Czas wygenerowania treści 2020-04-02 08:11:16

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 4 z dnia 12 grudnia 2006

Nr uchwałyW sprawie
35/4/III/2006 Zatwierdzenia przez Zarząd zaktualizowanego Podręcznika procedur wdrażania Samorządu Województwa Śląskiego dla działań „Scalanie gruntów”, „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”, Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” SPO ROL
36/4/III/2006 upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa.
37/4/III/2006 przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
38/4/III/2006 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
39/4/III/2006 wystąpienia do Sądu Rejonowego w Żywcu Wydział Cywilny z wnioskiem o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego.
40/4/III/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą Mstów
41/4/III/2006 zawarcia umowy z Gminą Mstów
42/4/III/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą Wielowieś
43/4/III/2006 zawarcia umowy z Gminą Wielowieś
44/4/III/2006 zawarcia umowy z Gminą Mszana dotyczącej udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania „ Utworzenie Świetlicy Środowiskowej "
45/4/III/2006 upoważnienia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami do reprezentowania Województwa Śląskiego i podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych nieruchomości położonych w Siewierzu.
46/4/III/2006 przystąpienia Województwa Śląskiego do zrealizowania z gminą Wisła kampanii promocyjnej prezentującej atrakcyjność turystyczną Beskidów w programie telewizyjnym “Wyjazdowa Prognoza Pogody” w telewizji TVN 24 i TVN Meteo
48/4/III/2006 zawarcia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 7506/DSK/JST z dnia 4 września 2006r. w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 85.300 zł na realizację programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa, wykonywanego przez wojewódzką instytucję kultury.
49/4/III/2006 Zaopiniowania Ramowych Planów Realizacji Działań na rok 2007 i 2008 dla Działań 1.2 i 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006
50/4/III/2006 likwidacji składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego
51/4/III/2006 likwidacji składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego
53/4/III/2006 likwidacji składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego
54/4/III/2006 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
55/4/III/2006 pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
56/4/III/2006 zmiany uchwały nr 1427/387/II/2006
57/4/III/2006 przyznania nagrody rocznej za 2005 rok Pani Iwonie Dordzie dyrektorowi Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej w Katowicach
58/4/III/2006 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu
59/4/III/2006 zawarcia umowy dotacji ze Szpitalem Specjalistycznym w Chorzowie
60/4/III/2006 zmiany uchwały własnej nr 1206/379/II/2006 z dnia 27.06.2006 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Bieruńsko - Lędzińskim
61/4/III/2006 zmiany uchwały własnej nr 1392/385/II/2006 z dnia 13.07.2006 roku w sprawie zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 1 im. Prof. Józefa Gasińskiego w Tychach
62/4/III/2006 zawarcia Aneksu nr 2 do Umowy Nr 592/KT/2006 o świadczenie usług publicznych przez „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o. kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Województwie Śląskim.
63/4/III/2006 zawarcia aneksu nr 2 do umowy dotacji nr 1971/ZD/2006 z 13.11.2006 roku z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3 w Rybniku
64/4/III/2006 zawarcia umowy o udzielenie Miastu Mikołów pomocy finansowej celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy
65/4/III/2006 zawarcia umowy o udzielenie Miastu Chorzów pomocy finansowej celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy
66/4/III/2006 zawarcia umowy o udzielenie Miastu Ruda Śląska pomocy finansowej celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy
67/4/III/2006 zawarcia umowy o udzielenie Gminie Gierałtowice pomocy finansowej celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku katastrofy
68/4/III/2006 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przewidzianą do zajęcia pod budowę „Północnej obwodnicy Pszczyny”
69/4/III/2006 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przewidzianą do zajęcia pod budowę „Północnej obwodnicy Pszczyny”
70/4/III/2006 Zmiany uchwały własnej nr 1132/377/11/2006 z dnia 20.06.2006r. w sprawie zaopiniowania udzielenia dofmansowań dla powiatowych Funduszy z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
474/4/III/2006 zatwierdzenia skorygowanego programu rzeczowo - finansowego na rok 2006 dla Teatru Rozrywki w Chorzowie w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych finansowanych ze środków budżetu Województwa Śląskiego.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713