Czas wygenerowania treści 2020-04-09 04:04:09

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 405 z dnia 26 września 2006

Nr uchwałyW sprawie
1898/405/II/2006 zawarcia umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Tarnowskie Góry w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej, przeznaczonej na wykonanie bieżącej konserwacji cieku Stoła
1899/405/II/2006 zawarcia umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Żarnowiec w sprawie udzielenia Gminie pomocy finansowej, przeznaczonej na opracowanie dokumentacji technicznej dla zbiornika wodnego na rzece Uniejówce na terenie Gminy Żarnowiec
1900/405/II/2006 zatwierdzenia Zaktualizowanego programu rzeczowo - finansowego dla Teatru Śląskiego w Katowicach w zakresie zakupów inwestycyjnych na 2006r.
1901/405/II/2006 zatwierdzenia zaktualizowanego Programu rzeczowo - finansowego na rok 2006 dla Muzeum Śląskiego w Katowicach w zakresie zadań inwestycyjnych w kwocie łącznej 287.200.00 zł, finansowanych ze środków budżetu Województwa Śląskiego
1902/405/II/2006 zatwierdzenia Zaktualizowanego programu rzeczowo-finansowego dla Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach w zakresie zakupów inwestycyjnych na 2006r.
1903/405/II/2006 zawarcia umowy dotyczącej przyznania dotacji na dofinansowanie zadania pn.: „Likwidacja osuwiska na drodze wojewódzkiej nr 948 w km 6+457 w Międzybrodziu Bialskim”
1904/405/II/2006 zawarcia umowy z Gminą MiedĽna
1905/405/II/2006 zaakceptowania propozycji zwiększenia kosztu robót budowlano - instalacyjnych kompleksowej odnowy biologicznej wraz z zespołem szatniowym realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie” w związku z wynikami postępowania przetargowego.
1906/405/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą MiedĽna
1907/405/II/2006 zorganizowania konferencji wojewódzkiej pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego pn. „Forum Sołtysów Województwa Śląskiego”.
1908/405/II/2006 Rozłożenia opłaty rocznej wraz z odsetkami za rok 2006 z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji stanowiących dochód Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
1909/405/II/2006 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Województwa Śląskiego, położonych w Katowicach przy ul. Żeliwnej.
1910/405/II/2006 darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Bieruniu, na rzecz Gminy Bieruń
1911/405/II/2006 sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Katowicach przy ul. Żeliwnej.
1912/405/II/2006 zawarcia umowy z Gminą Orzesze
1913/405/II/2006 zawarcia umowy z Gminą Orzesze
1914/405/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą Kobiór
1915/405/II/2006 dokonania wznowienia granic nieruchomości Województwa Śląskiego położonej w Goczałkowicach - Zdroju, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2510/36.
1916/405/II/2006 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
1917/405/II/2006 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej zasad ustalania wynagrodzeń pracowników Biura Planowania Przestrzennego w Bielsku - Białej
1918/405/II/2006 zmiany uchwały nr 1343/274/II/2005 z dnia 7.07.2005 roku
1919/405/II/2006 zawarcia umowy pożyczki z Wojewódzkim Szpitalem Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim
1920/405/II/2006 zawarcia umowy pożyczki z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. prof. dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie
1921/405/II/2006 zawarcia umowy pożyczki z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu
1922/405/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Pani Renacie Stochel - Piróg dyrektorowi Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu
1923/405/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Panu Józefowi Polokowi dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Istebnej
1924/405/II/2006 udzielenia zgody dyrektorowi Centrum Języków Europejskich - Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Częstochowie na wydatkowanie środków finansowych na wykonanie prac remontowych w Kolegium
1925/405/II/2006 zatwierdzenia wynagrodzenia dla Pani Grażyny Szymborskiej dyrektora Filharmonii Śląskiej za zaplanowanie, organizację i nadzór realizacyjny VIII Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga wraz z imprezami towarzyszącymi.
1926/405/II/2006 przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury okresie od 22 września 2006 r. do dnia 10 grudnia 2006 r.
1927/405/II/2006 zmiany uchwały nr 3/330/II/2006 z dnia 5 stycznia 2006 roku w sprawie powołania komisji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego
