powiatem Kłobuckim w sprawie powierzenia zadań z zakresu remontów dróg wojewódzkich
2028/407/II/2006 zawarcia Porozumienia z Powiatem Gliwickim w sprawie powierzenia zadań z zakresu remontów dróg wojewódzkich
2029/407/II/2006 zawarcia Porozumienia z Powiatem Częstochowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu remontów dróg wojewódzkich
2030/407/II/2006 zawarcia Porozumienia z Powiatem Cieszyńskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu remontów dróg wojewódzkich
2031/407/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006-2010
2032/407/II/2006 Zawarcia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego aneksu nr 1 do porozumienia nr 1/PMK/DWS/2005/Z/ z dnia 27.01.2006 roku dot dofinansowania zadania z zakresu kultury realizowanego w ramach projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich Centrum Sztuki Filmowej Przebudowa i adaptacja kina Kosmos w Katowicach ,
2033/407/II/2006 wyrażenia zgody na wszczęcie procedury związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlano - montażowych dla zadania p.n. “Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju” oraz na powołanie przez inwestora zastępczego Komisji Przetargowej w proponowanym składzie do przeprowadzenia w/w postępowania.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713