Czas wygenerowania treści 2020-04-09 01:52:17

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 406 z dnia 28 września 2006

Nr uchwałyW sprawie
1960/406/II/2006 akceptacji harmonogramu realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Województwa Śląskiego po zmianach w poszczególnych miesiącach III kwartału 2006 roku oraz ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Województwa Śląskiego w poszczególnych miesiącach IV kwartału 2006 roku.
1961/406/II/2006 odwołania dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu
1962/406/II/2006 powołania Pani Małgorzaty Chrzan-Gałkowskiej na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu
1963/406/II/2006 ustalenia dla Pani Małgorzaty Chrzan-Gałkowskiej, dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu, składników wynagrodzenia
1964/406/II/2006 przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych do IV edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej
1965/406/II/2006 Dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie w zakresie Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
1966/406/II/2006 Przyjęcia listy wniosków o jednorazowa dotację inwestycyjną oraz listy o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR
1967/406/II/2006 zawarcia umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Pyskowice w sprawie udzielenia przez Gminę dotacji celowej, przeznaczonej na wykonanie bieżącej konserwacji cieku Drama
1968/406/II/2006 zaopiniowania pozbawienia ulicy Podleskiej leżącej w ciągu drogi S-4470 Komorowice – Janowice w Gminie Bestwina kategorii drogi powiatowej
1969/406/II/2006 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Buczkowice
1970/406/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Rudzkiej Agencji Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o.
1971/406/II/2006 pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach ”Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
1972/406/II/2006 wyrażenia zgody na zbycie środków trwałych przez Szpital Wojewódzki w Bielsku Białej
1973/406/II/2006 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
1974/406/II/2006 zawarcia aneksu do umowy pożyczki nr 2159/ZD/2005 z 23 grudnia 2005 roku z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Chorób Wewnętrznych - Hutniczy w Częstochowie
1975/406/II/2006 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
1976/406/II/2006 Podpisania umów finansowania działań 2.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, 2.5 „Promocja Przedsiębiorczości”, 2.6 „Regionalne Strategie Innowacji i transfer wiedzy” w ramach II Priorytetu – Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 oraz umowy finansowania działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” w ramach III Priorytetu – Rozwój Lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.
1977/406/II/2006 Rozdysponowania środków , które nie zostaną wykorzystane do końca bieżącego roku przez Gminy uwzględniane w planie rzeczowym wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2006.
1978/406/II/2006 oceny wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim rzeki Ruda – nr 3.
1979/406/II/2006 Podpisania przez Zarząd Województwa Śląskiego aneksów do Umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) w zakresie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
1980/406/II/2006 Dokonania przez Zarząd Województwa Śląskiego zmiany uchwały nr 2693/318/II/2005 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29.11.2005 roku w sprawie dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie w zakresie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
1981/406/II/2006 zawarcia umowy pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Wojewodą Śląskim na realizację w roku 2006 w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 – 2006 zadania p.n. Budowa nowego gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach
1982/406/II/2006 zawarcia umowy pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Wojewodą Śląskim na realizację w roku 2006 w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 – 2006 zadania pn.: Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju
1983/406/II/2006 zawarcia umowy pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego, a Wojewodą Śląskim na realizację w roku 2006 w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 – 2006 zadania pn.: Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Dąbrowa Górnicza, etap Modernizacja węzła drogowego Al. RoĽdzieńskiego – ul. Murckowska – ul. Bagienna w Katowicach, II etap
1984/406/II/2006 zawarcia umowy pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Wojewodą Śląskim na realizację w roku 2006 w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 – 2006 zadania p.n. Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie
1985/406/II/2006 zawarcia umowy pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Wojewodą Śląskim na realizację w roku 2006 w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 – 2006 zadania p.n. Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej
1986/406/II/2006 zatwierdzenia końcowego Rozliczenia zadania inwestycyjnego pn.: „Remont sieci wodociągowej na osiedlu Miechowice przy ul. Nickla i przy ul. Felińskiego w Bytomiu”, finansowanego w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
1987/406/II/2006 powierzenia Pani Beacie Malina pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im. Matki Teresy z Kalkuty w Czeladzi.
1988/406/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Malina p.o. dyrektora Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im. Matki Teresy z Kalkuty w Czeladzi
1989/406/II/2006 powierzenia Panu Piotrowi Cuber pełnienia obowiązków dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Cieszynie.
1990/406/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Panu Piotrowi Cuberowi p.o. dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Cieszynie
1991/406/II/2006 powierzenia Pani Annie Zasada-Chorab stanowiska dyrektora Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi.
1992/406/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Zasadzie - Chorab dyrektorowi Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi
1993/406/II/2006 powierzenia Pani Dorocie Kaczor pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Bielsku-Białej.
1994/406/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Pani Dorocie Kaczor p.o. dyrektora Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Bielsku Białej
1995/406/II/2006 powierzenia Pani Marii Barteckiej-Straszny stanowiska dyrektora Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku-Białej.
1996/406/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Pani Marii Barteckiej - Straszny dyrektorowi Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku Białej
1997/406/II/2006 zawarcia Aneksu nr 2 do Umowy nr 1068/ZD/2005 zawartej w dniu 17.08.2005 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu Zdroju”
1998/406/II/2006 zaakceptowania proponowanych zmian w realizacji i finansowaniu zadania pn.: „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju”.
1999/406/II/2006 zawarcia umowy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu Zdroju dotyczącej prefinansowania zapłaty za wykonane roboty i koszty pełnionego nadzoru inwestorskiego


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713