1928/405/II/2006 zawarcia Porozumienia z Powiatem Częstochowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu utrzymania dróg wojewódzkich
1929/405/II/2006 zawarcia Porozumienia z Powiatem Cieszyńskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu utrzymania dróg wojewódzkich
1930/405/II/2006 zawarcia Porozumienia z Powiatem Lublinieckim w sprawie powierzenia zadań z zakresu utrzymania dróg wojewódzkich
1931/405/II/2006 zawarcia Porozumienia z Powiatem Kłobuckim w sprawie powierzenia zadań z zakresu utrzymania dróg wojewódzkich
1932/405/II/2006 zawarcia Porozumienia z Powiatem Gliwickim w sprawie powierzenia zadań z zakresu utrzymania dróg wojewódzkich
1933/405/II/2006 zawarcia Porozumienia z Powiatem Mikołowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu utrzymania dróg wojewódzkich
1934/405/II/2006 zawarcia Porozumienia z Powiatem Raciborskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu utrzymania dróg wojewódzkich
1935/405/II/2006 zawarcia Porozumienia z Powiatem Rybnickim w sprawie powierzenia zadań z zakresu utrzymania dróg wojewódzkich
1936/405/II/2006 zawarcia Porozumienia z Powiatem Bielskim sprawie powierzenia Powiatowi Bielskiemu zadań z zakresu utrzymania dróg wojewódzkich
1937/405/II/2006 zawarcia Porozumienia z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu utrzymania dróg wojewódzkich
1938/405/II/2006 zawarcia Porozumienia z Powiatem Zawierciańskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu utrzymania dróg wojewódzkich
1939/405/II/2006 zawarcia Porozumienia z Powiatem Żywieckim w sprawie powierzenia zadań z zakresu utrzymania dróg wojewódzkich
1940/405/II/2006 zawarcia Porozumienia z Powiatem Myszkowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu utrzymania dróg wojewódzkich
1941/405/II/2006 zawarcia Porozumienia z Powiatem Pszczyńskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu utrzymania dróg wojewódzkich
1942/405/II/2006 Przyjęcia darowizny nieruchomości położonych na terenie gminy Krzyżanowice stanowiących własność Skarbu Państwa
1943/405/II/2006 zatwierdzenia „Preliminarza rzeczowo-finansowego na realizację DTŚ Katowice – Gliwice - aktualizacja wrzesień 2006” w zakresie dotyczącym Miasta Katowice
1944/405/II/2006 zatwierdzenia „Preliminarza rzeczowo-finansowego na realizację DTŚ Katowice – Gliwice - aktualizacja wrzesień 2006” w zakresie dotyczącym Miast Gliwice i Zabrze
1945/405/II/2006 zatwierdzenia „Preliminarza rzeczowo-finansowego na realizację DTŚ Katowice – Gliwice - aktualizacja wrzesień 2006” w zakresie dotyczącym Miasta Ruda Śląska
1946/405/II/2006 powierzenia Pani Marii Flanczewski-Wolny stanowiska dyrektora Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach
1947/405/II/2006 powierzenia Pani Małgorzacie Twardoń pełnienia obowiązków dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach.
1948/405/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Twardoń p.o. dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach
1949/405/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Pani Marii Flanczewskiej - Wolny dyrektorowi Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach
1950/405/II/2006 zatwierdzenie zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu
1951/405/II/2006 wyrażenia zgody na zawarcie, przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 im. Prof. Józefa Gasińskiego w Tychach, umowy ze Śląską Akademią Medyczną w Katowicach dotyczącej udostępnienia Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oddziałów szpitalnych na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
1952/405/II/2006 przyznania nagrody rocznej za 2006 rok Panu Bogusławowi Zagrodnikowi dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
1953/405/II/2006 zawarcia umowy z Powiatem Pszczyńskim
1954/405/II/2006 zawarcia umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Tarnowskie Góry w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej, przeznaczonej na wykonanie bieżącej konserwacji cieku Stoła
1955/405/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w województwie śląskim na lata 2006-2009”
1956/405/II/2006 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Rybniku przy ul. 3-go Maja 18.
1957/405/II/2006 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Rybniku przy ul, 3-go Maja 18.
1958/405/II/2006 przedłużenia powierzenia Panu Józefowi Mamorskiemu stanowiska dyrektora Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej.
1959/405/II/2006 zaakceptowania II transzy robót dodatkowych na realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego w Katowicach ul. Dąbrowskiego 23 dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego”


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713