Czas wygenerowania treści 2020-04-02 08:20:51

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 393 z dnia 10 sierpnia 2006

Nr uchwałyW sprawie
1599/393/II/2006 pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach ”Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
1600/393/II/2006 udzielenia zgody dyrektorowi Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku Białej na zakup mebli
1601/393/II/2006 wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego przez Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu
1602/393/II/2006 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Zakład Diagnostyki Obrazowej w Sosnowcu
1603/393/II/2006 zawarcia aneksu do umowy nr ZD/863/2006 zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Lecznictwa Odwykowego i Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Gorzycach
1604/393/II/2006 zawarcia umowy dotacyjnej ze Szpitalem Psychiatrycznym w Toszku
1605/393/II/2006 zawarcia umowy dotacyjnej z Zespołem Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach
1606/393/II/2006 wszczęcia procedury związanej z zamiarem powołania Pani Cecylii Gasz-Płońskiej na stanowisko dyrektora Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach na okres dwóch lat tj. od 1 paĽdziernika 2006 roku do 30 września 2008 roku, polegającej na zebraniu wymaganych opinii.
1607/393/II/2006 dokonania podziału nieruchomości Województwa Śląskiego położonej w Lublińcu, oznaczonej jako działka nr 773/031, będąca w użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu.
1608/393/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego wyrażenia zgody na zawarcie przez Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach umowy dzierżawy budynku byłej pralni na okres 10 lat z przeznaczeniem na działalność medyczną.
1609/393/II/2006 przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. prof. dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.
1610/393/II/2006 przyznania dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia zgłoszonego do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz działalności wspierającej działania na rzecz Odnowy Wsi w Województwie Śląskim, na finansowanie cyklu szkoleniowo – aktywizującego dla liderów wiejskich w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010
1611/393/II/2006 organizacji i obsługi stoisk regionalnych na krajowych i zagranicznych targach turystycznych w II połowie 2006r.
1612/393/II/2006 Zmiany uchwały własnej nr 711/362/II/2006 z dnia 27 kwietnia 2006r w sprawie przyjęcia planu rzeczowego wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2006.
1613/393/II/2006 zatwierdzenia Aktualizacji programu rzeczowo – finansowego na rok 2006 dla Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku – Białej w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Projekt inwestycyjny budowy sali gimnastycznej dla Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku – Białej”.
1614/393/II/2006 przyjęcia skorygowanego planu rzeczowo – finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2006
1615/393/II/2006 wniesienia skargi do Ministra Zdrowia na Wojewodę Śląskiego z powodu zaniedbań i nienależytego wykonywania zadań
1616/393/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie umarzania wierzytelności Województwa Śląskiego z tytułu spłaty pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej w 2005 roku
1617/393/II/2006 zawarcia umowy pożyczki z Wojewódzkim Zakładem Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie
1618/393/II/2006 zawarcia umowy pożyczki z Obwodem Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach
1619/393/II/2006 zawarcia aneksu nr 2 do umowy pożyczki nr 920/ZD/2005 z 18.07.2005 roku z Rejonowym Pogotowiem Ratunkowym w Sosnowcu
1620/393/II/2006 zawarcia aneksu do umowy nr 849/ZD/2006 z dnia 9.06.2006 roku zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
1621/393/II/2006 Zmiany uchwały Zarządu z dn. 9 listopada 2004r. Nr 2021/199/2004 dotyczącej przyjęcia Regulaminu Komisji Oceny Projektów w ramach działań 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, 2.5 Promocja przedsiębiorczość, 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy oraz 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 oraz powołania członków Komisji Oceny Projektów dla w/w działań
1622/393/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa
1623/393/II/2006 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych Wychowawczego Gliwicach
1624/393/II/2006 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Cieszynie
1625/393/II/2006 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku Białej
1626/393/II/2006 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach
1627/393/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
1628/393/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez zakończenia działlności: 1) Poradni Stomatologii Zachowawczej, 2) Poradni Chirurgii Stomatologicznej
1629/393/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego PN-N-0911/446/R/06, stwierdzające nieważność Uchwały Nr II/50/9/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 3 lipca 2006r. w sprawie: przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu poprzez utworzenie Pododdziału Hostelowego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz likwidację Oddziału Psychiatrycznego dla Przewlekle Chorych 02 i Ośrodka Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego
1630/393/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia dokumentu „Strategii rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006-2020”
1631/393/II/2006 przyjęcia wyników konsultacji projektu Aneksu Programu małej retencji dla województwa śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713