Czas wygenerowania treści 2020-04-02 08:44:57

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 404 z dnia 21 września 2006

Nr uchwałyW sprawie
1865/404/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA w Katowicach
1866/404/II/2006 pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach ”Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
1867/404/II/2006 pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach ”Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
1868/404/II/2006 zmiany nazwy pilotażowego ,,Programu aktywizacji gospodarczej i zachowania dziedzictwa Beskidów – OWCA plus” na pilotażowy ,,Program aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko – Częstochowskiej - OWCA plus” oraz powołania zespołu do opracowania projektu programu
1869/404/II/2006 wyrażenia zgody na zawarcie umów poddzierżawy przez Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu Stadion Śląski w Chorzowie
1870/404/II/2006 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod inwestycję „Budowa nowego mostu na rzece Cyna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 917 w km 4+375 w miejscowości Bojanów”
1871/404/II/2006 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod inwestycję „Budowa nowego mostu na rzece Cyna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 917 w km 4+375 w miejscowości Bojanów”
1872/404/II/2006 zawarcia umowy z Miastem Wisła
1873/404/II/2006 zawarcia Porozumienia z Miastem Wisła
1874/404/II/2006 zawarcia Porozumienia z Miastem Wisła
1875/404/II/2006 udzielenia poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którą otrzymał Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie
1876/404/II/2006 udzielenia poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którą otrzymał Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu
1877/404/II/2006 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach
1878/404/II/2006 zawarcia umowy pożyczki z Obwodem Lecznictwa Kolejowego w Bielsku - Białej
1879/404/II/2006 zawarcia umowy pożyczki z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
1880/404/II/2006 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
1881/404/II/2006 zawarcia aneksu do umowy nr 301/ZD/2006 zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Wojewódzkim Zakładem Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie
1882/404/II/2006 umorzenia pozostającej do spłaty kwoty pożyczki udzielonej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 1 im. Prof. Józefa Gasińskiego w Tychach, umową nr 819/ZD/2005 z dnia 7.07.2005 roku
1883/404/II/2006 umorzenia pozostającej do spłaty kwoty pożyczki udzielonej Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, umową nr 967/ZD/2005 z dnia 22.07.2005 roku
1884/404/II/2006 umorzenia pozostającej do spłaty kwoty pożyczki udzielonej Szpitalowi Chorób Płuc w Siewierzu, umową nr 1555/ZD/2005 z dnia 12.10.2005 roku
1885/404/II/2006 rozpatrzenia wniosku o pożyczkę ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1886/404/II/2006 przyznania dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.
1887/404/II/2006 wypowiedzenia porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Śląskim a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach w sprawie opieki naukowo - dydaktycznej nad Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Raciborzu
1888/404/II/2006 wszczęcia procedury związanej z zamiarem powołania Grażyny Szymborskiej na stanowisko dyrektora Filharmonii Śląskiej w Katowicach na okres 5 lat tj. od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2011 r.
1889/404/II/2006 wszczęcia procedury związanej z zamiarem powołania Jerzego Wójcika na stanowisko zastępcy dyrektora - dyrektora artystycznego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie na czas określony tj. od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.
1890/404/II/2006 zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
1891/404/II/2006 zawarcia umowy z Gminą Pszów
1892/404/II/2006 zawarcia umowy z Gminą Pszów
1893/404/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą Pszów
1894/404/II/2006 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
1895/404/II/2006 upoważnienia dyrektorów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, do wyboru biegłych rewidentów w celu przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych za 2006 rok
1896/404/II/2006 badania rocznych sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2006 rok przez biegłych rewidentów
1897/404/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej w Katowicach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713