Czas wygenerowania treści 2020-04-02 09:30:39

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 400 z dnia 7 września 2006

Nr uchwałyW sprawie
1765/400/II/2006 zmiany statutu Regionalnego Ośrodka Metodyczno - Edukacyjnego „Metis” w Katowicach
1766/400/II/2006 zawarcia umowy pożyczki z Państwowym Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym w Międzybrodziu Bialskim
1767/400/II/2006 zawarcia aneksu nr 2 do umowy pożyczki nr 1553/ZD/2005 z 19.10.2005 roku z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
1768/400/II/2006 udzielenia poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którą otrzymał Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
1769/400/II/2006 zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
1770/400/II/2006 zmiany projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Zakładu Pulmonologii w Tarnowskich Górach i Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu
1771/400/II/2006 zmiany projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr. Witolda Orłowskiego w Częstochowie poprzez zakończenie działalności Pododdziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
1772/400/II/2006 Dokonania przez Zarząd Województwa Śląskiego zmiany uchwały nr 1110/376/II/2006 Zarządu Województwa śląskiego z dnia 13.06.2006 roku w sprawie dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie w zakresie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
1773/400/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
1774/400/II/2006 zawarcia Aneksu do Porozumienia o współpracy z Politechniką Śląską dotyczącego działań na rzecz projektu własnego Samorządu Województwa Śląskiego pt. „Stworzenie regionalnego monitoringu innowacji w województwie śląskim INNOBSERVATOR SILESIA I” realizowanego w ramach działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” ZPORR
1775/400/II/2006 zawarcia umowy użyczenia udziału w prawie własności nieruchomości Województwa Śląskiego Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Częstochowie.
1776/400/II/2006 wyrażenia zgody na wejście na teren nieruchomości położonej w Istebnej
1777/400/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego zmian w planie finansowym Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006r.
1778/400/II/2006 zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2005 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
1779/400/II/2006 zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych za 2005 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.
1780/400/II/2006 zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2005 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku - Białej.
1781/400/II/2006 zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych za 2005 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku - Białej.
1782/400/II/2006 zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych za 2005 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie.
1783/400/II/2006 zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2005 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie.
1784/400/II/2006 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
1785/400/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
1786/400/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany Uchwały w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok
1787/400/II/2006 zaakceptowania I transzy robót dodatkowych na realizowanym zadaniu inwestycyjnym p.n.: „Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego w Katowicach ul. Dąbrowskiego 23 dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego”
1788/400/II/2006 zmiany załącznika do uchwały nr 1963/291/II/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie przyjęcia aktualizacji listy rezerwowej projektów zaakceptowanych przez Zarząd Województwa w zakresie Poddziałania 3.5.1 ZPORR -„Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa”.
1789/400/II/2006 rozstrzygnięcia IV edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
1790/400/II/2006 Przyjęcia listy wniosków o jednorazowa dotację inwestycyjną oraz listy o przedłużone wsparcie pomostowe ramach Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR
1791/400/II/2006 przyznania dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.
1792/400/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr S 4119 w Pszczynie
1793/400/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Górnośląskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów S.A. w Katowicach na zlecanie zaakceptowanych przez Zarząd Województwa Śląskiego robót dodatkowych, niezbędnych do wykonania w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja i rozbudowa budynku biurowego przy ul. Dąbrowskiego 23 dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego”.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713